17.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/8


SKLEP SVETA

z dne 15. julija 2013

o podaljšanju obdobja uporabe ustreznih ukrepov določenih za Republiko Gvinejo s Sklepom 2011/465/EU in o spremembi navedenega sklepa

(2013/386/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kot je bil nazadnje spremenjen v Ouagadougouju dne 22. junija 2010 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), in zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti in upoštevati pri izvajanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), in zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 2011/465/EU (4) v skladu s členom 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU določa ustrezne ukrepe za Republiko Gvinejo (v nadaljnjem besedilu: Gvineja).

(2)

Navedeni sklep, kakor je bil podaljšan in spremenjen s Sklepom Sveta 2012/404/EU (5), za ponovno vzpostavitev sodelovanja z Gvinejo določa dva pogoja, in sicer pripravo in sprejetje podrobnega časovnega načrta s strani pristojnih organov za izvedbo parlamentarnih volitev do konca leta 2012 ter izvedbo svobodnih in preglednih parlamentarnih volitev.

(3)

Potem ko je predsednik neodvisne Nacionalne volilne komisije Gvineje 12. maja 2013 posredoval časovni načrt za izvedbo parlamentarnih volitev, je Svet štel, da je prvi od navedenih pogojev izpolnjen.

(4)

Sklep 2011/465/EU, kakor je bil podaljšan in spremenjen s Sklepom 2012/404/EU, je veljaven do 19. julija 2013.

(5)

S predsedniškim odlokom z dne 13. aprila 2013 je bil določen datum parlamentarnih volitev – 30. junij 2013. Zakonski rok, do katerega mora Vrhovno sodišče Gvineje objaviti končne rezultate volitev, presega datum 19. julij 2013.

(6)

Zato je treba obdobje uporabe ustreznih ukrepov, določenih s Sklepom 2011/465/EU, podaljšati za 12 mesecev. Prav tako je treba do konca oktobra 2013 podaljšati rok, ki je določen za izvedbo svobodnih in preglednih parlamentarnih volitev v Gvineji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 3 Sklepa 2011/456/EU se datum „19. julija 2013“ nadomesti z datumom „19. julija 2014“.

Člen 2

Rok za izpolnitev zaveze Gvineje glede izvedbe svobodnih in preglednih parlamentarnih volitev, kakor je določen v ustreznih ukrepih iz Priloge k Sklepu 2011/465/EU, se podaljša do 31. oktobra 2013.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. julija 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 4.11.2010, str. 3.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 195, 27.7.2011, str. 2.

(5)  UL L 188, 18.7.2012, str. 17.