14.2.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 41/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΫ ΚΙΝΔΫΝΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με την μακροπροληπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών

(ΕΣΣΚ/2011/3)

2012/C 41/01

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 2 και 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το Πρωτόκολλο (αριθ. 25) σχετικά με την άσκηση των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία β), δ) και στ) και τα άρθρα 16 έως 18,

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΣΣΚ/2001/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 20ής Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (2), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και τα άρθρα 18 έως 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο πολιτικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική μακροπροληπτική πολιτική. Με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας συστάθηκε ένα πλαίσιο μακροπροληπτικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση της οποίας βασίζεται στις εφαρμοστέες συναφώς προειδοποιήσεις και συστάσεις.

(2)

Η αποτελεσματικότητα της μακροπροληπτικής πολιτικής στην Ευρώπη εξαρτάται επίσης από τα εθνικά πλαίσια μακροπροληπτικής πολιτικής των κρατών μελών, καθόσον στα εθνικά αυτά πλαίσια εναπόκειται πρωτίστως η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

(3)

Σε κάποια κράτη μέλη διεξάγονται επί του παρόντος συζητήσεις επί νομοθετικών πρωτοβουλιών αναφορικά με τα μακροπροληπτικά πλαίσια.

(4)

Είναι αναγκαία η παροχή κατευθυντηρίων αρχών επί των βασικών στοιχείων των εθνικών μακροπροληπτικών αρμοδιοτήτων που να εξισορροπούν την ανάγκη για συνοχή ανάμεσα στις προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο με την ευελιξία για την εξυπηρέτηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων.

(5)

Η ρητή θέση ενός σαφούς στόχου διευκολύνει τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές να ξεπεράσουν την υπάρχουσα τάση υπέρ της αδράνειας. Οι μακροπροληπτικές πολιτικές μπορούν να επιδιωχθούν σε εθνικό επίπεδο με την πρωτοβουλία των εθνικών μακροπροληπτικών αρχών, ή ως ενέργειες προς εφαρμογή των συστάσεων ή των προειδοποιήσεων από το ΕΣΣΚ.

(6)

Γενικά, η μακροπροληπτική πολιτική μπορεί να ασκείται είτε από μεμονωμένο φορέα ή από συμβούλιο συγκροτούμενο από περισσότερους φορείς, ανάλογα με τα εθνικά θεσμικά πλαίσια. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια αρχή πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια και διαφάνεια.

(7)

Η αιτιολογική σκέψη 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προβλέπει ότι «οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο στην μακροπροληπτική επίβλεψη, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης τους και των υφιστάμενων ευθυνών τους στον τομέα της χρηματοοικονομικής σταθερότητας». Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται περαιτέρω όταν και οι κεντρικές τράπεζες είναι αρμόδιες για την μικροπροληπτική εποπτεία.

(8)

Αναλόγως του εθνικού θεσμικού πλαισίου, η συνεργασία αρχών επιφορτισμένων με αρμοδιότητες που επηρεάζουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα μπορεί να λαμβάνει διαφορετικές μορφές, από τον συντονισμό μέχρι την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών.

(9)

Το ΕΣΣΚ θα συζητά, σε επίπεδο διασυνοριακής πολιτικής, τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις των μέτρων μακροπροληπτικού χαρακτήρα που σχεδιάζουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένας ελάχιστος βαθμός συντονισμού και να περιορίζονται οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. Για τον σκοπό αυτόν η γραμματεία του ΕΣΣΚ θα ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με σημαντικές ενέργειες μακροπροληπτικού χαρακτήρα που οι εθνικές αρχές εισηγούνται στην Διοικούσα Επιτροπή του ΕΣΣΚ προς συζήτηση. Εάν το κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα αρχή, οι προτεινόμενες μακροπροληπτικές ενέργειες μπορούν να τίθενται υπόψη του γενικούς συμβουλίου.

