1.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1128/2012

z dne 26. novembra 2012

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Plošča (t. i. „vodoodporni vezani les“), narejena iz 13 furniranih lesenih listov, ki so zlepljeni z lepilom, odpornim na vrelo vodo. Listi so zlepljeni tako, da so vlakna dotikajočih se listov med seboj pravokotna.

Notranji listi so tanjši od 2 mm. Oba zunanja lista sta tanjša od 1 mm, narejena pa sta iz topolovine, prekrite s polimerskim premazom za izolacijo.

Gostota plošče je 0,5 g/cm3.

Plošča se uporablja v gradbeništvu, na primer za opaže pri betoniranju.

4412 32 10

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 4412, 4412 32 in 4412 32 10.

Uvrstitev pod tarifno številko 4413 kot zgoščen les je izključena, saj plošča ni bila kemično ali fizično obdelana za povečanje gostote ali trdote in izboljšanje mehanske trdnosti ali odpornosti proti kemičnim ali električnim učinkom (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 4413).

Plošča se šteje za vezano ploščo, saj je sestavljena iz več furniranih listov, ki so zlepljeni tako, da so vlakna lesa dotikajočih se listov med seboj pravokotna (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 4412, točka 1).

Zato se plošča uvrsti pod oznako KN 4412 32 10 med druge vezane lesene plošče z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni les iglavcev.