28.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/29


SKLEP SVETA

z dne 25. junija 2013

o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP, glede sprememb Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

(2013/335/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP lahko Skupni odbor EGP med drugim spremeni tudi Protokol 31 k Sporazumu EGP.

(3)

Protokol 31 k Sporazumu EGP vsebuje določbe in pravila o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode.

(4)

Ustrezno je, da pogodbenice Sporazuma EGP še naprej sodelujejo pri ukrepih Evropske unije v zvezi z uresničevanjem, delovanjem in razvojem notranjega trga, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije.

(5)

Zato bi bilo treba Protokol 31 k Sporazumu EGP ustrezno spremeniti.

(6)

Da se omogoči nadaljevanje tega razširjenega sodelovanja tudi po 31. decembru 2012 bi se morala sprememba uporabljati od 1. januarja 2013.

(7)

Stališče Evropske unije v Skupnem odboru EGP bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EGP o predlagani spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP temelji na osnutku sklepa navedenega odbora, ki je priložen k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Luxembourgu, 25. junija 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/…

z dne…

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Primerno je, da pogodbenice Sporazuma EGP še naprej sodelujejo pri ukrepih Unije v zvezi z uresničevanjem, delovanjem in razvojem notranjega trga, ki se financirajo iz splošnega proračuna Unije.

(2)

Zato bi bilo treba Protokol 31 k Sporazumu EGP spremeniti, da se omogoči nadaljevanje tega razširjenega sodelovanja tudi po 31. decembru 2012.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 7 Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

V odstavku 6 se navedba „ leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012“ nadomesti z navedbo „leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013“.

2.

V odstavku 7 se navedba „leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012“ nadomesti z navedbo „leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013“.

3.

v odstavku 8 se navedba „leta 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012“ nadomesti z navedbo „leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (1).

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]