29.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 780/2012

z dne 28. avgusta 2012

o določitvi koeficientov dodelitve za leta 2012–2017 za finančni prispevek Unije k pomoči iz člena 103a Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za skupine proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave v zvezi z načrti za priznanje, sporočenimi do 1. julija 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 47(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 določa zgornjo mejo izdatkov, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (v nadaljnjem besedilu: prispevek Unije) v zvezi s pomočjo iz člena 103a(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, in vzpostavlja sistem sporočanja, v okviru katerega države članice Komisijo obvestijo o finančnih posledicah začasno sprejetih načrtov za priznanje.

(2)

Drugi pododstavek člena 47(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 od Komisije zahteva določitev koeficientov dodelitve na podlagi obvestil držav članic v skladu s členom 38(4) navedene izvedbene uredbe in opredelitev skupnega razpoložljivega prispevka Unije na državo članico na leto.

(3)

Na podlagi podatkov, ki jih v skladu s členom 38(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 do 1. julija 2012 sporočijo države članice, se zdi, da je za leti 2012 in 2013 skupni prispevek Unije presegel najvišji znesek iz prvega pododstavka člena 47(4) navedene izvedbene uredbe ter da za obdobje med letoma 2014 in 2017 skupni prispevek še ni dosegel navedenega najvišjega zneska. V skladu s tem je za leti 2012 in 2013 treba določiti koeficient dodelitve, nižji od 100 %, za obdobje med letoma 2014 in 2017 pa koeficient dodelitve, ki znaša 100 %.

(4)

Da se zagotovi učinkovito upravljanje ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi obvestil držav članic v skladu s členom 38(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, poslanih do 1. julija 2012, se koeficiente dodelitve in končni skupni razpoložljivi prispevek Unije na državo članico za obdobje med letoma 2012 in 2017 določi, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. avgusta 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Koeficient dodelitve na leto:

87,52 %

45,01 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Skupni znesek, dodeljen na državo članico:

 

 

 

 

 

 

(a)

Bolgarija

1 413 687 EUR

729 139 EUR

1 633 398 EUR

1 378 254 EUR

696 476 EUR

0 EUR

(b)

Litva

242 274 EUR

169 836 EUR

176 887 EUR

447 250 EUR

85 716 EUR

0 EUR

(c)

Madžarska

741 172 EUR

981 815 EUR

1 017 195 EUR

1 335 480 EUR

432 736 EUR

0 EUR

(d)

Poljska (1)

7 479 159 EUR

8 049 649 EUR

5 654 777 EUR

2 853 186 EUR

2 163 241 EUR

40 435 EUR

(e)

Romunija (2)

132 474 EUR

75 794 EUR

175 266 EUR

127 389 EUR

62 262 EUR

0 EUR

Skupni znesek, dodeljen državam članicam iz točk (a) do (e)

10 008 766 EUR

10 006 233 EUR

8 657 523 EUR

6 141 559 EUR

3 440 431 EUR

40 435 EUR


(1)  Vključno s 60 472 EUR leta 2012 v skladu s členom 2(3)(c) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 302/2012 (UL L 99, 5.4.2012, str. 21).

(2)  Vključno s skupnim zneskom v višini 47 053 EUR med letoma 2012 in 2016 v skladu s členom 2(3)(c) Izvedbene uredbe (EU) št. 302/2012, razčlenjenim na: 9 784 EUR za leto 2012, 11 334 EUR za leto 2013, 10 361 EUR za leto 2014, 8 816 EUR za leto 2015 in 6 758 EUR za leto 2016.