6.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/6


SKLEP SVETA

z dne 29. maja 2013

o imenovanju italijanskih članov in italijanskega nadomestnega člana Odbora regij

(2013/264/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi izteka mandata Renate POLVERINI in Gianfranca VITAGLIANA sta se sprostili dve mesti članov. Zaradi izteka mandata Paola VALENTINIJA PUCCITELLIJA se je sprostilo mesto nadomestnega člana –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člana:

Paolo di LAURA FRATTURA, Presidente della Regione Molise,

Nicola ZINGARETTI, Presidente della Regione Lazio,

in

(b)

za nadomestnega člana:

Stefano Bruno GALLI, Consigliere Regione Lombardia.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. maja 2013

Za Svet

Predsednik

R. BRUTON


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.