5.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 95/21


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 20. marca 2013

o razveljavitvi sklepov ECB/2011/4 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država, ECB/2011/10 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država, ECB/2012/32 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in ECB/2012/34 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti

(ECB/2013/5)

(2013/168/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, člena 12.1, člena 18 in druge alinee člena 34.1 Statuta,

ob upoštevanju Smernice ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (1) ter zlasti oddelka 1.6 in oddelkov 6.3.1 in 6.3.2 Priloge I Smernice,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vsebino Sklepa ECB/2012/34 z dne 19. decembra 2012 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti (2), je treba vključiti v Smernico ECB/2012/18 z dne 2. avgusta 2012 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (3), temeljni pravni akt, ki ureja začasne ukrepe v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja.

(2)

Zaradi jasnosti in skladnosti ter z namenom, da se poenostavi okvir Eurosistema za zavarovanje, je treba v smernico, ki zajema začasne ukrepe v zvezi s primernostjo zavarovanja pri Eurosistemovih operacijah refinanciranja, vključiti tudi vsebino sklepov ECB/2011/4 z dne 31. marca 2011 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država (4), ECB/2011/10 z dne 7. julija 2011 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država (5), in ECB/2012/32 z dne 19. decembra 2012 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika (6).

(3)

Ti postopki, ki se izvedejo s prenovitvijo Smernice ECB/2012/18, bi prav tako morali nacionalnim centralnim bankam držav članic, katerih valuta je euro, omogočiti, da v pogodbeni in regulativni okvir, ki velja za njihove nasprotne stranke, uvedejo dodatne ukrepe izboljšane kreditne podpore.

(4)

Sklepe ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 in ECB/2012/34 je zato treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razveljavitev sklepov ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 in ECB/2012/34

1.   Sklepi ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 in ECB/2012/34 se razveljavijo z učinkom od 3. maja 2013.

2.   Sklicevanja na razveljavljene sklepe se razlagajo kot sklicevanja na Smernico ECB/2013/4.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 22. marca 2013.

V Frankfurtu na Majni, 20. marca 2013

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(2)  UL L 14, 18.1.2013, str. 22.

(3)  UL L 218, 15.8.2012, str. 20.

(4)  UL L 94, 8.4.2011, str. 33.

(5)  UL L 182, 12.7.2011, str. 31.

(6)  UL L 359, 29.12.2012, str. 74.