6.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/17


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. junija 2013

o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala

(ECB/2013/18)

(2013/360/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) ter zlasti člena 28.5 Statuta ESCB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2013/17 z dne 21. junija 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (1) določa uskladitev ponderjev, ki so bili določeni za nacionalne centralne banke (NCB) v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB) (v nadaljnjem besedilu: „ponderji v kapitalskem ključu“ oziroma „kapitalski ključ“), glede na pristop Hrvaške k Evropski uniji in glede na to, da se bo njena NCB, Hrvatska narodna banka, 1. julija 2013 vključila v Evropski sistem centralnih bank (ESCB). Svet ECB mora zaradi te uskladitve določiti pogoje za prenose kapitalskih deležev med NCB, ki so 30. junija 2013 članice ESCB, da zagotovi razdelitev teh deležev skladno z opravljenimi uskladitvami. Zato je treba sprejeti nov sklep ECB, ki bo razveljavil Sklep ECB/2008/25 z dne 12. decembra 2008 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (2) z učinkom od 1. julija 2013.

(2)

Hrvatska narodna banka se ne bo vključila v ESCB pred 1. julijem 2013, kar pomeni, da tokratni prenos kapitalskih deležev po členu 28.5 Statuta ESCB zanjo ne velja.

(3)

Sklep ECB/2013/19 z dne 21. junija 2013 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (3), določa način in višino, v katerih so nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB euroobmočja), obvezane vplačati kapital ECB glede na razširjeni kapitalski ključ. Sklep ECB/2013/20 z dne 21. junija 2013 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (4) določa odstotek, ki so ga nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta ni euro (v nadaljnjem besedilu: NCB zunaj euroobmočja), obvezane vplačati z učinkom od 1. julija 2013 glede na razširjeni kapitalski ključ.

(4)

NCB euroobmočja so že vplačale svoje deleže v vpisanem kapitalu ECB, kot je to zahteval Sklep ECB/2010/27 z dne 13. decembra 2010 o vplačilu povečanja kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (5). Glede na to člen 2(1) Sklepa ECB/2013/19 določa, naj NCB euroobmočja bodisi prenesejo dodaten znesek na ECB bodisi od ECB prejmejo znesek nazaj, tako da se dosežejo zneski, prikazani v tabeli v členu 1 Sklepa ECB/2013/19. Sklep ECB/2010/27 dopolnjuje Sklep ECB/2008/24 z dne 12. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank (6).

(5)

Prav tako so NCB zunaj euroobmočja, z izjemo centralne banke Hrvatska narodna banka, že vplačale odstotke svojih deležev v vpisanem kapitalu ECB, kot je to zahteval Sklep ECB/2010/28 z dne 13. decembra 2010 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (7). Glede na to člen 2(1) Sklepa ECB/2013/20 določa, naj vsaka od njih bodisi prenese dodaten znesek na ECB bodisi od ECB prejme znesek nazaj, tako da se dosežejo zneski, prikazani v tretjem stolpcu tabele v členu 1 Sklepa ECB/2013/20. Člen 2(2) Sklepa ECB/2013/20 določa, naj Hrvatska narodna banka prenese na ECB znesek, prikazan poleg njenega imena v tretjem stolpcu tabele v členu 1 istega sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prenos kapitalskih deležev

Glede na delež v kapitalu ECB, ki ga bo imela vsaka NCB, z izjemo centralne banke Hrvatska narodna banka, vpisanega na 30. junij 2013, in delež v kapitalu ECB, ki ga bo vsaka NCB vpisala z učinkom od 1. julija 2013 zaradi uskladitve ponderjev v kapitalskem ključu, kakor je določena v členu 2 Sklepa ECB/2013/17, prenesejo NCB med seboj kapitalske deleže s prenosi do in od ECB, da se zagotovi, da bo razdelitev kapitalskih deležev z učinkom od 1. julija 2013 ustrezala usklajenim ponderjem. S tem namenom se šteje, da vsaka NCB na podlagi tega člena in brez potrebe po nadaljnjih formalnostih ali dejanjih z učinkom od 1. julija 2013 bodisi prenese bodisi prejme delež v vpisanem kapitalu ECB, ki je prikazan poleg njenega imena v četrtem stolpcu tabele v Prilogi I k temu sklepu, pri čemer se „+“ nanaša na kapitalski delež, ki ga ECB prenese na NCB, in „–“ na kapitalski delež, ki ga NCB prenese na ECB.

