19.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/57


SKLEP KOMISIJE

z dne 17. junija 2013

o spremembi odločb 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES in 2010/18/ES ter Sklepa 2011/331/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3550)

(2013/295/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) ter zlasti člena 8(3)(c) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/799/ES z dne 3. novembra 2006 o določitvi spremenjenih okoljskih meril in s tem povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje za podelitev znaka Skupnosti za okolje sredstvom za izboljšanje tal (2) preneha veljati 31. decembra 2013.

(2)

Odločba Komisije 2007/64/ES z dne 15. decembra 2006 o določitvi spremenjenih okoljskih meril in s tem povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje za podelitev znaka Skupnosti za okolje rastnim substratom (3) preneha veljati 31. decembra 2013.

(3)

Odločba Komisije 2009/300/ES z dne 12. marca 2009 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti televizijskim sprejemnikom (4) preneha veljati 31. oktobra 2013.

(4)

Odločba Komisije 2009/543/ES z dne 13. avgusta 2008 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za zunanje barve in lake (5) preneha veljati 30. junija 2013.

(5)

Odločba Komisije 2009/544/ES z dne 13. avgusta 2008 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za notranje barve in lake (6) preneha veljati 30. junija 2013.

(6)

Odločba Komisije 2009/563/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti obutvenim izdelkom (7) preneha veljati 10. julija 2013.

(7)

Odločba Komisije 2009/564/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje storitvam kampov (8) preneha veljati 10. julija 2013.

(8)

Odločba Komisije 2009/567/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti tekstilnim izdelkom (9) preneha veljati 10. julija 2013.

(9)

Odločba Komisije 2009/568/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka za okolje Skupnosti tissue papirju za higienske namene uporabe (10) preneha veljati 10. julija 2013.

(10)

Odločba Komisije 2009/578/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje turističnim nastanitvenim storitvam (11) preneha veljati 10. julija 2013.

(11)

Odločba Komisije 2009/598/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje posteljnim vložkom (12) preneha veljati 10. julija 2013.

(12)

Odločba Komisije 2009/607/ES z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka Skupnosti za okolje trdim talnim oblogam (13) preneha veljati 10. julija 2013.

(13)

Odločba Komisije 2009/894/ES z dne 30. novembra 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za leseno pohištvo (14) preneha veljati 1. decembra 2013.

(14)

Odločba Komisije 2009/967/ES z dne 30. novembra 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za tekstilne talne obloge (15) preneha veljati 1. decembra 2013.

(15)

Odločba Komisije 2010/18/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za lesene talne obloge (16) preneha veljati 27. novembra 2013.

(16)

Sklep Komisije 2011/331/EU z dne 6. junija 2011 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje svetlobnim virom (17) preneha veljati 6. junija 2013.

(17)

Opravljena je bila ocena smiselnosti in primernosti obstoječih okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz navedenih odločb in sklepa. Glede na različne faze postopka pregleda navedenih odločb in sklepa je primerno podaljšati obdobja veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje, ki so določeni v njih. Obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz odločb 2009/567/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES in 2009/598/ES bi bilo treba podaljšati do 30. junija 2014. Obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz Odločbe 2009/300/ES bi bilo treba podaljšati do 31. oktobra 2014. Obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz odločb 2006/799/ES, 2007/64/ES in 2009/894/ES ter Sklepa 2011/331/EU bi bilo treba podaljšati do 31. decembra 2014. Obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz odločb 2009/563/ES in 2009/568/ES bi bilo treba podaljšati do 30. junija 2015. Obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz odločb 2009/564/ES in 2009/578/ES bi bilo treba podaljšati do 30. novembra 2015. Obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz odločb 2009/967/ES in 2010/18/ES bi bilo treba podaljšati do 31. decembra 2015, obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz odločbe 2009/607/ES pa bi bilo treba podaljšati do 30. novembra 2017.

(18)

Odločbe 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES, 2010/18/ES in Sklep 2011/331/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(19)

Ukrepi, predvideni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 6 Odločbe 2006/799/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚sredstva za izboljšanje tal‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2014.“

Člen 2

Člen 5 Odločbe 2007/64/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚rastni substrati‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2014.“

Člen 3

Člen 3 Odločbe 2009/300/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚televizijski sprejemniki‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. oktobra 2014.“

Člen 4

Člen 3 Odločbe 2009/543/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚zunanje barve in laki‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2014.“

Člen 5

Člen 3 Odločbe 2009/544/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚notranje barve in laki‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2014.“

Člen 6

Člen 3 Odločbe 2009/563/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚obutev‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2015.“

Člen 7

Člen 4 Odločbe 2009/564/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚storitve kampa‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. novembra 2015.“

Člen 8

Člen 3 Odločbe 2009/567/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚tekstilni izdelki‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2014.“

Člen 9

Člen 3 Odločbe 2009/568/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚tissue papir za higienske namene uporabe‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2015.“

Člen 10

Člen 4 Odločbe 2009/578/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚turistične nastanitvene storitve‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. novembra 2015.“

Člen 11

Člen 3 Odločbe 2009/598/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚posteljni vložki‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. junija 2014.“

Člen 12

Člen 3 Odločbe 2009/607/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚trde talne obloge‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. novembra 2017.“

Člen 13

Člen 3 Odločbe 2009/894/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚leseno pohištvo‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2014.“

Člen 14

Člen 3 Odločbe 2009/967/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚tekstilne talne obloge‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2015.“

Člen 15

Člen 3 Odločbe 2010/18/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚lesene talne obloge‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2015.“

Člen 16

Člen 3 Sklepa 2011/331/EU se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚svetlobni viri‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2014.“

Člen 17

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. junija 2013

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  UL L 325, 24.11.2006, str. 28.

(3)  UL L 32, 6.2.2007, str. 137.

(4)  UL L 82, 28.3.2009, str. 3.

(5)  UL L 181, 14.7.2009, str. 27.

(6)  UL L 181, 14.7.2009, str. 39.

(7)  UL L 196, 28.7.2009, str. 27.

(8)  UL L 196, 28.7.2009, str. 36.

(9)  UL L 197, 29.7.2009, str. 70.

(10)  UL L 197, 29.7.2009, str. 87.

(11)  UL L 198, 30.7.2009, str. 57.

(12)  UL L 203, 5.8.2009, str. 65.

(13)  UL L 208, 12.8.2009, str. 21.

(14)  UL L 320, 5.12.2009, str. 23.

(15)  UL L 332, 17.12.2009, str. 1.

(16)  UL L 8, 13.1.2010, str. 32.

(17)  UL L 148, 7.6.2011, str. 13.