13.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1190/2012

af 12. december 2012

om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i kalkunflokke, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 4, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger til påvisning og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser på alle relevante trin i produktionen, forarbejdningen og distributionen og navnlig i den primære produktionsfase med henblik på at mindske forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folkesundheden.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal der opstilles et EU-mål for mindskelse af forekomsten af alle salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden i kalkuner i primærproduktionen. En sådan mindskelse er afgørende for at sikre, at kriterierne vedrørende salmonella i fersk kalkunkød, jf. del E i bilag II til forordning (EF) nr. 2160/2003 og kapitel 1 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (2), er opfyldt.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EU-målet omfatte en angivelse i tal af en maksimumsprocent for de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, og/eller en minimumsprocent for mindskelse af antallet af de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, en øvre tidsgrænse for, hvornår målet skal være nået, og en fastlæggelse af de kontrolordninger, der nødvendige for at efterprøve, om målet er nået. Det skal desuden, hvor det er relevant, omfatte en definition af serotyper af betydning for folkesundheden.

(4)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal der tages hensyn til de erfaringer, der er gjort i forbindelse med eksisterende nationale foranstaltninger, og til de oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i henhold til de eksisterende EU-bestemmelser, navnlig som led i de oplysninger, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF (3), særlig artikel 5 heri, når EU-målet opstilles.

(5)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2008 af 20. juni 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i kalkuner (4) fastsættes målet for maksimumsprocenten af kalkunflokke, der fortsat er positive for disse to serotyper af salmonella, til højst 1 % pr. 31. december 2012 for såvel flokke af slagtekalkuner som flokke af avlskalkuner.

(6)

Det fremgik af rapporten »European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010« (5), at Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium er de serovarer, der hyppigst sættes i forbindelse med sygdomme hos mennesker. Antallet af tilfælde af Salmonella Enteritidis hos mennesker faldt atter markant i 2010.

(7)

EFSA vedtog i marts 2012 en videnskabelig udtalelse om et skøn af virkningerne for folkesundheden af, at der fastsættes et nyt mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella i kalkuner (6). Det konkluderes i udtalelsen, at Salmonella Enteritidis er den mest udbredte overførte zoonotiske salmonellaserotype fra forældre til afkom hos fjerkræ. EFSA bemærkede ligeledes, at EU-kontrolforanstaltningerne vedrørende kalkuner har bidraget til, at antallet af salmonellosetilfælde forårsaget af kalkuner er mindsket betydeligt hos mennesker i forhold til 2007. Målet bør derfor bekræftes.

(8)

Monofasiske Salmonella Typhimurium-stammer er i de senere år blevet en af de hyppigst påviste salmonellaserotyper hos en række dyrearter og i kliniske isolater fra mennesker, fremgår det af European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010. Ifølge EFSA's videnskabelige udtalelse fra 2010 om overvågning og vurdering af risikoen for folkesundheden ved »Salmonella Typhimurium-lignende stammer«, der blev vedtaget den 22. september 2010 (7), betragtes monofasiske Salmonella Typhimurium-stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:-, der omfatter stammer med og uden O5-antigenet, som varianter af Salmonella Typhimurium, og de udgør en folkesundhedsmæssig risiko, der kan sammenlignes med risikoen ved andre Salmonella Typhimurium-stammer. Salmonella Typhimurium-stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:- bør derfor inkluderes i målet.

(9)

For at efterprøve, om EU-målet er nået, er det nødvendigt at udtage prøver fra kalkunflokke gentagne gange. For at resultaterne kan evalueres og sammenlignes, er det nødvendigt at fastlægge en fælles kontrolordning.

(10)

Der er forelagt nationale bekæmpelsesprogrammer til opfyldelse af EU-målet for 2013 for kalkunflokke med henblik på EU-medfinansiering i henhold til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (8). De tekniske ændringer, der foretages i bilaget til denne forordning, gælder umiddelbart. Kommissionen behøver derfor ikke igen at godkende de nationale bekæmpelsesprogrammer til gennemførelse af denne forordning. Der er derfor ikke behov for en overgangsperiode.

(11)

Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 584/2008 ophæves.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

EU-mål

1.   Der fastsættes følgende EU-mål, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, for mindskelse af forekomsten af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i kalkuner (i det følgende benævnt »EU-målet«):

a)

en mindskelse af den årlige maksimumsprocent, således at flokke af slagtekalkuner, der fortsat er positive for Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, højst udgør 1%, og

b)

en mindskelse af den årlige maksimumsprocent, således at flokke af voksne avlskalkuner, der fortsat er positive for Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, højst udgør 1%.

For medlemsstater med under 100 flokke af voksne avlskalkuner eller slagtekalkuner er EU-målet dog, at højst én flok af voksne avlskalkuner eller slagtekalkuner fortsat er positiv.

