11.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/14


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 7. junija 2013

o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo na Madžarskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3348)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/274/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga (2) izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije št. 2008/855/ES z dne 3. novembra 2008 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (3) določa nekatere nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v državah članicah ali njihovih regijah, navedenih v Prilogi k Odločbi. Navedeni seznam vključuje okraj Pest na Madžarskem.

(2)

Madžarska je Komisijo obvestila o nedavnih dogodkih v zvezi s klasično prašičjo kugo na ozemlju okraja Pest iz Priloge k Odločbi 2008/855/ES.

(3)

Navedene informacije kažejo, da je bila klasična prašičja kuga na ozemlju okraja Pest izkoreninjena. Ukrepi iz Odločbe 2008/855/ES se zato ne bi smeli več uporabljati za navedeni okraj in vnos za okraj Pest na seznamu v delu I Priloge k Odločbi bi bilo treba črtati.

(4)

Odločbo 2008/855/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi k Odločbi 2008/855/ES se črta točka 3 dela I.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. junija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 302, 13.11.2008, str. 19.