Člen 2

Uskladitev vplačanega kapitala

Glede na višino kapitala ECB, ki ga je vsaka NCB vplačala, in glede na višino kapitala ECB, ki ga mora vsaka NCB vplačati z učinkom od 1. julija 2013, kakor to določa člen 1 Sklepa ECB/2013/19 za NCB euroobmočja oziroma člen 1 Sklepa ECB/2013/20 za NCB zunaj euroobmočja, vsaka NCB 1. julija 2013 bodisi prenese bodisi prejme neto znesek, ki je prikazan poleg njenega imena v četrtem stolpcu tabele v Prilogi II k temu sklepu, pri čemer se „+“ nanaša na znesek, ki ga NCB prenese na ECB, in „–“ na znesek, ki ga ECB prenese na NCB.

Člen 3

Splošne določbe

1.   Prenosi, opisani v členu 2, se opravijo prek sistema TARGET2.

2.   Če NCB nima dostopa do sistema TARGET2, se zneski, opisani v členu 2, prenesejo tako, da se knjižijo v dobro na računu, ki ga ECB ali NCB pravočasno navede.

3.   V primeru neplačila na 1. julij 2013 se od 1. julija 2013 do dneva plačila dnevno izračunajo obresti z uporabo metode dejanskega števila dni/360 dni po stopnji, enaki zadnji razpoložljivi mejni obrestni meri, ki jo uporabi Eurosistem v svojih avkcijah za operacije glavnega refinanciranja. Prenosniki in prejemniki teh obresti so isti kot prenosniki in prejemniki zneskov, od katerih se obresti natečejo. Plačilo zneskov iz člena 2 in plačilo obresti se opravi v dveh ločenih transakcijah.

4.   ECB in NCB, ki so obvezane opraviti prenos na podlagi člena 2, morajo dati ob pravem času potrebna navodila za ustrezno in pravočasno izvršitev teh prenosov.

Člen 4

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.   Ta sklep začne veljati 1. julija 2013.

2.   Sklep ECB/2008/25 se razveljavi z učinkom od 1. julija 2013.

3.   Sklicevanja na Sklep ECB/2008/25 se razlagajo kot sklicevanja na ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 21. junija 2013

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Glej stran 15 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 21, 24.1.2009, str. 71.

(3)  Glej stran 23 tega Uradnega lista.

(4)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.

(5)  UL L 11, 15.1.2011, str. 54.

(6)  UL L 21, 24.1.2009, str. 69.

(7)  UL L 11, 15.1.2011, str. 56.


PRILOGA I

KAPITAL, KI SO GA NCB VPISALE

(EUR)

 