(10)

Τα καθήκοντα και οι εξουσίες της μακροπροληπτικής αρχής θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια. Λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου που μπορεί να έχει η συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ του πλαισίου των κεφαλαιακών απαιτήσεων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (3), οι διαδικασίες θέσης των απαραίτητων εργαλείων στη διάθεση της μακροπροληπτικής αρχής αναμένεται ότι θα επιτρέψουν, τηρουμένων των αρχών που διέπουν το οικείο νομοθετικό πλαίσιο, την έγκαιρη προσαρμογή των εργαλείων πολιτικής τόσο στις επιταγές της καινοτομίας και αλλαγής εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο και στη μεταβαλλόμενη φύση των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η μακροπροληπτική αρχή θα πρέπει να αιτιολογεί εκ των προτέρων την ανάγκη του σε συγκεκριμένα εργαλεία και να έχει το δικαίωμα να ζητήσει με δική του πρωτοβουλία τα εν λόγω εργαλεία. Τα εργαλεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο εκείνα που μπορούν να επηρεάσουν τους κυκλικούς κινδύνους, όπως μη βιώσιμα επίπεδα μόχλευσης, αναντιστοιχία ληκτότητας και πιστωτική επέκταση, όσο και εκείνα που μπορούν να επηρεάσουν τις δομές των αγορών. Εν προκειμένω θα μπορούσε να προβλεφθεί ένας θεσμικός διαχωρισμός μεταξύ των μη δεσμευτικών και των δεσμευτικών μέσων.

(11)

Η διαφάνεια βελτιώνει την κατανόηση των μακροπροληπτικών πολιτικών από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το ευρύ κοινό και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της λογοδοσίας έναντι του νομοθετικού σώματος ως σώματος αντιπροσωπευτικού του πληθυσμού εν γένει. Δεδομένου του ότι είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ο απώτατος στόχος της μακροπροληπτικής πολιτικής, η λογοδοσία μπορεί να εκφρασθεί σε σχέση με την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων ή με τη δημοσιοποίηση της αιτιολογικής βάσης για τη χρήση των μακροπροληπτικών μέσων.

(12)

Μπορεί να ασκηθούν πιέσεις στους αρμοδίους χάραξης μακροπροληπτικής πολιτικής να μην καθιστούν αυστηρότερες τις πολιτικές σε περιόδους ανοδικών φάσεων του οικονομικού κύκλου ή να τις χαλαρώνουν σε περιόδους καθοδικών φάσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της πολιτικής, οι μακροπροληπτικές αρχές πρέπει να θωρακιστούν έναντι των εξωτερικών πιέσεων μέσω της ανεξαρτησίας. Οι κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχει ανατεθεί μακροπροληπτικές αρμοδιότητες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες κατά την έννοια του άρθρου 130 της Συνθήκης.

(13)

Η παρούσα σύσταση δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών της Ένωσης όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, ούτε τα καθήκοντα που ανατίθενται στο ΕΣΣΚ.

(14)

Οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δημοσιεύονται αφού ενημερωθεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόθεση αυτή του γενικού συμβουλίου και εφόσον έχει δοθεί στο Συμβούλιο η ευκαιρία να αντιδράσει,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Σύσταση A —   Στόχος

Συνιστάται στα κράτη μέλη:

1.

να προσδιορίζουν ότι απώτατος στόχος της μακροπροληπτικής πολιτικής είναι να συμβάλει στη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως συνόλου, μεταξύ άλλων ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και μειώνοντας τη συσσώρευση των συστημικών κινδύνων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη διατηρήσιμη συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη·

2.

να διασφαλίζουν ότι οι μακροπροληπτικές πολιτικές μπορούν να ασκούνται σε εθνικό επίπεδο με πρωτοβουλία της εθνικής μακροπροληπτικής αρχής ή κατ’ εφαρμογή των συστάσεων ή προειδοποιήσεων από το ΕΣΣΚ.

Σύσταση B —   Θεσμικές ρυθμίσεις

Συνιστάται στα κράτη μέλη:

1.

να ορίζουν στην εθνική τους νομοθεσία την αρχή στην οποία ανατίθεται η άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής, γενικά είτε ως μεμονωμένο φορέα είτε ως συμβούλιο συγκροτούμενο από τις αρχές των οποίων οι ενέργειες επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να καθορίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του διοικητικού οργάνου της μακροπροληπτικής αρχής·

2.

σε περίπτωση που ως μακροπροληπτική αρχή ορίζεται μεμονωμένος φορέας, να θεσπίζουν μηχανισμούς συνεργασίας όλων των αρχών των οποίων οι ενέργειες επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους·

3.

