9.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 723/2012

z dne 8. avgusta 2012

o priznanju tradicionalnega izraza, opredeljenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 [Cream - TDT-US-N0017]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 118u(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 22. junija 2010 prejela vlogo dveh reprezentativnih strokovnih organizacij s sedežem v Združenih državah Amerike, tj. WineAmerica in California Export Association, za zaščito tradicionalnega izraza „Cream“ v zvezi s proizvodi vinske trte iz kategorije „3. Likersko vino“ iz Priloge XIb k Uredbi (ES) št 1234/2007 z oznako porekla iz Priloge V k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom, odobrenim s Sklepom Sveta 2006/232/ES (2).

(2)

V skladu s členom 33 Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (3) je bila vloga objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (4). V dveh mesecih od datuma objave ni bil predložen noben ugovor.

(3)

Vloga za zaščito tradicionalnega izraza „Cream“ pri ameriških vinih izpolnjuje pogoje iz člena 118u(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ter členov 31 in 35 Uredbe (ES) št. 607/2009. Vlogo za zaščito bi bilo treba sprejeti in tradicionalni izraz „Cream“ vnesti v elektronsko zbirko podatkov „E-Bacchus“ za vina, ki jih proizvedejo člani obeh reprezentativnih strokovnih organizacij, ki sta predložili vlogo.

(4)

Člen 30(2) Uredbe (ES) št. 607/2009 določa, da mora Komisija objaviti informacije o reprezentativni trgovinski organizaciji in njenih članih. Navedene informacije bi bilo treba objaviti v elektronski zbirki podatkov „E-Bacchus“.

(5)

Ukrep, predviden s to uredbo, je v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vloga za zaščito tradicionalnega izraza „Cream“ se sprejme za ameriške proizvode vinske trte kategorije „3. Likersko vino“ iz Priloge XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007. Izraz „Cream“ se vnese v elektronsko zbirko podatkov „E-Bacchus“, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 87, 24.3.2006, str. 1.

(3)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.

(4)  UL C 276, 13.10.2010, str. 6.


PRILOGA

Zaščiteni tradicionalni izraz

Cream

Jezik iz člena 31(1) Uredbe (ES) št. 607/2009

angleščina

Kategorija proizvodov vinske trte, ki so predmet zaščite (Priloga XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

— 3.

Likersko vino

Seznam zadevnih zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb

Oznake porekla iz Priloge V k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom

Sklic na veljavne predpise v državi članici ali v tretji državi

Resolucija združenja WineAmerica o opredelitvah pri proizvodnji vina za Evropsko skupnost, sprejeta 24. marca 2009,

Sklep inštituta California Wine Expert Program, sprejet 7. maja 2009.

Povzetek opredelitve ali pogojev uporabe

Izraz „Cream“ opisuje vrsto sladkega alkoholiziranega vina iz ZDA. Vino je bledo rumene do svetlo jantarne barve, bogatega in sladkega okusa ter z značilno vinsko oziroma sadno aromo. Vendar vina lahko izražajo značilnosti skrbnega staranja in imajo intenzivnejše arome. Vino se lahko proizvaja iz več kot enega letnika in običajno ohranja sladek vinski značaj. Staranje poteka v različnih posodah. Alkoholizacija mora temeljiti na grozdnem žganju.

Ime države ali držav porekla

Združene države Amerike

Seznam članov reprezentativne trgovinske organizacije s sedežem v tretji državi, ki je upravičena do uporabe zaščitenega tradicionalnega izraza, je na voljo na:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/