4.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/8


SKLEP SVETA 2013/352/SZVP

z dne 2. julija 2013

o spremembi Sklepa 2012/440/SZVP o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 31(2) in člena 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. julija 2012 sprejel Sklep 2012/440/SZVP (1) o imenovanju Stavrosa LAMBRINIDISA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za človekove pravice. Mandat PPEU se izteče 30. junija 2014.

(2)

Sklep 2012/440/SZVP je za PPEU določil referenčni finančni znesek za obdobje od 25. julija 2012 do 30. junija 2013. Za obdobje od 1. julija 2013 do 30. junija 2014 bi bilo treba določiti nov referenčni finančni znesek.

(3)

Sklep 2012/440/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 5(1) Sklepa 2012/440/SZVP se doda naslednji pododstavek:

"Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. julija 2013 do 30. junija 2014 znaša 837 000 EUR."

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2013.

V Bruslju, 2. julija 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 200, 27.7.2012, str. 21.