19.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/22


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. julija 2013

o skladnosti evropskih standardov skupine EN 15649 (deli 1–7) za plavajoče pripomočke za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter objava sklicevanja na navedene standarde v Uradnem listu Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

(2013/390/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) in zlasti prvega pododstavka člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) Direktive 2001/95/ES proizvajalce obvezuje, da dajo na trg le varne proizvode.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 3(2) Direktive 2001/95/ES se proizvod šteje za varnega, kar zadeva nevarnost in vrste nevarnosti, zajete v ustreznih nacionalnih standardih, kadar je v skladu z neobvezujočimi nacionalnimi standardi, ki prevzemajo evropske, na katere se v skladu s členom 4(2) navedene direktive sklicuje Komisija v Uradnem listu Evropske unije.

(3)

V skladu s členom 4(1) Direktive 2001/95/ES evropske organizacije za standardizacijo (ESO) pripravijo evropske standarde na podlagi mandatov, ki jih določi Komisija.

(4)

V skladu s členom 4(2) Direktive 2001/95/ES mora Komisija objaviti sklicevanja na take standarde.

(5)

Komisija je 21. aprila 2005 sprejela Odločbo 2005/323/ES o varnostnih zahtevah, ki jim morajo ustrezati Evropski standardi za plavajoče pripomočke za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/95/ES (2).

(6)

Komisija je 6. septembra 2005 evropskim organizacijam za standardizacijo (ESO) izdala mandat M/372 za pripravo evropskih standardov za obravnavanje glavnih nevarnosti, povezanih s plavajočimi pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, in sicer za utopitev in skorajšnjo utopitev, ter druge nevarnosti, ki vključujejo nevarnosti v zvezi z obliko proizvoda; mednje spadajo odnašanje, izguba opore, padec z velike višine, zagozditev ali zapletanje nad ali pod vodno gladino, nenadna izguba vzgona, prevrnitev, hladni šok, pa tudi nevarnosti zaradi same narave njihove uporabe, kot sta trčenje in udarec, ter nevarnosti zaradi vetrov, tokov in plimovanja.

(7)

Evropski odbor za standardizacijo (CEN) je sprejel skupino evropskih standardov (EN 15649 deli 1–7) za plavajoče pripomočke za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, v odziv na mandat Komisije.

(8)

Evropski standardi skupine EN 15649 (deli 1–7) za plavajoče pripomočke za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej, izpolnjujejo mandat M/372 in so skladni s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Njihova sklicevanja bi bilo treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi Direktive 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Naslednji evropski standardi izpolnjujejo splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES za nevarnosti, ki jih pokrivajo:

(a)

EN 15649-1:2009 + A1:2012 „Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 1. del: Razvrstitev, materiali, splošne zahteve in preskusne metode“;

(b)

EN 15649-2:2009 + A1:2012 „Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 2. del: Informacije za potrošnika“;

(c)

EN 15649-3:2009 + A1:2012 „Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda A“;

(d)

EN 15649-4:2010 + A1:2012 „Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda B“;

(e)

EN 15649-5:2009 „Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda C“;

(f)

EN 15649-6:2009 „Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda D“;

(g)

EN 15649-7:2009 „Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 7. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda E“.

Člen 2

Sklicevanja na standarde EN 15649-1:2009 + A1:2012, EN 15649-2:2009 + A1:2012, EN 15649-3:2009 + A1:2012, EN 15649-4:2010 + A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009 in EN 15649-7:2009 se objavijo v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 104, 23.4.2005, str. 39.