28.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/48


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 22. maja 2013

o določitvi predloge za nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost v skladu z Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2882)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/242/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (1), zlasti člena 24(2) in Priloge XIV k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2012/27/EU določa, da mora vsaka država članica predložiti nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost do 30. aprila 2014 in nato vsaka tri leta. Ti načrti naj bi za doseganje ciljev energetske učinkovitosti iz člena 3(1) Direktive 2012/27/EU določili ukrepe za znatna izboljšanja energetske učinkovitosti in pričakovane in/ali dosežene prihranke energije, vključno s prihranki pri dobavi, prenosu in distribuciji energije ter končni porabi energije. Nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost v vsakem primeru vključujejo informacije iz dela 2 Priloge XIV k Direktivi 2012/27/EU. Nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost se dopolnijo s posodobljenimi ocenami pričakovane skupne porabe primarne energije leta 2020 in ocenjenimi ravnmi porabe primarne energije v sektorjih, navedenih v delu 1 Priloge XIV k Direktivi 2012/27/EU.

(2)

V skladu z drugim odstavkom člena 24(2) Direktive 2012/27/EU Komisija predloži okvirno predlogo za nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost, ki se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 26(2) Direktive. Člen 26(1) Direktive določa, da Komisiji pomaga odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2), člen 26(2) pa zagotavlja, da se uporablja člen 4 navedene uredbe.

(3)

Pri ukrepih iz tega sklepa so, kolikor je le mogoče, upoštevane razprave v odboru iz direktive o energetski učinkovitosti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejme se predloga za nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost iz člena 24(2) in Priloge XIV k Direktivi 2012/27/EU, kot je določena v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 22. maja 2013

Za Komisijo

Günther OETTINGER

Član Komisije


(1)  UL L 315, 14.11.2012, str. 1.

(2)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.


PRILOGA

PREDLOGA ZA OBVEZNE ELEMENTE

NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST

KAZALO (SEZNAM OBVEZNIH ELEMENTOV)

1.

Uvod

2.

Pregled nacionalnih ciljev za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo

2.1

Nacionalni cilji za povečanje energetske učinkovitosti za leto 2020

2.2

Dodatni cilji za povečanje energetske učinkovitosti

2.3

Prihranki primarne energije

2.4

Prihranki končne energije

3.

Ukrepi politike za izvajanje DEU

3.1

Horizontalni ukrepi

3.1.1

Sistemi obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi politike (člen 7 DEU, del 2.3.2 Priloge XIV k DEU)

3.1.2

Energetski pregledi in sistemi upravljanja (člen 8 DEU)

3.1.3

Meritve in obračun (členi 9 do 11 DEU)

3.1.4

Programi obveščanja in usposabljanja potrošnikov (člena 12 in 17 DEU)

3.1.5

Razpoložljivost sistemov kvalifikacij, akreditacij in potrjevanj (člen 16 DEU)

3.1.6

Energetske storitve (člen 18 DEU)

3.1.7

Drugi ukrepi horizontalne narave za energetsko učinkovitost (člen 19 in člen 20 DEU)

3.2

Energetska učinkovitost stavb

3.2.1

Strategija prenove stavb (člen 4 DEU)

3.2.2

Drugi ukrepi za energetsko učinkovitost v gradbenem sektorju

3.3

Energetska učinkovitost javnih organov

3.3.1

Stavbe osrednje vlade (člen 5 DEU)

3.3.2

Stavbe drugih javnih organov (člen 5 DEU)

3.3.3

Nakupi javnih organov (člen 6 DEU)

3.4

Drugi ukrepi za izboljšanje učinkovitosti končne rabe energije, tudi v industrijskem sektorju in sektorju prevoza

3.5

Spodbujanje učinkovitega ogrevanja in hlajenja

3.5.1

Celovita ocena (člen 14 DEU)

3.5.2

Drugi ukrepi, ki urejajo učinkovito ogrevanje in hlajenje (člen 14 DEU)

3.6

Pretvorba, prenos in distribucija energije ter odzivanje na povpraševanje

3.6.1

Merila energetske učinkovitosti v omrežnih tarifah in regulacija (člen 15 DEU)

3.6.2

Olajševanje in spodbujanje odzivanja na povpraševanje (člen 15 DEU)

3.6.3

Energetska učinkovitost pri snovanju in regulaciji omrežij (člen 15 DEU)

1.   Uvod

V tej predlogi so določene informacije, ki jih morajo države članice navesti v svojih nacionalnih načrtih za energetsko učinkovitost o ukrepih, ki so bili sprejeti oziroma katerih sprejetje se načrtuje za izvedbo glavnih elementov direktive o energetski učinkovitosti (DEU, 2012/27/EU), kakor je določeno v členu 24(2) Direktive in Prilogi XIV k Direktivi. Zato so v predlogi navedeni elementi, ki so obvezni za potrebe poročanja, in ne ukrepi, ki niso bili sprejeti v državah članicah in jih države članice ne načrtujejo. Predloga je v skladu z drugim odstavkom člena 24(2) DEU dana državam članicam na voljo kot pomoč pri oblikovanju nacionalnih načrtov za energetsko učinkovitost.

