27.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 117/1


SKLEP SVETA

z dne 23. julija 2012

o podpisu Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o splošnih načelih za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v programih Unije v imenu Unije ter o njegovi začasni uporabi

(2013/202/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 v povezavi s členom 218(5) ter prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. junija 2007 pooblastil Komisijo za pogajanja o Protokolu k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (1) o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o splošnih načelih za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(2)

Pogajanja so bila zaključena.

(3)

Protokol bi bilo treba s pridržkom njegove sklenitve podpisati v imenu Unije.

(4)

Do zaključka postopkov, potrebnih za sklenitev Protokola, bi ga bilo treba v skladu s členom 10 Protokola začasno uporabljati –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o splošnih načelih za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) se odobri v imenu Unije, s pridržkom njegove sklenitve

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis za podpis Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Protokol se začasno uporablja od datuma njegovega podpisa (2) do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. julija 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 129, 15.5.2002, str. 3.

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se Protokol začasno uporablja.


PROTOKOL

k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o splošnih načelih za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v programih Unije

EVROPSKA UNIJA (v nadaljnjem besedilu: Unija)

na eni strani ter

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDANIJA (v nadaljnjem besedilu: Jordanija)

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) STA SE –

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

(1)

Hašemitska kraljevina Jordanija je sklenila Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je začel veljati 1. maja 2002.

(2)

Evropski svet je na zasedanju v Bruslju 17. in 18. junija 2004 z naklonjenostjo sprejel predloge Evropske komisije o evropski sosedski politiki (ESP) ter potrdil Sklepe Sveta z dne 14. junija 2004.

(3)

Svet je ob številnih nadaljnjih priložnostih sprejel sklepe v korist te politike.

(4)

Svet je 5. marca 2007 izrazil podporo splošnemu in globalnemu pristopu, začrtanemu v sporočilu Evropske komisije z dne 4. decembra 2006, da se partnericam evropske sosedske politike omogoči sodelovanje v agencijah in programih Skupnosti glede na njihove dosežke in tam, kjer pravna podlaga to omogoča.

(5)

Jordanija je izrazila željo po sodelovanju v številnih programih Unije.

(6)

Posebne pogoje za sodelovanje Jordanije v vsakem programu posebej, zlasti glede finančnega prispevka in poročanja ter postopkov vrednotenja, bi bilo treba določiti v memorandumu o soglasju med Evropsko komisijo in pristojnimi organi Jordanije –

DOGOVORILI:

Člen 1

Jordaniji je dovoljeno sodelovanje v vseh sedanjih in prihodnjih programih Unije, odprtih za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v skladu z ustreznimi določbami, s katerimi so ti programi sprejeti.

Člen 2

Jordanija finančno prispeva k splošnemu proračunu Evropske unije, skladno s posebnimi programi, v katerih sodeluje.

Člen 3

Predstavniki Jordanije lahko sodelujejo kot opazovalci pri točkah, ki zadevajo Jordanijo, v upravnih odborih, odgovornih za spremljanje programov, h katerim ta država finančno prispeva.

Člen 4

Za projekte in pobude, ki jih predložijo udeleženci iz Jordanije, v največji možni meri veljajo enaki pogoji, pravila in postopki v zvezi z ustreznimi programi, kot se uporabljajo za države članice.

Člen 5

Posebne pogoje za sodelovanje Jordanije v vsakem programu posebej, zlasti glede finančnega prispevka in poročanja ter postopkov vrednotenja, se določi v memorandumu o soglasju med Komisijo in pristojnimi organi Jordanije na podlagi meril, določenih v ustreznih programih.

Če Jordanija zaprosi za zunanjo pomoč Unije za sodelovanje v danem programu Unije na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (2) ali v skladu s kakšno podobno uredbo o zunanji pomoči Unije Jordaniji, ki bi lahko bila sprejeta v prihodnosti, se pogoji o uporabi zunanje pomoči Unije s strani Jordanije določijo v finančnem sporazumu, zlasti v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1638/2006.

Člen 6

Vsak memorandum o soglasju, sklenjen na podlagi člena 5, določa v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), da bodo finančni nadzor, revizije ali druga preverjanja, vključno z upravnimi preiskavami, izvajali Evropska komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam in Računsko sodišče ali se bodo izvajali pod njihovim vodstvom.

Oblikujejo se podrobne določbe o finančnem nadzoru in reviziji, upravnih ukrepih, kaznih ter izterjavah, ki bodo Evropski komisiji, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam in Računskemu sodišču dale pooblastila, enaka tistim, ki jih imajo v zvezi z upravičenci ali izvajalci s sedežem v Uniji.

Člen 7

Ta protokol se uporablja v obdobju veljavnosti Sporazuma.

Pogodbenici podpišeta in odobrita ta protokol v skladu s svojimi postopki.

Vsaka pogodbenica lahko ta protokol drugi pogodbenici odpove s pisnim obvestilom. Ta protokol preneha veljati šest mesecev od dneva prejetja takšnega pisnega obvestila.

Prenehanje tega protokola po odpovedi katere koli pogodbenice ne vpliva na preglede in kontrole, ki se po potrebi izvedejo v skladu z določbami iz členov 5 in 6.

Člen 8

Najpozneje po treh letih od dneva začetka veljavnosti tega protokola, nato pa vsaka tri leta, lahko obe pogodbenici pregledata izvajanje tega protokola na podlagi dejanskega sodelovanja Jordanije v programih Unije.

Člen 9

Ta protokol na eni strani velja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o delovanju Evropske unije, ter v skladu s pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, na drugi strani pa na ozemlju Jordanije.

Člen 10

Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici po diplomatski poti medsebojno uradno obvestita o zaključku svojih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.

Pogodbenici se strinjata, da ta protokol začasno uporabljata od dne njegovega podpisa do začetka njegove veljavnosti.

Člen 11

Ta protokol je sestavni del Sporazuma.

Člen 12

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


(1)  UL L 129, 15.5.2002, str. 3.

(2)  UL L 310, 9.11.2006, str. 1.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.