31.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/26


UREDBA SVETA (EU) št. 694/2012

z dne 27. julija 2012

o določitvi možnosti ribolova sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2012/2013

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet mora določiti celotne dovoljene ulove (TAC) po ribolovnih območjih ali skupinah ribolovnih območij. Ribolovne možnosti bi bilo treba med države članice porazdeliti tako, da se zagotovi relativna stabilnost ribolovnih dejavnosti vsake države članice za vse staleže ali skupine staležev, in ob upoštevanju ciljev skupne ribiške politike, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1).

(2)

Za namene ustreznega upravljanja staleža in poenostavitve je primerno, da se določi TAC in kvote držav članic za stalež sardona v Biskajskem zalivu (podobmočje ICES VIII) za sezono letnega upravljanja od 1. julija do 30. junija naslednjega leta in ne za obdobje upravljanja koledarskega leta. Za ribištvo bi morale kljub temu veljati splošne določbe Uredbe (EU) št. 43/2012 (2) o pogojih uporabe kvot.

(3)

TAC za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2012/2013 bi bilo treba določiti na podlagi razpoložljivih znanstvenih mnenj ter ob upoštevanju bioloških in družbeno-gospodarskih vidikov ter ob zagotavljanju pravičnega obravnavanja različnih ribiških sektorjev.

(4)

Komisija je z namenom določitve večletnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu, ki bi pokrival to ribolovno sezono in določil pravilo o ulovih za določanje ribolovnih možnosti, 29. julija 2009 predstavila predlog uredbe o določitvi dolgoročnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež. Ob upoštevanju navedenega predloga in glede na to, da presoja vplivov, na kateri temelji ta predlog, predvideva najnovejšo presojo vplivov odločitev na ribolovne možnosti za stalež sardona v Biskajskem zalivu, je za stalež sardona primerno določiti ustrezni TAC. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) je julija 2012 predložil mnenje, v katerem je biomaso drstitvenega staleža ocenil na okoli 68 180 ton. Posledično bi bilo treba za ribolovno sezono, ki traja od 1. julija 2012 do 30. junija 2013, določiti TAC v višini 20 700 ton.

(5)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (3) je treba opredeliti, v kolikšni meri ukrepi iz te uredbe veljajo za stalež sardona v Biskajskem zalivu.

(6)

Zaradi začetka ribolovne sezone 2012/2013 in za namene letnega poročanja ulovov, bi ta uredba morala začeti veljati takoj in se uporabljati od 1. julija 2012 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne možnosti za sardona v Biskajskem zalivu

1.   Celotni dovoljeni ulov (TAC) in njegova razdelitev med države članice za ribolovno sezono od 1. julija 2012 do 30. junija 2013 za stalež sardona v podobmočju ICES VIII, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 218/2009 (4), sta (v tonah žive teže) naslednja:

Vrsta

:

sardon

Engraulis encrasicolus

Cona ICES

:

VIII

(ANE/08.)

Španija

18 630

Analitski TAC

Francija

2 070

EU

20 700

TAC

20 700

2.   Za dodelitev ribolovnih možnosti, kot so določene v odstavku 1, in njihovo uporabo veljajo pogoji iz členov 8, 10 in 13 Uredbe (EU) št. 43/2012.

3.   Šteje se, da za stalež iz odstavka 1 velja analitski TAC za namene Uredbe (ES) št. 847/96. Uporabljata se člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 43/2012 z dne 17. januarja 2012 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2012 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (UL L 25, 27.1.2012, str. 1).

(3)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(4)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).