5.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 95/22


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 20. marca 2013

o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema

(ECB/2013/6)

(2013/169/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1 in členov 12.1, 14.3 in 18.2 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Standardni pogoji, po katerih so ECB in NCB pripravljene skleniti kreditne posle, vključno z merili za ugotavljanje primernosti zavarovanja za namene kreditnih poslov Eurosistema, so določeni v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (1).

(2)

V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente, pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema.

(3)

Od 1. marca 2015 bi bilo treba iz zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema v celoti izključiti neposredno uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, in posredno uporabo teh obveznic, kadar so vključene v sklad kritih obveznic, ki jih izda bodisi ista nasprotna stranka, ki je izdala nekrite bančne obveznice, ali ki jih izdajo osebe, s katerimi je ta nasprotna stranka v tesni povezavi. V izjemnih okoliščinah bi lahko Svet ECB nasprotnim strankam, ki sodelujejo v operacijah denarne politike Eurosistema, odobril začasna odstopanja od te prepovedi.

(4)

Pogoje te izključitve je treba določiti v sklepu ECB –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe pravil v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja

1.   Nekritih bančnih obveznic, ki jih je izdala bodisi nasprotna stranka, ki jih uporablja, ali ki so jih izdale osebe, s katerimi je ta nasprotna stranka v tesni povezavi, in za katere v celoti jamči ena ali več oseb javnega sektorja iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki ima pravico do odmerjanja davkov, ta nasprotna stranka od 1. marca 2015 več ne sme uporabljati kot zavarovanje pri operacijah denarne politike Eurosistema: niti (a) neposredno niti (b) posredno, kadar so vključene v sklad kritih obveznic, ki jih je izdala bodisi ista nasprotna stranka, ki je izdala nekrite bančne obveznice, ali ki so jih izdale osebe, s katerimi je ta nasprotna stranka v tesni povezavi.

2.   V izjemnih primerih lahko svet ECB za obdobje največ treh let odloči o začasnem odstopanju od prepovedi iz odstavka 1. Prošnji za odstopanje mora biti priložen načrt financiranja, v katerem nasprotna stranka, ki prosi za odstopanje, prikaže, na kakšen način bo najpozneje v treh letih po odobritvi odstopanja prenehala uporabljati lastne nekrite bančne obveznice, za katere jamči država.

3.   V primeru razhajanj med tem sklepom, Smernico ECB/2011/14 in Smernico ECB/2013/4 z dne 20. marca 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (2), kot ju NCB izvedejo na nacionalni ravni, prevlada ta sklep.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 22. marca 2013.

V Frankfurtu na Majni, 20. marca 2013

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(2)  Glej stran 23 tega Uradnega lista.