12.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 191/11


SKLEP SVETA

z dne 9. julija 2013

o imenovanju člana Računskega sodišča

(2013/374/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 286(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z drugim pododstavkom člena 285 Pogodbe o delovanju Evropske unije Računsko sodišče sestavlja po en državljan vsake države članice.

(2)

Zaradi pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji bi bilo treba Računsko sodišče razširiti z imenovanjem dodatnega člana za mandat šestih let –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

G. Neven MATES se imenuje za člana Računskega sodišča za obdobje šestih let od 15. julija 2013 do 14. julija 2019.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 9. julija 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  Mnenje z dne 12. junija 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).