For så vidt angår monofasisk Salmonella Typhimurium er serotyper med antigenformlen 1,4,[5],12:i:- inkluderet i EU-målet.

2.   Den fornødne kontrolordning til efterprøvning af, hvordan det går med at nå EU-målet, er fastsat i bilaget (i det følgende benævnt »kontrolordningen«).

Artikel 2

Revurdering af EU-målet

Kommissionen tager EU-målet op til revision under hensyntagen til de oplysninger, der er indsamlet i overensstemmelse med kontrolordningen, og de kriterier, der er fastlagt i artikel 4, stk. 6, litra c), i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Artikel 3

Ophævelse af forordning (EF) nr. 584/2008

Forordning (EF) nr. 584/2008 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(3)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.

(4)  EUT L 162 af 21.6.2008, s. 3.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(3):2597.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(4):2616.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(8)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.


BILAG

Kontrolordning til efterprøvning af, om EU-målet er nået, jf. artikel 1, stk. 2

1.   STIKPRØVERAMME

Prøveudtagningen skal omfatte alle flokke af slagtekalkuner og avlskalkuner inden for rammerne af de nationale bekæmpelsesprogrammer, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2160/2003.

2.   OVERVÅGNING AF KALKUNER

2.1.   Prøveudtagningsfrekvens

a)

Fødevarevirksomhedslederne udtager prøver af alle flokke af slagtekalkuner og avlskalkuner på følgende måde

i)

Der skal udtages prøver af flokke af slagtekalkuner og avlskalkuner højst tre uger inden slagtningen. Den kompetente myndighed kan tillade, at der udtages prøver i løbet af de sidste seks uger inden slagtningen, hvis kalkunerne enten holdes i over 100 dage eller falder ind under bestemmelserne om produktion af økologiske kalkuner i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (1).

ii)

Udtagningen af prøver af flokke af avlskalkuner foretages således:

i flokke under opdræt: når kalkunerne er daggamle, når de er fire uger gamle og to uger inden flytning til æglægningsfase eller -enhed

i flokke af fuldvoksne kalkuner: mindst hver tredje uge i æglægningsperioden på bedriften eller på rugeriet

prøveudtagning fra flokke af avlskalkuner, der lægger rugeæg bestemt til handel inden for EU, skal foregå på bedriften.

iii)

Den kompetente myndighed kan beslutte at gennemføre en af fremgangsmåderne omhandlet i nr. ii), andet led, for hele kontrolordningen for alle flokke. Prøveudtagning fra avlsflokke, der lægger rugeæg bestemt til handel inden for EU, skal dog foregå på bedriften.

iv)

Uanset nr. ii), andet led, kan den kompetente myndighed, hvis EU-målet er nået i hele medlemsstaten i mindst to på hinanden følgende kalenderår, beslutte, at prøveudtagningen på bedriften kun skal finde sted hver fjerde uge. Den kompetente myndighed kan dog beslutte at fastholde eller genoptage kontrol hver tredje uge, såfremt der påvises forekomst af de relevante salmonellaserotyper i en avlsflok på bedriften, og/eller i alle andre tilfælde, hvor den kompetente myndighed måtte anse det for hensigtsmæssigt.

b)

Prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed skal som minimum omfatte følgende:

i)

udtagning af prøver af flokke af avlskalkuner:

en gang årligt: alle flokke med mindst 250 voksne avlskalkuner, der er mellem 30 og 45 uger gamle, og alle bedrifter med avlskalkuner, der er elitedyr, oldeforældredyr eller bedsteforældredyr; den kompetente myndighed kan beslutte, at denne prøveudtagning også kan foregå på rugeriet

alle flokke på bedrifter, hvis der påvises Salmonella Enteritidis eller Salmonella Typhimurium i prøver udtaget på rugeriet af fødevarevirksomhedslederne eller som led i offentlig kontrol, med henblik på at finde infektionens oprindelse

ii)

der skal udtages prøver af flokke af slagtekalkuner en gang årligt af mindst én flok på 10 % af bedrifterne med mindst 500 slagtekalkuner

iii)

prøveudtagningen kan ske på grundlag af en risikovurdering, og derudover når den kompetente myndighed finder det nødvendigt

iv)

prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed kan erstatte den prøveudtagning, der kræves foretaget af fødevarevirksomhedslederen i henhold til litra a).

2.2.   Prøveudtagningsprotokol

2.2.1.   Almindelige anvisninger i prøveudtagning

Den kompetente myndighed eller fødevarevirksomhedslederen sørger for, at personer, der er specielt oplært, udtager prøverne.

Udtagning af prøver af flokke af avlskalkuner skal foretages i overensstemmelse med punkt 2.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010 (2).

