13.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 632/2012

z dne 12. julija 2012

o stoštiriinsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), in zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 2. julija 2012 sklenil črtati osem fizičnih oseb s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Pod naslovom „Fizične osebe“ se črtajo naslednji vnosi:

(a)

„Sobhi Abdel Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (tudi (a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, (b) Mohamed Atef, (c) Sheik Taysir Abdullah, (d) Abu Hafs Al Masri, (e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (f) Taysir). Datum rojstva: 17.1.1958. Kraj rojstva: El Behira, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Druge informacije: potrjeno, da je leta 2001 umrl v Pakistanu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.“

(b)

„Nasr Fahmi Nasr Hassannein (tudi (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Datum rojstva: 30.10.1962. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Druge informacije: domnevno pokojni. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.“

(c)

„Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (tudi (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Datum rojstva: 27.2.1955. Kraj rojstva: El Behira, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Druge informacije: potrjeno, da je maja 2010 umrl v Afganistanu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.“

(d)

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (tudi (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, (d) Abdel Rahman, (e) Abdul Rahman). Datum rojstva: 19.6.1964. Kraj rojstva: Dakahliya, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Druge informacije: potrjeno, da je aprila 2006 umrl v Pakistanu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“

(e)

„Fahid Mohammed Ally Msalaam (tudi (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Datum rojstva: 9.4.1976. Kraj rojstva: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Št. potnega lista: (a) A260592 (kenijski potni list), (b) A056086 (kenijski potni list), (c) A435712 (kenijski potni list), (d) A324812 (kenijski potni list), (e) 356095 (kenijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: 12771069 (kenijska osebna izkaznica). Druge informacije: (a) ime očeta: Mabrouk, ime matere: Fauzia Mbarak. (b) potrjeno, da je umrl 1.1.2009 v Pakistanu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“

(f)

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (tudi (a) Ahmed Ally, (b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Naziv: šejk. Datum rojstva: 9.4.1960. Kraj rojstva: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Št. potnega lista: A163012 (kenijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: 8534714 (kenijska osebna izkaznica, izdana 14.11.1996). Druge informacije: potrjeno, da je umrl 1.1.2009 v Pakistanu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“

(g)

„Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev (tudi (a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович (b) Yuldashev, Takhir). Datum rojstva: 1967. Kraj rojstva: Namangan, Uzbekistan. Državljanstvo: uzbeško. Druge informacije: (a) nekdanji vodja islamskega gibanja v Uzbekistanu; (b) potrjeno, da je avgusta 2009 umrl v Pakistanu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“

(h)

„Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Other information: domnevno umrl leta 2004, Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.11.2001.“