13.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/75


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 28. junija 2013

o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/13 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper

(ECB/2013/21)

(2013/376/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1 in druge alinee člena 34.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.2 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Merila za ugotavljanje primernosti zavarovanja za potrebe operacij denarne politike Eurosistema so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (1) (v nadaljnjem besedilu: Splošna dokumentacija).

(2)

V skladu z oddelkom 1.6 Splošne dokumentacije lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente, pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema. V skladu z oddelkom 6.3.1 Splošne dokumentacije si Eurosistem pridržuje pravico, da na podlagi informacij, ki so zanj relevantne, ugotovi, ali izdaja, izdajatelj, dolžnik ali garant izpolnjujejo njegove zahteve glede visokih bonitetnih standardov.

(3)

Na podlagi Sklepa ECB/2013/13 z dne 2. maja 2013 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper (2), se, kot izjemen ukrep, začasno ne uporabljajo minimalne zahteve Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper.

(4)

Republika Ciper se je odločila, da začne operacijo upravljanja dolga, ki zadeva tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala.

(5)

Odločitev za začetek operacije upravljanja dolga še dodatno negativno vpliva na ustreznost tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper, za zavarovanje pri operacijah Eurosistema.

(6)

Sklep ECB/2013/13 je treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razveljavitev Sklepa ECB/2013/13

Sklep ECB/2013/13 se razveljavi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 28. junija 2013.

V Frankfurtu na Majni, 28. junija 2013

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(2)  UL L 133, 17.5.2013, str. 26.