12.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


SKLEP SVETA

z dne 10. junija 2013

o podpisu Pekinške pogodbe o avdiovizualnih izvedbah v imenu Evropske unije

(2013/275/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. novembra 2000 pooblastil Komisijo za pogajanja v okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, da bi se zagotovila udeležba Evropske skupnosti na diplomatski konferenci, ki je potekala v Ženevi od 7. do 20. decembra 2000, z namenom priprave akta za varstvo pravic izvajalcev v zvezi z njihovimi avdiovizualnimi izvedbami.

(2)

Pogajanja so se uspešno zaključila na ponovno sklicani diplomatski konferenci, ki je potekala v Pekingu od 20. do 26. junija 2012, Pekinška pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avdiovizualnih izvedbah (v nadaljnjem besedilu: Pekinška pogodba) pa je bila sprejeta 24. junija 2012.

(3)

Pekinška pogodba uvaja sklop novih mednarodnih pravil na področju sorodnih pravic, katerih namen je zagotoviti ustrezno varstvo in nadomestilo za izvajalce avdiovizualnih del.

(4)

Pogodba je na voljo za podpis kateri koli upravičeni pogodbenici eno leto po njenem sprejetju.

(5)

Unija ima izključno pristojnost pri več določbah Pekinške pogodbe, ki zadevajo vsebine, o katerih je Unija že sprejemala zakonodajo. Zato bi bilo treba v imenu Unije podpisati Pekinško pogodbo s pridržkom njene poznejše sklenitve.

(6)

S podpisom Pekinške pogodbe Unija ne bo uresničevala deljene pristojnosti, zato na tistih področjih, ki jih ureja Pogodba, ki ne zadevajo skupnih pravil oziroma ne spreminjajo njihovega področja uporabe, države članice ohranijo pristojnost –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Pekinške pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avdiovizualnih izvedbah (v nadaljnjem besedilu: Pekinška pogodba) v imenu Unije se odobri s pridržkom sklenitve navedene pogodbe (1).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Pekinške pogodbe v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 10. junija 2013

Za Svet

Predsednik

L. VARADKAR


(1)  Besedilo Pekinške pogodbe se objavi skupaj s sklepom o njeni sklenitvi.