1.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/8


SKLEP SVETA

z dne 22. julija 2013

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede sprememb Priloge XIII k Sporazumu EGP

(2013/411/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Prilogo XIII k Sporazumu EGP.

(3)

Priloga XIII k Sporazumu EGP vsebuje posebne določbe o vseh vrstah prometa.

(4)

Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 je z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (3) je treba vključiti v Sporazum EGP z nekaterimi prilagoditvami za države EGP-Efte.

(5)

Prilagoditve za države EGP-Efte se nanašajo na uporabo sprememb, ki so bile z Uredbo (ES) št. 1070/2009 vključene v člene 5, 11 in 13a Uredbe (ES) št. 549/2004 (4), člen 9a(2)(c), člen 9a(2)(i) ter člen 9a(5) in (6) Uredbe (ES) št. 550/2004 (5) in člen 6(2) Uredbe (ES) št. 551/2004 (6).

(6)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Priloge XIII k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženega temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  UL L 300, 14.11.2009, str. 34.

(4)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(5)  UL L 96, 31.3.2004, str. 10.

(6)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/…

z dne

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 je z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Zračni prostor, v katerem je Islandija odgovorna za izvajanje storitev zračnega prometa, je v celoti znotraj regije NAT Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, za katero je bilo določeno regionalno načrtovanje in so bili sklenjeni regionalni sporazumi, ki omogočajo delovanje, ki je primerno za funkcionalni blok zračnega prostora, in se uporabljajo za izpolnjevanje operativnih potreb in zahtev, ki se razlikujejo od potreb v regijah EUR in AFI Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.

(3)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XIII k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 66t (Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) se spremeni:

(i)

doda se naslednje besedilo:

„ , kakor jo spreminja:

32009 R 1070: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1070/2009 z dne 21. oktobra 2009 (UL L 300, 14.11.2009, str. 34).“;

(ii)

besedilo prilagoditve (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

členu 5 se dodata naslednja odstavka:

‚6.   Države Efte v celoti sodelujejo v odboru iz odstavka 1, vendar nimajo pravice do glasovanja.

7.   Nadzorni organ Efte ima status opazovalca v Odboru za enotno evropsko nebo.‘ “;

(iii)

prilagoditev (b) se preštevilči v prilagoditev (h);

(iv)

vstavijo se naslednje prilagoditve:

„(b)

v členu 11 izraz ‚na ravni Skupnosti‘ v zvezi z Islandijo pomeni ‚na regionalni ali državni ravni‘;

(c)

v zvezi z Islandijo se člen 11 uporablja od 1. januarja 2015;

(d)

prvi stavek v členu 11(2) se glasi:

„ ,Stalni odbor držav Efte lahko imenuje Eurocontrol ali drug nepristranski in pristojni organ, da deluje kot ‚organ za oceno uspešnosti‘. Če Komisija imenuje organ za oceno uspešnosti, si mora Stalni odbor držav Efte prizadevati za imenovanje enakega organa pod enakimi pogoji za izpolnjevanje enakih nalog v zvezi z državami Efte.“;

(e)

v členu 11(3)(c) se doda naslednji odstavek:

„Če funkcionalni blok zračnega prostora pokriva območje ene ali več držav članic EU in ene ali več držav Efte, naloge in pooblastila iz te točke v zvezi z državami članicami EU izvaja Komisija, v zvezi z državami Efte pa Nadzorni organ Efte. Komisija in Nadzorni organ Efte v zvezi s tem sodelujeta tako, da sprejmeta identična stališča.“;

(f)

v členu 11(3)(e) se doda naslednji odstavek:

„Če se ocena nanaša na cilje uspešnosti, ki so povezani z eno ali več državami članicami EU in eno ali več državami Efte, oceno glede držav Efte izvede Nadzorni organ Efte, glede držav članic EU pa Komisija. Komisija in Nadzorni organ Efte sodelujeta tako, da rezultate skupaj predstavita Odboru za enotno evropsko nebo.“;

(g)

izraz ‚države članice in Komisija‘ v členu 13a v zvezi z državami Efte pomeni ‚države Efte in Nadzorni organ Efte‘;‘;

2.

besedilo točke 66u (Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) se spremeni:

(i)

doda se naslednje besedilo:

„ , kakor jo spreminja:

32009 R 1070: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1070/2009 z dne 21. oktobra 2009 (UL L 300, 14.11.2009, str. 34).“;

(ii)

prilagoditve (a), (b), (c) in (d) se preštevilčijo v prilagoditve (d), (e), (f) in (g);

(iii)

vstavijo se naslednje prilagoditve:

„(a)

kar zadeva Islandijo se člen 9a(2)(c) glasi:

„zagotovi skladnost z evropsko mrežo zračnih poti, ki je bila vzpostavljena v skladu s členom 6 Uredbe o zračnem prostoru, ali mrežo zračnih poti, vzpostavljeni v regiji NAT Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.“;

(b)

kar zadeva Islandijo se člen 9a(2)(i) glasi:

„omogoči skladnost z regionalnimi ali nacionalnimi cilji uspešnosti.“;

(c)

v členu 9a(6) se doda naslednji odstavek:

‚Komisija in Nadzorni organ Efte ocenita, ali posamezni funkcionalni bloki zračnega prostora, ki zajemajo eno ali več držav članic EU in eno ali več držav Efte, izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2, ter sodelujeta pri predstavitvi skupnega rezultata Odboru za enotno evropsko nebo – za razpravo. Če Komisija in Nadzorni organ Efte ugotovita, da eden ali več funkcionalnih blokov zračnega prostora ne izpolnjuje zahtev, začneta pogovore z zadevno državo članico EU in zadevnimi državami Efte, da dosežeta soglasje o ukrepih, potrebnih za popravo nastalih razmer.‘;‘;

3.

besedilo točke 66v (Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) se spremeni:

(i)

doda se naslednje besedilo:

„ , kakor jo spreminja:

32009 R 1070: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1070/2009 z dne 21. oktobra 2009 (UL L 300, 14.11.2009, str. 34).“;

(ii)

besedili prilagoditev (a) in (b) se črtata;

(iii)

prilagoditev (c) se preštevilči v prilagoditev (d);

(iv)

vstavijo se naslednje prilagoditve:

„(a)

v členu 6(2) se izraz ‚Komisija‘ v zvezi z državami Efte nadomesti z izrazom ‚Stalni odbor držav Efte‘;

(b)

besedilo ‚po posvetovanju z Odborom za enotno nebo in‘ v tretjem pododstavku člena 6(2)(b) se v zvezi z državami Efte ne uporablja;

(c)

v tretjem pododstavku člena 6(2)(b) se doda naslednji stavek:

‚Če Komisija imenuje upravitelja mreže, si mora Stalni odbor držav Efte prizadevati za imenovanje enakega organa pod enakimi pogoji za izpolnjevanje enakih nalog v zvezi z državami Efte.‘;“;

4.

v točki 66w (Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda:

„ , kakor jo spreminja:

32009 R 1070: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1070/2009 z dne 21. oktobra 2009 (UL L 300, 14.11.2009, str. 34).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 1070/2009 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 300, 14.11.2009, str. 34.

(2)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]