Hvad angår flokke af slagtekalkuner udtages der mindst to sokkeprøver pr. flok. Der trækkes overtrækssokker over støvlerne, og prøven tages ved at gå rundt i fjerkræhuset. Svaberprøver fra én kalkunflok kan samles til én prøve.

Inden overtrækssokkerne tages på, fugtes overfladen:

a)

med fortyndingsmidler, der sikrer optimale indsamlingsresultater (MRD: 0,8 % natriumchlorid, 0,1 % pepton i sterilt, deioniseret vand), eller

b)

med sterilt vand eller

c)

med eventuelt andre fortyndingsmidler, der er godkendt af det nationale referencelaboratorium, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2160/2003, eller

d)

ved at blive autoklaveret i en beholder med fortyndingsmidler.

Overtrækssokkerne fugtes ved at hælde væsken ind i dem, inden de tages på, eller ved at ryste dem i en beholder med fortyndingsmiddel.

Man skal sikre, at alle afsnit i et fjerkræhus er repræsenteret i prøven i forhold til deres størrelse. Hvert par sokkeprøver skal dække ca. 50 % af husets areal.

Efter endt prøveudtagning tages overtrækssokkerne forsigtigt af støvlerne, så det materiale, der hænger fast i dem, ikke falder af. Vrangen kan vendes ud, så materialet ikke falder af. De placeres i en pose eller beholder og mærkes.

Den kompetente myndighed kan på grundlag af en vurdering i hvert enkelt tilfælde af epidemiologiske parametre, dvs. biosikkerhedsforholdene, flokkens fordeling eller størrelse eller andre relevante forhold, beslutte at øge minimumsantallet af prøver med henblik på at sikre en repræsentativ prøveudtagning.

Hvis den kompetente myndighed tillader det, kan ét par sokkeprøver erstattes af en støvprøve af 100 g støv indsamlet fra mange forskellige steder i hele huset fra overflader med synlig støvforekomst. Alternativt kan en eller flere fugtede stofsvabere med en samlet overflade på mindst 900 cm2 anvendes til at indsamle støv fra mange forskellige overflader i hele huset. Hver svaber skal være godt dækket med støv på begge sider.

2.2.2.   Særlige anvisninger for visse typer bedrifter

a)

Prøver af fritgående kalkunflokke udtages udelukkende inde i fjerkræhuset.

b)

Hvis det ikke er muligt at få adgang til husene på grund af begrænset plads i flokke med mindre end 100 kalkuner, og det derfor ikke er muligt at tage sokkeprøver ved at gå rundt i husene, kan prøverne erstattes af samme type stofhandsker, som anvendes til støv, idet handskerne gnides over overflader, der er forurenet med frisk fækalt materiale, eller sokkeprøverne kan, hvis dette ikke er muligt, erstattes af andre egnede teknikker for udtagning af prøver af fækalt materiale.

2.2.3.   Prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed

Den kompetente myndighed sikrer sig fornøden dokumentation ved at foretage yderligere test og/eller kontroller for at efterprøve, at resultaterne ikke er ændret som følge af tilstedeværelse af antimikrobielle eller andre stoffer, der hæmmer bakterievækst.

Hvis der ikke påvises forekomst af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, men der påvises antimikrobielle stoffer eller bakterievæksthæmmende virkninger, anses flokken for at være en inficeret kalkunflok i forbindelse med EU-målet, jf. artikel 1, stk. 2.

2.2.4.   Transport

Prøver sendes straks efter indsamlingen som ekspresforsendelse eller med kurer til de laboratorier, der er omhandlet i artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Under transporten beskyttes de mod varme over 25 °C og sollys.

Hvis det ikke er muligt at afsende prøverne inden 24 timer efter indsamlingen, opbevares de på køl.

3.   LABORATORIEANALYSER

3.1.   Prøveforberedelse

På laboratoriet opbevares prøverne nedkølet indtil undersøgelsen, som skal påbegyndes senest 48 timer efter modtagelsen og senest 96 timer efter prøveudtagningen.

Overtræksskoene/-sokkerne pakkes forsigtigt ud, så det fækale materiale, der sidder fast på dem, ikke falder af, og samles og anbringes i 225 ml »buffered« peptonvand (BPW), der er opvarmet til stuetemperatur. Sokkeprøverne skal anbringes helt nedsænket i BPW, og der kan derfor om nødvendigt tilsættes mere BPW.

Støvprøven skal helst analyseres separat. Den kompetente myndighed kan dog for flokke af slagtekalkuner beslutte at tillade, at den kan samles med sokkeprøven med henblik på analyse.

Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

Andre prøver (f.eks. fra avlsflokke eller rugerier) forberedes i overensstemmelse med punkt 2.2.2 i bilaget til forordning (EU) nr. 200/2010.

Hvis der fastlægges standarder fra Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) eller Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) om klargøring af gødningsprøver til påvisning af salmonella, anvendes de og træder i stedet for bestemmelserne i dette punkt om prøveklargøring.