Delež, vpisan na 30. junij 2013

Delež, vpisan od 1. julija 2013

Delež za prenos

NCB euroobmočja

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

261 010 384,68

261 705 370,91

694 986,23

Deutsche Bundesbank

2 037 777 027,43

2 030 803 801,28

–6 973 226,15

Eesti Pank

19 261 567,80

19 268 512,58

6 944,78

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

119 518 566,24

120 276 653,55

758 087,31

Bank of Greece

211 436 059,06

210 903 612,74

– 532 446,32

Banco de España

893 564 575,51

893 420 308,48

– 144 267,03

Banque de France

1 530 293 899,48

1 530 028 149,23

– 265 750,25

Banca d’Italia

1 344 715 688,14

1 348 471 130,66

3 755 442,52

Central Bank of Cyprus

14 731 333,14

14 429 734,42

– 301 598,72

Banque centrale du Luxembourg

18 798 859,75

18 824 687,29

25 827,54

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

6 800 732,32

6 873 879,49

73 147,17

De Nederlandsche Bank

429 156 339,12

429 352 255,40

195 916,28

Oesterreichische Nationalbank

208 939 587,70

209 680 386,94

740 799,24

Banco de Portugal

188 354 459,65

190 909 824,68

2 555 365,03

Banka Slovenije

35 381 025,10

35 397 773,12

16 748,02

Národná banka Slovenska

74 614 363,76

74 486 873,65

– 127 490,11

Suomen Pankki

134 927 820,48

134 836 288,06

–91 532,42

NCB zunaj euroobmočja

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

93 467 026,77

93 571 361,11

104 334,34

Česká národní banka

155 728 161,57

157 384 777,79

1 656 616,22

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

159 712 154,31

77 875,92

Hrvatska narodna banka

0,00

64 354 667,03

64 354 667,03

Latvijas Banka

30 527 970,87

29 682 169,38

– 845 801,49

Lietuvos bankas

45 797 336,63

44 306 753,94

–1 490 582,69

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

148 735 597,14

– 364 002,55

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

525 889 668,45

– 887 309,27

Banca Națională a României

265 196 278,46

264 660 597,84

– 535 680,62

Sveriges riksbank

242 997 052,56

244 775 059,86

1 778 007,30

Bank of England

1 562 145 430,59

1 562 265 020,29

119 589,70

Skupaj (1):

10 760 652 402,58

10 825 007 069,61

64 354 667,03


(1)  Zaradi zaokroževanja se skupne vsote lahko ne ujemajo natančno s seštevki vseh prikazanih številk.


PRILOGA II

KAPITAL, KI SO GA NCB VPLAČALE

(EUR)

 

Delež, vplačan na 30. junij 2013

Delež, vplačan od 1. julija 2013

Znesek prenosa

NCB euroobmočja

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

261 010 384,68

261 705 370,91

694 986,23

Deutsche Bundesbank

2 037 777 027,43

2 030 803 801,28

–6 973 226,15

Eesti Pank

19 261 567,80

19 268 512,58

6 944,78

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

119 518 566,24

120 276 653,55

758 087,31

Bank of Greece

211 436 059,06

210 903 612,74

– 532 446,32

Banco de España

893 564 575,51

893 420 308,48

– 144 267,03

Banque de France

1 530 293 899,48

1 530 028 149,23

– 265 750,25

Banca d’Italia

1 344 715 688,14

1 348 471 130,66

3 755 442,52

Central Bank of Cyprus

14 731 333,14

14 429 734,42

– 301 598,72

Banque centrale du Luxembourg

18 798 859,75

18 824 687,29

25 827,54

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

6 800 732,32

6 873 879,49

73 147,17

De Nederlandsche Bank

429 156 339,12

429 352 255,40

195 916,28

Oesterreichische Nationalbank

208 939 587,70

209 680 386,94

740 799,24

Banco de Portugal

188 354 459,65

190 909 824,68

2 555 365,03

Banka Slovenije

35 381 025,10

35 397 773,12

16 748,02

Národná banka Slovenska

74 614 363,76

74 486 873,65

– 127 490,11

Suomen Pankki

134 927 820,48

134 836 288,06

–91 532,42

NCB zunaj euroobmočja

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

3 505 013,50

3 508 926,04

3 912,54

Česká národní banka

5 839 806,06

5 901 929,17

62 123,11

Danmarks Nationalbank

5 986 285,44

5 989 205,79

2 920,35

Hrvatska narodna banka

0,00

2 413 300,01

2 413 300,01

Latvijas Banka

1 144 798,91

1 113 081,35

–31 717,56

Lietuvos bankas

1 717 400,12

1 661 503,27

–55 896,85

Magyar Nemzeti Bank

5 591 234,99

5 577 584,89

–13 650,10

Narodowy Bank Polski

19 754 136,66

19 720 862,57

–33 274,09

Banca Națională a României

9 944 860,44

9 924 772,42

–20 088,02

Sveriges riksbank

9 112 389,47

9 179 064,74

66 675,27

Bank of England

58 580 453,65

58 584 938,26

4 484,61

Skupaj (1):

7 650 458 668,60

7 653 244 410,99

2 785 742,39


(1)  Zaradi zaokroževanja se skupne vsote lahko ne ujemajo natančno s seštevki vseh prikazanih številk.