17.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/6


SKLEP SVETA

z dne 15. julija 2013

o podaljšanju obdobja uporabe ustreznih ukrepov iz Sklepa 2011/492/EU glede Gvineje Bissau in o spremembi navedenega sklepa

(2013/385/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), kakor je bil nazadnje spremenjen v Ouagadougouju, Burkina Faso, 22. junija 2010 (2), in zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in postopkih, ki jih je treba uporabljati pri izvajanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), in zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Sveta 2011/492/EU (4) so bila sklenjena posvetovanja z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in sprejeti ustrezni ukrepi, kakor so opredeljeni v Prilogi k navedenemu sklepu.

(2)

Veljavnost Sklepa 2011/492/EU je bila s Sklepom Sveta 2012/387/EU (5) podaljšana za 12 mesecev do 19. julija 2013.

(3)

Še naprej se kršijo bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, sedanje razmere v Gvineji Bissau pa ne zagotavljajo spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države.

(4)

Sklep 2011/492/EU bi bilo zato treba spremeniti, da se podaljša obdobje uporabe ustreznih ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 3 Sklepa 2011/492/EU se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 19. julija 2014.

Ta sklep se redno pregleduje vsaj vsakih šest mesecev, po možnosti na podlagi misij spremljanja, ki jih izvajata Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija.“

Člen 2

Pismo iz Priloge k temu sklepu se posreduje organom Gvineje Bissau.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. julija 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 4.11.2010, str. 3.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  Sklep Sveta 2011/492/EU z dne 18. julija 2011 o zaključku postopka posvetovanj z Republiko Gvinejo Bissau v skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (OL L 203, 6.8.2011, str. 2).

(5)  UL L 387, 17.7.2012, str. 1.


PRILOGA

Spoštovani,

na podlagi posvetovanja, ki je v okviru člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU potekalo 29. marca 2011 v Bruslju, je Evropska unija 18. julija 2011 s Sklepom Sveta 2011/492/EU sklenila, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, vključno s shemo vzajemnih zavez za postopno ponovno vzpostavitev sodelovanja z EU.

Veljavnost Sklepa Sveta 2011/492/EU je bila s Sklepom Sveta 2012/387/EU z dne 16. julija 2012 podaljšana za eno leto do 19. julija 2013.

Dvanajst mesecev po navedenem podaljšanju Evropska unija meni, da ni bilo večjega napredka, zato se obdobje uporabe Sklepa 2011/492/EU nadalje podaljša do 19. julija 2014.

Evropska unija želi še enkrat poudariti pomen, ki ga pripisuje prihodnjemu sodelovanju z Gvinejo Bissau, ter potrditi svojo pripravljenost za nadaljevanje dialoga in napredka v bližnji prihodnosti k razmeram, ko bo možna ponovna vzpostavitev polnega sodelovanja.

S spoštovanjem,

Za Svet

C. ASHTON

Predsednica

Za Komisijo

A. PIEBALGS

Komisar