6.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/7


SKLEP SVETA

z dne 29. maja 2013

o imenovanju italijanskega člana Odbora regij

(2013/265/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandata Giuseppeja CASTIGLIONEJA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se za člana Odbora regij imenuje:

Guerino TESTA, Presidente della Provincia di Pescara.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. maja 2013

Za Svet

Predsednik

R. BRUTON


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.