να διασφαλίζουν ότι η κεντρική τράπεζα διαδραματίζει πρωταρχικο ρόλο στη μακροπροληπτική πολιτική και ότι η μακροπροληπτική πολιτική δεν υπονομεύει την ανεξαρτησία της σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης·

4.

να εξουσιοδοτούν την μακροπροληπτική αρχή να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες και διασυνοριακά, ιδίως ενημερώνοντας το ΕΣΣΚ σχετικά με τη δράση που αναλαμβάνεται για τη διαχείριση συστημικών κινδύνων σε εθνικό επίπεδο.

Σύσταση Γ —   Καθήκοντα, εξουσίες, εργαλεία

Συνιστάται στα κράτη μέλη:

1.

να αναθέτουν στην μακροπροληπτική αρχή κατ’ ελάχιστον τα καθήκοντα της αναγνώρισης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και της εφαρμογής των πολιτικών για την επίτευξη του στόχου της δια της αποτροπής και του περιορισμού των εν λόγω κινδύνων·

2.

να διασφαλίζουν ότι η μακροπροληπτική αρχή έχει την εξουσία να ζητεί και να λαμβάνει εγκαίρως όλα τα εθνικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από φορείς μικροπροληπτικής εποπτείας και εποπτείας αγορών κινητών αξιών και των πληροφοριών εκτός των κανονιστικών ορίων, καθώς και των εξειδικευμένων ανά ίδρυμα πληροφοριών κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις για να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Με βάση τις ίδιες αρχές η μακροπροληπτική αρχή θα πρέπει να μοιράζεται με τις αρχές μικροπροληπτικής εποπτείας τα στοιχεία και τις πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων των τελευταίων.

3.

να αναθέτουν στη μακροπροληπτική αρχή την εξουσία να αναθέτει ή/και να αναπτύσσει τις μεθόδους επιτήρησης για την αναγνώριση, σε συντονισμό ή μαζί με τους φορείς μικροπροληπτικής εποπτείας και εποπτείας αγορών κινητών αξιών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δομών που είναι συστημικά σημαντικές για το οικείο κράτος μέλος, και να καθορίζουν ή να προβαίνουν σε συστάσεις όσον αφορά την οριοθέτηση των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων·

4.

να διασφαλίζουν ότι η μακροπροληπτική αρχή έχει τον έλεγχο επί των κατάλληλων εργαλαίων προς επίτευξη των στόχων της. Όπου παρίσταται ανάγκη, θα πρέπει να θεσπίζονται σαφείς και συνοπτικές διαδικασίες για την ανάθεση των εργαλείων στη μακροπροληπτική αρχή.

Σύσταση Δ —   Διαφάνεια και λογοδοσία

Συνιστάται στα κράτη μέλη:

1.

να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής και η αιτιολογική τους βάση δημοσιοποιούνται έγκαιρα, εκτός αν αυτό δημιουργεί κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και ότι οι στρατηγικές μακροπροληπτικής πολιτικής καθορίζονται και δημοσιεύονται από την μακροπροληπτική αρχή·

2.

να αναθέτουν στη μακροπροληπτική αρχή την εξουσία να προβαίνει σε δημόσιες και μη δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με τον συστημικό κίνδυνο·

3.

να καθιστούν την μακροπροληπτική αρχή τελικώς υπεύθυνη έναντι του εθνικού κοινοβουλίου·

4.

να διασφαλίζουν νομική προστασία για την μακροπροληπτική αρχή και το προσωπικό της όταν ενεργούν καλόπιστα.

Σύσταση E —   Ανεξαρτησία

Συνιστάται στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι:

1.

κατά την επιδίωξη του σκοπού της η μακροπροληπτική αρχή είναι κατ’ ελάχιστον λειτουργικά ανεξάρτητη, ιδίως έναντι των πολιτικών οργάνων και του χρηματοπιστωτικού κλάδου·

2.