Kjer se besedilo predloge nanaša na informacije, ki jih je treba zagotoviti v prvem in/ali drugem nacionalnem načrtu za energetsko učinkovitost, to odraža besedilo DEU, kjer pa ni takšne reference, se informacije zagotovijo v prvem in vseh naslednjih nacionalnih načrtih za energetsko učinkovitost.

To predlogo dopolnjujejo smernice za nacionalne načrte za energetsko učinkovitost [vnesejo se sklicevanja na povezan delovni dokument služb Komisije, ki vsebuje nadaljnje nasvete].

2.   Pregled nacionalnih ciljev za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo

2.1   Nacionalni cilji za povečanje energetske učinkovitosti za leto 2020

1.

Navedite okvirni nacionalni cilj za povečanje energetske učinkovitosti za leto 2020, kot določa člen 3(1) DEU (člen 3(1) DEU, del 2.1 Priloge XIV k DEU).

2.

Navedite pričakovani vpliv cilja na skupno primarno in končno porabo energije leta 2020 in pojasnite, kako in na podlagi katerih podatkov je bilo to izračunano (člen 3(1) DEU).

3.

Predložite oceno porabe primarne energije leta 2020, na splošno in po sektorjih (člen 24(2) DEU, del 2.2 Priloge XIV k DEU).

2.2   Dodatni cilji za povečanje energetske učinkovitosti

Navedite kakršne koli dodatne nacionalne cilje v zvezi z energetsko učinkovitostjo, ki zadevajo celotno gospodarstvo ali posamezne sektorje (del 2.1 Priloge XIV k DEU).

2.3   Prihranki primarne energije

Predložite pregled prihrankov primarne energije, doseženih do poročanja, in ocene pričakovanih prihrankov za leto 2020 (člen 3(1) in člen 24(2) DEU, del 2.2(a) Priloge XIV k DEU).

2.4   Prihranki končne energije

1.

Za namene Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) v prvem in drugem nacionalnem načrtu za energetsko učinkovitost predložite informacije o doseženih prihrankih končne energije in predvidenih prihrankih končne energije do leta 2016 (člen 4(1) in (2) Direktive 2006/32/ES; del 2.2(b) Priloge XIV k DEU).

2.

Za namene Direktive 2006/32/ES v prvem in drugem nacionalnem načrtu za energetsko učinkovitost navedite metodologijo merjenja in/ali izračuna, ki se uporablja za izračun prihrankov končne energije (drugi odstavek dela 2.2(b)Priloge XIV k DEU).

3.   Ukrepi politike za izvajanje DEU

3.1   Horizontalni ukrepi

3.1.1   Sistemi obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi politike (člen 7 DEU, del 2.3.2 Priloge XIV k DEU)

1.

Predložite informacije o skupnem znesku prihrankov energije v obdobju obveznosti, da se doseže cilj, določen v členu 7(1), in, če je primerno, o tem, kako se uporabljajo možnosti iz člena 7(2) in (3) (člen 7 DEU, del 2.2(a) Priloge XIV k DEU).

2.

Predložite kratek opis nacionalnega sistema obveznosti energetske učinkovitosti, kakor je naveden v členu 7(1), vključno z informacijami o tem, kako je zagotovljeno spremljanje in preverjanje (člen 7(1) in (6) ter člen 20(6) DEU, del 2.3.2 Priloge XIV k DEU).

3.

Predložite informacije o alternativnih ukrepih politike, sprejetih na podlagi člena 7(9) in člena 20(6), vključno z informacijami o tem, kako je zagotovljeno spremljanje in preverjanje in kako je zagotovljena njihova enakost (člen 7(9) in (10) ter člen 20(6) DEU, del 2.3.2 Priloge XIV k DEU).

4.

Kjer je primerno, predstavite objavljene prihranke energije, dosežene kot rezultat izvajanja sistema obveznosti energetske učinkovitosti (člen 7(6) in (8) DEU, del 2.2(a) Priloge XIV k DEU).

5.

Kjer je primerno, predstavite objavljene prihranke energije, dosežene kot posledica izvajanja alternativnih ukrepov politike (člen 7(10) DEU, del 2.2(a) Priloge XIV k DEU).

6.

Predložite podrobne nacionalne količnike, izbrane v skladu s Prilogo IV k DEU (del 2.3.2 Priloge XIV k DEU).

