7.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 605/2012

z dne 4. julija 2012

o prepovedi ribolovnih dejavnosti za pasti, ki so registrirane v Španiji, v zvezi z ribolovom na navadnega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 44/2012 z dne 17. januarja 2012 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah, ki niso del EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2012, določa količino navadnega tuna, ki se lahko v letu 2012 ulovi v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (2), spremembah Uredbe (ES) št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1559/2007 od držav članic zahteva, da za plovila z dolžino manj kot 24 metrov in pasti obvestijo Komisijo o kvotah, dodeljenih organizacijam proizvajalcev ali skupinam plovil, ki lovijo s podobno opremo.

(3)

Skupna ribiška politika je zasnovana tako, da s trajnostnim izkoriščanjem živih vodnih virov na podlagi previdnostnega pristopa zagotavlja dolgoročno sposobnost preživetja ribiškega sektorja.

(4)

Kadar Komisija v skladu s členom 36(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 na podlagi podatkov držav članic in drugih podatkov, ki jih ima, ugotovi, da za ribolovne možnosti, ki so na voljo Evropski uniji, državi članici ali skupini držav članic, velja, da so bile izčrpane za eno ali več orodij oziroma ladjevij, o tem obvesti zadevne države članice in prepove ribolovne dejavnosti za zadevno območje, orodje, stalež, skupino staležev ali ladjevje, ki so vključeni v te posebne ribolovne dejavnosti.

(5)

Informacije, ki jih ima Komisija, kažejo, da ribolovne možnosti za navadnega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju, dodeljene pastem, ki so registrirane v Španiji, veljajo za izčrpane dne 20. junija 2012. Komisija je o tem obvestila Španijo.

(6)

Španija je 7., 14. in 21. junija 2012 obvestila Komisijo, da je svojim štirim pastem, ki so v letu 2012 lovile navadnega tuna,prepovedala ribolovne dejavnosti; prepoved je za dve pasti začela veljati 8. junija 2012, za nadaljnjo past 14. junija 2012 in za preostalo past 21. junija 2012, kar pomeni splošno prepoved dejavnosti z 21. junijem 2012 ob 14:00.

(7)

Brez poseganja v navedene ukrepe Španije je nujno, da Komisija potrdi prepoved ribolova na navadnega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju od 21. junija 2012 za pasti, ki so registrirane v Španiji –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolov na navadnega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju s pastmi, ki so registrirane v Španiji, je od najpozneje 21. junija 2012 ob 14:00 prepovedan.

Po tem datumu je prepovedano tudi obdržati na krovu, dajati v mrežaste kletke za pitanje ali gojenje, pretovarjati, prenašati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedene pasti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

László ANDOR

Član Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 96, 15.4.2009, str. 1.