25.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/31


SKLEP SVETA 2013/308/SZVP

z dne 24. junija 2013

o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. oktobra 2012 sprejel Sklep 2012/642/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji.

(2)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi omogočanja političnega dialoga prekiniti prepoved potovanja za Uladzimira Uladzimiravicha Makeia na podlagi člena 3(1) Sklepa 2012/642/SZVP, dokler opravlja funkcijo ministra za zunanje zadeve Republike Belorusije. To prekinitev bi bilo treba pregledati v skladu s členom 8(2) Sklepa 2012/642/SZVP.

(3)

Sklep 2012/642/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 8 Sklepa 2012/642/SZVP se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1.   Ukrepi iz člena 3(1) se za Uladzimira Uladzimiravicha Makeia prekinejo, dokler opravlja funkcijo ministra za zunanje zadeve Republike Belorusije.

2.   Ta sklep se uporablja do 31. oktobra 2013. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga lahko po potrebi podaljša ali spremeni."

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 24. junija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 285, 17.10.2012, str. 1.