7.

Predložite informacije o vseh metodah, razen metodi iz dela 2(e) Priloge V k DEU, ki se uporabljajo, da se upošteva življenjska doba prihrankov energije, in pojasnite, kako je zagotovljeno, da to zagotavlja vsaj isto skupno količino prihrankov (del 2(e) Priloge V k DEU).

3.1.2   Energetski pregledi in sistemi upravljanja (člen 8 DEU)

Pripravite pregled načrtovanih ali že sprejetih ukrepov za spodbujanje energetskih pregledov in sistemov upravljanja z energijo, vključno z informacijami o številu opravljenih energetskih pregledov z navedbo tistih, ki so bili izvedeni v velikih podjetjih, in z navedbo skupnega števila velikih podjetij na ozemlju države članice in številom podjetij, za katere se uporablja člen 8(5) (del 2.3.3 Priloge XIV k DEU).

3.1.3   Meritve in obračun (členi 9 do 11 DEU)

Opišite izvedene in načrtovane ukrepe, ki so bili sprejeti oziroma je načrtovano njihovo sprejetje v zvezi z meritvami in obračunom (člen 9, člen 10 in člen 11 DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.1.4   Programi obveščanja in usposabljanja potrošnikov (člena 12 in 17 DEU)

Predložite informacije o ukrepih, ki so bili sprejeti oziroma je načrtovano njihovo sprejetje, za spodbujanje in pospeševanje učinkovite rabe energije v MSP in gospodinjstvih (člen 12 in člen 17 DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.1.5   Razpoložljivost sistemov kvalifikacij, akreditacij in potrjevanj (člen 16 DEU)

Predložite informacije o obstoječih ali načrtovanih shemah potrjevanja ali akreditacij oziroma enakovrednih sistemih kvalifikacij (po potrebi vključno s programi usposabljanja) za ponudnike energetskih storitev, energetske preglede, energetske menedžerje in monterje elementov stavb, povezanih z energijo in opredeljenih v členu 2(9) Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) (člen 16 DEU, del 2.3.7 Priloge XIV k DEU).

3.1.6   Energetske storitve (člen 18 DEU)

1.

Predložite informacije o ukrepih, ki so bili sprejeti oziroma je načrtovano njihovo sprejetje, za spodbujanje energetskih storitev. Opis mora vključevati spletno povezavo do seznama razpoložljivih ponudnikov energetskih storitev in njihovih kvalifikacij (prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU, del 2.3.8 Priloge XIV k DEU).

2.

Navedite kvalitativno oceno nacionalnega trga za energetske storitve, ki opisuje njegovo sedanje stanje in prihodnji razvoj trga (člen 18(1)(e) DEU).

3.1.7   Drugi ukrepi horizontalne narave za energetsko učinkovitost (člen 19 in člen 20 DEU)

1.

V prvem nacionalnem načrtu za energetsko učinkovitost navedite ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ki so bili sprejeti za izvajanje člena 19 DEU. Zlasti navedite seznam sprejetih ukrepov za odpravo regulativnih in neregulativnih ovir za energetsko učinkovitost (npr. razdelitev spodbud v večlastniških lastninah, javni nakupi in letna priprava proračuna ter obračunavanje javnih organov) (člen 19 DEU, del 2.3.9 Priloge XIV k DEU).

2.

Navedite informacije o nacionalnem skladu za energetsko učinkovitost (člen 20 DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.2   Energetska učinkovitost stavb

3.2.1   Strategija prenove stavb (člen 4 DEU)

Navedite dolgoročno nacionalno strategijo za prenovo stavb (zadnji odstavek člena 4 DEU).

3.2.2   Drugi ukrepi za energetsko učinkovitost v gradbenem sektorju

Navedite podrobnosti o ukrepih za znatno izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, namenjenih doseganju nacionalnih ciljev povečanja energetske učinkovitosti iz člena 3(1) (člen 24(2) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.3   Energetska učinkovitost javnih organov

3.3.1   Stavbe osrednje vlade (člen 5 DEU)

Navedite informacije o objavljenem popisu stavb osrednje vlade, ki se ogrevajo in ohlajajo (člen 5(5) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.3.2   Stavbe drugih javnih organov (člen 5 DEU)

1.

Predložite informacije o sprejetih ali načrtovanih ukrepih za spodbujanje javnih organov in organov za socialna stanovanja, za katere velja javno pravo, da sprejmejo načrte za energetsko učinkovitost, ki glede energetske učinkovitosti stavb sledijo zgledu osrednje vlade (člen 5(7)(a) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

2.

Predložite seznam javnih organov, ki so pripravili akcijski načrt za energetsko učinkovitost (del 2.3.1 Priloge XIV k DEU).