οι οργανωτικές και χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.   Ερμηνεία

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύσταση έχουν την ακόλουθη έννοια:

«χρηματοπιστωτικά ιδρύματα»: χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010·

«χρηματοπιστωτικό σύστημα»: χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

2.   Κριτήρια εφαρμογής

1.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας σύστασης ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

Τα συνιστώμενα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται μέσω της εθνικής νομοθεσίας·

β)

θα πρέπει να αποφεύγεται το κανονιστικό αρμπιτράζ·

γ)

κατά την εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας με γνώμονα τη διαφορετική συστημική σημασία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα διαφορετικά θεσμικά συστήματα και θα συνεκτιμώνται το αντικείμενο και το περιεχόμενο κάθε σύστασης·

δ)

Για τους σκοπούς της σύστασης Α:

i)

οι ενδιάμεσοι στόχοι πολιτικής μπορούν να ορίζονται ως λειτουργικές προδιαγραφές του απώτατου στόχου·

ii)

η μακροπροληπτική πολιτική θα πρέπει να επιτρέπει την ανάληψη δράσης και σε σχέση με μέτρα που είναι σημαντικά από μακροπροληπτική άποψη.

2.

Οι αποδέκτες οφείλουν να κοινοποιούν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν προς εφαρμογή της παρούσας σύστασης, ή να αιτιολογούν επαρκώς τυχόν αδράνειά τους. Οι σχετικές αναφορές θα πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστον:

α)

πληροφορίες για το ουσιαστικό περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών·

β)

αξιολόγηση της προσφορότητας των ενεργειών σε σχέση με τους σκοπούς των συστάσεων·

γ)

λεπτομερή αιτιολόγηση τυχόν αδράνειας ή παρέκκλισης από τις συστάσεις, περιλαμβανομένων τυχόν καθυστερήσεων.

3.   Χρονοδιάγραμμα ενεργειών προς εφαρμογή των συστάσεων

1.

Οι αποδέκτες οφείλουν να κοινοποιήσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν προς εφαρμογή της παρούσας σύστασης, ή να αιτιολογήσουν επαρκώς την αδράνειά τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

2.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 οι παραλήπτες κοινοποιούν στο ΕΣΣΚ προσωρινή έκθεση, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) ανακοίνωση σχετικά με το εάν η μακροπροληπτική αρμοδιότητα έχει εφαρμοστεί ή σχεδιάζεται η εφαρμογή της· β) έλεγχο της νομικής βάσης για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης· γ) τον προβλεπόμενο θεσμικό σχεδιασμό της μακροπροληπτικής αρχής και τις σχεδιαζόμενες θεσμικές αλλαγές· δ) αξιολόγηση, σε σχέση με κάθε σύσταση που προβλέπεται με την παρούσα, του κατά πόσο καλύπτεται ή πρόκειται να καλυφθεί από τα εθνικά μέτρα για την μακροπροληπτική αρμοδιότητα και, αν όχι, επαρκή αιτιολόγηση. Το ΕΣΣΚ μπορεί να ενημερώνει τους παραλήπτες σχετικά με τις απόψεις του επί της προσωρινής έκθεσης.

3.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 οι παραλήπτες κοινοποιούν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο την τελική έκθεση. Τα συστηνόμενα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 2013.

4.

Το γενικό συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3, όποτε απαιτείται η λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από τα κράτη με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με μία ή περισσότερες συστάσεις.

4.   Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.

Η γραμματεία του ΕΣΣΚ:

α)

παρέχει τη συνδρομή της στους αποδέκτες, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη συντονισμένη υποβολή αναφορών, παρέχοντας σχετικά υποδείγματα και διευκρινίζοντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, τις διατυπώσεις και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών προς εφαρμογή των συστάσεων·

β)

ελέγχει τις ενέργειες προς εφαρμογή των συστάσεων εκ μέρους των αποδεκτών, παρέχοντας τη συνδρομή της και κατόπιν δικού τους αιτήματος, και υποβάλλει σχετική αναφορά στο γενικό συμβούλιο, μέσω της διευθύνουσας επιτροπής, εντός δύο μηνών από την εκπνοή των προθεσμιών για τις εν λόγω ενέργειες.

2.

Το γενικό συμβούλιο αξιολογεί τις ενέργειες και τις αιτιολογίες που αναφέρουν οι αποδέκτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο, αποφασίζει εάν η παρούσα σύσταση δεν έχει τηρηθεί και εάν οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την αδράνειά τους.

Φρανκφούρτη, 22 Δεκεμβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΣΚ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 58 της 24.2.2011, σ. 4.

(3)  Οι προτάσεις της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων [COM(2011) 453 τελικό] και για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες επενδύσεων [COM(2011) 452 τελικό].