27.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/24


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUCAP SAHEL NIGER/1/2013

z dne 23. julija 2013

o podaljšanju mandata vodje misije SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger)

(2013/401/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/392/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger) (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politični in varnostni odbor (PVO) je na podlagi člena 9(1) Sklepa 2012/392/SZVP v skladu s členom 38 Pogodbe pooblaščen za sprejemanje ustreznih odločitev v zvezi z izvajanjem političnega nadzora in strateškega vodenja misije SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger), vključno z odločitvijo o imenovanju vodje misije.

(2)

PVO je 17. julija 2012 sprejel Sklep EUCAP SAHEL Niger/1/2012 (2) o imenovanju generala Francisca ESPINOSE NAVASA za vodjo misije EUCAP Sahel Niger od 17. julija 2012 do 16. julija 2013.

(3)

Svet je 9. julija 2013 sprejel Sklep 2013/368/SZVP (3) o podaljšanju obdobja, ki ga krije referenčni finančni znese EUCAP SAHEL Niger, do 31. oktobra 2013.

(4)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je 12. julija 2013 predlagal, da se mandat generala Francisca ESPINOSE NAVASA kot vodje misije EUCAP Sahel Niger podaljša od 17. julija 2013 do 31. oktobra 2013 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mandat generala Francisca ESPINOSE NAVASA kot vodje misije EUCAP Sahel Niger se podaljša do 31. oktobra 2013.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 17. julija 2013.

V Bruslju, 23. julija 2013

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 187, 17.7.2012, str. 48.

(2)  Sklep Političnega in varnostnega odbora EUCAP SAHEL Niger/1/2012 z dne 17. julija 2012 o imenovanju vodje misije SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger) (UL L 200, 27.7.2012, str. 17).

(3)  Sklep Sveta 2013/368/SZVP z dne 9. julija 2013 o spremembi Sklepa 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger) (UL L 189, 10.7.2013, str. 13).