3.3.3   Nakupi javnih organov (člen 6 DEU)

Predložite informacije o sprejetih ali načrtovanih ukrepih za zagotovitev, da osrednja vlada kupuje izdelke, storitve in stavbe z visoko energetsko učinkovitostjo (člen 6(1) DEU) in o sprejetih ali načrtovanih ukrepih za spodbujanje drugih javnih organov, da storijo podobno (člen 6(3) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.4   Drugi ukrepi za izboljšanje učinkovitosti končne rabe energije, tudi v industrijskem sektorju in sektorju prevoza

1.

Navedite podrobnosti o ukrepih za znatno izboljšanje energetske učinkovitosti v industrijskem sektorju, namenjenih doseganju nacionalnih ciljev povečanja energetske učinkovitosti iz člena 3(1) (člen 24(2) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

2.

Navedite podrobnosti o ukrepih za znatno izboljšanje energetske učinkovitosti v sektorju prevoza potnikov in blaga, namenjenih doseganju nacionalnih ciljev povečanja energetske učinkovitosti iz člena 3(1) (člen 24(2) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.

Zagotovite podrobne informacije o drugih pomembnih ukrepih za izboljšanje končne rabe energije, ki pomagajo pri doseganju nacionalnih ciljev glede energetske učinkovitosti in o katerih še niste poročali drugje v nacionalnih načrtih za energetsko učinkovitost (člen 24(2) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.5   Spodbujanje učinkovitega ogrevanja in hlajenja

3.5.1   Celovita ocena (člen 14 DEU)

1.

V drugem in naslednjih načrtih za energetsko učinkovitost navedite oceno napredka, doseženega pri izvajanju celovite ocene potenciala za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje iz člena 14(1) (člen 14(1) DEU, del 2.3.4 Priloge XIV k DEU).

2.

Opišite postopek in metodologijo, ki se uporabljata pri izvajanju analize stroškov in koristi, da se izpolnjujejo merila iz Priloge IX k DEU (člen 14(3) DEU, zadnji odstavek dela 1 Priloge IX k DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.5.2   Drugi ukrepi, ki urejajo učinkovito ogrevanje in hlajenje (člen 14 DEU)

Predložite opis ukrepov, strategij in politik, vključno s programi in načrti, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za razvoj gospodarskega potenciala soproizvodnje z visokim izkoristkom in učinkovitega daljinskega ogrevanja in hlajenja ter drugih učinkovitih sistemov za ogrevanje in hlajenje ter uporabe ogrevanja in hlajenja iz odvečne toplote in obnovljivih virov energije (člen 14(2) in (4) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.6   Pretvorba, prenos in distribucija energije ter odzivanje na povpraševanje

3.6.1   Merila energetske učinkovitosti v omrežnih tarifah in regulacija (člen 15 DEU)

1.

Opišite načrtovane ali sprejete ukrepe za zagotovitev, da se odstranijo spodbude v tarifah, ki negativno vplivajo na celotno učinkovitost proizvodnje, prenosa, distribucije in dobave energije ali tiste, ki bi lahko ovirale odzivanje na povpraševanje pri izravnavi trga in pri zagotavljanju pomožnih storitev (člen 15(4) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

2.

Opišite načrtovane ali sprejete ukrepe za spodbujanje operaterjev omrežij k izboljšanju učinkovitosti prek zasnove in delovanja (člen 15(4) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.

Opišite načrtovane ali sprejete ukrepe za zagotovitev, da tarife omogočajo dobaviteljem, da izboljšajo udeležbo porabnikov pri učinkovitosti sistema, vključno z odzivanjem na povpraševanje (člen 15(4) DEU, prvi stavek dela 2.2 Priloge XIV k DEU).

3.6.2   Olajševanje in spodbujanje odzivanja na povpraševanje (člen 15 DEU)

Predložite informacije o drugih sprejetih ali načrtovanih ukrepih za omogočanje in razvoj odzivanja na povpraševanje, vključno s tistimi, ki obravnavajo tarife za podporo dinamičnemu oblikovanju cen (Priloga XI(3), del 2.3.6 Priloge XIV k DEU).

3.6.3   Energetska učinkovitost pri snovanju in regulaciji omrežij (člen 15 DEU)

Poročajte o napredku, doseženem pri oceni potenciala energetske učinkovitosti nacionalne plinske in električne infrastrukture, kot tudi sprejetih in načrtovanih ukrepih in naložbah za uvedbo stroškovno učinkovitih izboljšav energetske učinkovitosti v omrežni infrastrukturi in časovni razpored za njihovo uvedbo (člen 15(2) DEU, del 2.3.5 Priloge XIV k DEU).


(1)  UL L 114, 27.4.2006, str. 64.

(2)  UL L 153, 18.6.2010, str. 13.