27.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/23


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUCAP NESTOR/3/2013

z dne 23. julija 2013

o imenovanju vodje misije Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR)

(2013/400/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/389/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) (1) in zlasti člena 9(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politični in varnostni odbor (PVO) je na podlagi Sklepa 2012/389/SZVP pooblaščen, da v skladu s členom 38 Pogodbe sprejema ustrezne odločitve v zvezi z izvajanjem političnega nadzora in strateškim vodenjem misije Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR), vključno z odločitvijo o imenovanju vodje misije.

(2)

PVO je 16. julija 2012 sprejel Sklep EUCAP NESTOR/1/2012 (2), s katerim je bil za vodjo EUCAP NESTOR z dne 17. julija 2012 imenovan Jacques LAUNAY.

(3)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je 12. julija 2013 predlagal, da se za vodjo EUCAP NESTOR od 16. julija 2013 do 15. julija 2014 imenuje Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS, ki bo zamenjal Jaquesa LAUNAYA –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za vodjo misije Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) se od 16. julija 2013 do 15. julija 2014 imenuje Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 16. julija 2013.

V Bruslju, 23. julija 2013

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 187, 17.7.2012, str. 40.

(2)  UL L 198, 25.7.2012, str. 16.