27.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/22


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUTM MALI/1/2013

z dne 19. julija 2013

o imenovanju poveljnika misije EU v vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

(2013/399/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

Ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/34/SZVP z dne 17. januarja 2013 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) (1) in zlasti člena 5, Sklepa

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je na podlagi člena 5(1) Sklepa 2013/34/SZVP pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO), da v skladu s členom 38 Pogodbe o Evropski uniji sprejema ustrezne odločitve glede političnega nadzora in strateškega vodenja EUTM Mali, vključno s sklepom o imenovanju poveljnika misije EU.

(2)

Brigadir general François LECOINTRE je bil na podlagi člena 2 Sklepa 2013/34/SZVP imenovan za poveljnika misije EU za EUTM Mali.

(3)

Francijaje 19. junija 2013 za novega poveljnika misije EU za EUTM Mali predlagala brigadirja generala Bruna GUIBERTA, ki bo zamenjal brigadirja generala Françoisa LECOINTRA.

(4)

Vojaški odbor EU je 28. junija 2013 priporočil, da PVO imenuje brigadirja generala Bruna GUIBERTA za poveljnika misije EU za EUTM Mali.

(5)

V skladu s členom 5 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Brigadir general Bruno GUIBERT je s 1. avgustom 2013 imenovan za poveljnika misije EU v vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali).

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. avgusta 2013.

V Bruslju, 19. julija 2013

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 14, 18.1.2013, str. 19.