18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. junija 2013

o spremembi Odločbe 2007/777/ES o tranzitu nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi iz Bosne in Hercegovine

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3484)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/292/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti tretje alinee člena 8(5), člena 9(2)(b) in člena 9(4)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/777/ES (2) določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi.

(2)

Za tranzit pošiljk mesnih izdelkov skozi Unijo, ki potujejo v tretje države iz Bosne in Hercegovine, bi bilo treba določiti posebne pogoje zaradi geografskega položaja in potrebe po ohranitvi dostopa do hrvaškega pristanišča Ploče po pristopu Hrvaške k Uniji.

(3)

Odločba Komisije 2009/821/ES (3) določa seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk, nekatera pravila za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in veterinarske enote v Traces. Ker lahko ureditve za tranzit pošiljk mesnih izdelkov skozi Unijo, ki potujejo v tretje države iz Bosne in Hercegovine, učinkovito delujejo le prek dostopa na hrvaških mejnih kontrolnih točkah Nova Sela in Ploče, bi bilo treba navedeni mejni kontrolni točki vključiti na seznam v Prilogi I k Odločbi 2009/821/ES, takoj ko so tehnični pogoji za njuno odobritev izpolnjeni.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Odločbi 2007/777/ES se doda člen 6a:

„Člen 6a

Odstopanje glede tranzita pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 5 se neposreden cestni tranzit med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke skozi Unijo, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine in so namenjene v tretje države, odobri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na mejni kontrolni točki vstopa na vsaki strani označi z žigom „SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU“;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa v skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu, določenem v členu 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 (4), potrdi, da je pošiljka sprejemljiva za tranzit.

2.   Iztovarjanje ali skladiščenje takih pošiljk, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, v Uniji ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne revizije, da zagotovi usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo Skupnost, s številom in količinami ob vstopu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. junija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 312, 30.11.2007, str. 49.

(3)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

(4)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.“