3.2.   Påvisningsmetode

Den påvisningsmetode, der anbefales af EU-referencelaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederlandene, skal anvendes.

Metoden er beskrevet i bilag D til EN/ISO 6579 (2002): »Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet«.

Ved denne påvisningsmetode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis — MSRV) som eneste selektive berigelsesmedium.

3.3.   Serotypning

For flokke af avlskalkuner serotypebestemmes mindst ét isolat fra hver positiv prøve efter White-Kauffmann-Le Minor-skemaet.

For flokke af slagtekalkuner serotypebestemmes mindst ét isolat fra hver positiv prøve, der er udtaget af den kompetente myndighed, efter White-Kauffmann-Le Minor-skemaet.

Fødevarevirksomhedslederne sikrer som minimum, at ingen af isolaterne tilhører serotyperne Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, herunder monofasiske stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:-.

3.4.   Alternative metoder

Hvad angår prøver, der er udtaget på fødevarevirksomhedslederens initiativ, kan de analysemetoder, der er fastsat i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (3), anvendes i stedet for metoderne til prøveklargøring, påvisningsmetode og serotypningen i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med EN/ISO 16140.

3.5.   Opbevaring af stammer

Laboratorierne skal sikre, at mindst én isoleret stamme af Salmonella spp. pr. flok og pr. år kan indsamles af den kompetente myndighed og opbevares med henblik på eventuel fremtidig fagtypning og testning for antimikrobiel følsomhed ved anvendelse af de sædvanlige stammesamlingsmetoder, der skal sikre, at stammerne forbliver intakte i mindst to år efter analysedatoen.

Den kompetente myndighed kan beslutte, at isolater af Salmonella spp. fra fødevarevirksomhedsledernes prøveudtagning også skal opbevares med henblik på fremtidig fagtypning eller testning for antimikrobiel følsomhed, således at isolater kan testes i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens beslutning 2007/407/EF (4).

4.   RESULTATER OG RAPPORTERING

4.1.   Beregning af prævalens med henblik på efterprøvning af, hvordan det går med at nå EU-målet

En kalkunflok anses for positiv for så vidt angår efterprøvningen af, om EU-målet er nået, hvis der er påvist Salmonella Enteritidis og/eller Salmonella Typhimurium (bortset fra vaccinestammer, men inkl. monofasiske stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:-) i flokken.

Positive kalkunflokke medregnes kun én gang pr. hold kalkuner uanset antallet af prøveudtagninger og test, og de medregnes kun i rapporten vedrørende det år, hvor den første positive prøve udtages. Prævalensen beregnes hver for sig for flokke af slagtekalkuner og flokke af voksne avlskalkuner.

4.2.   Rapportering

4.2.1.   Rapporteringen skal omfatte følgende:

a)

det samlede antal flokke af slagtekalkuner og voksne avlskalkuner, som der er udtaget prøver af mindst én gang i rapporteringsåret

b)

det samlede antal flokke af slagtekalkuner og voksne avlskalkuner, der er positive for en eller flere salmonellaserotyper i medlemsstaten

c)

antallet af flokke af slagtekalkuner og voksne avlskalkuner, der er positive mindst én gang for Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, herunder monofasiske stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:-

d)

antallet af flokke af slagtekalkuner og voksne avlskalkuner, der er positive for hver enkelt salmonellaserotype eller for ikke-specificeret salmonella (ikke-typbare eller ikke-serotypebestemte isolater).

4.2.2.   Oplysningerne omhandlet i punkt 4.2.1, litra a)-d), gives særskilt for prøveudtagning, der foretages som led i det overordnede nationale salmonellabekæmpelsesprogram vedrørende

a)

prøveudtagning, der foretages af fødevarevirksomhedslederne, jf. punkt 2.1, litra a), og

b)

prøveudtagning, der foretages af de kompetente myndigheder, jf. punkt 2.1, litra b).

4.2.3.   Testresultaterne betragtes som relevant information om fødevarekæden, jf. afsnit III i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004  (5).

Mindst følgende oplysninger om hver flok af testede kalkunflokke fremlægges for den kompetente myndighed:

a)

permanent entydig identifikation af bedriften

b)

permanent entydig identifikation af flokken

c)

måned for prøveudtagning

d)

antal fugle pr. flok.

Resultaterne og supplerende relevante oplysninger indberettes i rapporten om tendenser og kilder, jf. artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (6).

Fødevarevirksomhedslederen underretter straks den kompetente myndighed om bekræftet påvisning af Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium, herunder monofasiske stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:-. Fødevarevirksomhedslederen giver analyselaboratoriet besked om at handle i overensstemmelse hermed.


(1)  EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.

(2)  EUT L 61 af 11.3.2010, s. 1.

(3)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 153 af 14.6.2007, s. 26.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(6)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.