18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/22


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. junija 2013

o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces zaradi pristopa Hrvaške

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3474)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/290/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (1) v Prilogi I določa seznam mejnih kontrolnih točk, odobrenih v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS (2) in 97/78/ES (3), v Prilogi II pa seznam glavnih, regionalnih in območnih uradov v celovitem računalniškem veterinarskem sistemu (Traces).

(2)

Odločba 2009/821/ES, ki jo je sprejela Komisija, ostaja veljavna po 1. juliju 2013 in jo treba zaradi pristopa Hrvaške prilagoditi. Potrebne prilagoditve niso zagotovljene v aktu o pristopu Hrvaške (4), zato jih je treba s tem sklepom sprejeti pred pristopom, da bi ob pristopu stopile v veljavo.

(3)

S postopkom širitve bo prišlo do bistvenih sprememb kopenske meje nove Unije s sosednjimi tretjimi državami, podaljšala se bo obalna meja z vključitvijo dodatnih delov obale Sredozemskega morja in dodano bo mednarodno letališče.

(4)

Točke, predlagane za mejne kontrolne točke s tretjimi državami na Hrvaškem, je pregledala Nadzorna služba Komisije (prej imenovana Inšpekcijska služba Komisije) Urada za prehrano in veterinarstvo (FVO). Šteje se, da bo seznam teh točk do pristopa v skladu z zahtevami Unije. Zato bi bilo treba predlagane točke dodati na seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk v državah članicah, ki so določene v Prilogi I k Odločbi 2009/821/ES.

(5)

Obenem nekatere države članice, tj. Madžarska in Slovenija, zaradi pristopa Hrvaške ne bodo imele več meja s tretjimi državami. Določene mejne kontrolne točke v teh državah članicah torej ne bodo več potrebne. Zato bi bilo treba seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk v teh državah članicah iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES ustrezno spremeniti.

(6)

Poleg tega se bo zaradi širitve povečalo število območnih veterinarskih enot na Hrvaškem, ki se vnesejo v sistem Traces. Zato je treba te območne veterinarske enote držav članic dodati na seznam območnih enot v Traces iz Priloge II k Odločbi 2009/821/ES.

(7)

Odločbo 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Spremembe iz Priloge začnejo veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti pogodbe o pristopu Republike Hrvaške.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. junija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(4)  UL L 112, 24.4.2012, str. 21.


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

Po seznamu za Francijo se doda seznam za Hrvaško:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O“

(b)

V razpredelnici, ki zadeva Madžarsko, se odstranita vnos za železnico v kraju Gyékényes in vnos za cesto v kraju Letenye.

(c)

V razpredelnici, ki zadeva Slovenijo, se odstranijo vnos za železnico v kraju Dobova in vnosi za cesto v krajih Gruškovje, Jelšane in Obrežje.

2.

V Prilogi II se po seznamu za Francijo doda seznam za Hrvaško:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA‘ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAžDIN

HR00006

ZAGREB“