6.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/50


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 596/2012

z dne 5. julija 2012

o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 467/2010 na uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pri uvozu silicija, poslanega s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom s Tajvana ali ne, in o registraciji takega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 13(3) in člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, da razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter da uvede registracijo uvoza silicija, poslanega s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom s Tajvana ali ne.

(2)

Zahtevek je 15. maja 2012 vložil Euroalliages (Liaison Committee of the Ferro-Alloy Industry) („vložnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo glavni delež, v tem primeru 100 %, proizvodnje silicija v Uniji.

B.   IZDELEK

(3)

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, je silicijeva kovina s poreklom iz LRK, ki se trenutno uvršča pod oznako KN 2804 69 00 (vsebuje manj kot 99,99 mas. % silicija) („zadevni izdelek“). Samo zaradi sedanje razvrstitve v kombinirani nomenklaturi se izdelek glasi „silicij“. Silicij večje čistosti, ki vsebuje najmanj 99,99 mas. % silicija in se večinoma uporablja v elektronski industriji polprevodnikov, se uvršča pod drugo oznako KN in ni zajet v tem postopku.

(4)

Izdelek v preiskavi je enak izdelku, opredeljenemu v prejšnji uvodni izjavi, le da je poslan s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom s Tajvana ali ne, ki se trenutno uvršča pod isto oznako KN kot zadevni izdelek („izdelek v preiskavi“).

C.   OBSTOJEČI UKREPI

(5)

Trenutno veljavni ukrepi, katerim se domnevno izogiba, so protidampinški ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 467/2010 (2) o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz silicija, poslanega iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Republike Koreje ali ne, na osnovi pregleda zaradi izteka ukrepa na podlagi člena 11(2) in delnega vmesnega pregleda na podlagi člena 11(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009.

(6)

Preiskava proti izogibanju v zvezi z uvozom silicija je bila opravljena tudi v obdobju 2006–2007, ki je privedla do Uredbe Sveta (ES) št. 42/2007 (3) o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 398/2004 na uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz silicija, poslanega iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je deklariran kot s poreklom iz Republike Koreje ali ne.

D.   RAZLOGI

(7)

Zahtevek vsebuje zadostne dokaze prima facie, da se protidampinškim ukrepom za uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske izogiba s pretovarjanjem prek Tajvana.

(8)

Dokazi prima facie, ki jih ima Komisija na voljo, so naslednji.

(9)

Po uvedbi ukrepov za zadevni izdelek se je znatno spremenila struktura trgovanja, ki vključuje izvoz iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana v Unijo, za takšno spremembo pa razen uvedbe dajatve ni dovolj ustreznih vzrokov ali utemeljitev.

(10)

Zdi se, da je ta sprememba posledica pretovarjanja silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske prek Tajvana v Unijo.

(11)

Poleg tega dokazi kažejo, da so popravljalni učinki obstoječih protidampinških ukrepov za zadevni izdelek glede na količino in ceno oslabljeni. Zdi se, da so uvoz zadevnega izdelka nadomestile znatne količine uvoza izdelka v preiskavi. Poleg tega obstajajo zadostni dokazi, da uvoz izdelka v preiskavi poteka po cenah, ki so precej nižje od neškodljive cene, določene v preiskavi, na podlagi katere so bili uvedeni obstoječi ukrepi, prilagojene za povečanje stroškov surovin.

(12)

Komisija ima zadostne dokaze prima facie, da so cene izdelka v preiskavi dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena za zadevni izdelek, prilagojeno za povečanje stroškov surovin.

(13)

Če se med preiskavo razen pretovarjanja ugotovijo prakse izogibanja prek Tajvana, zajete v členu 13 osnovne uredbe, se lahko v preiskavo vključijo tudi te.

E.   POSTOPEK

(14)

Glede na zgoraj navedeno je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členom 13 osnovne uredbe ter registracijo uvoza izdelka v preiskavi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom s Tajvana ali ne.

(a)   Vprašalniki

(15)

Za pridobitev informacij, ki so po mnenju Komisije potrebne za preiskavo, bo Komisija poslala vprašalnike znanim izvoznikom/proizvajalcem in znanim združenjem izvoznikov/proizvajalcev na Tajvanu, znanim izvoznikom/proizvajalcem in znanim združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Ljudski republiki Kitajski, znanim uvoznikom in znanim združenjem uvoznikov v Uniji ter organom Ljudske republike Kitajske in Tajvana. Informacije se lahko po potrebi pridobijo tudi od industrije Unije.

(16)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da takoj vzpostavijo stik s Komisijo, vendar najpozneje v roku iz člena 3 te uredbe, in po potrebi zahtevajo vprašalnik v roku iz člena 3(1) te uredbe, saj rok iz člena 3(2) te uredbe velja za vse zainteresirane strani.

(17)

Organi Ljudske republike Kitajske in Tajvana bodo o začetku preiskave uradno obveščeni.

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

(18)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da izrazijo svoja stališča v pisni obliki in predložijo ustrezna dokazila. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če vložijo zahtevek v pisni obliki in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

(c)   Izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov

(19)

V skladu s členom 13(4) osnovne uredbe je lahko uvoz izdelka v preiskavi izvzet iz registracije ali ukrepov, če pri uvozu ne gre za izogibanje.

(20)

Ker do možnega izogibanja prihaja zunaj Unije, se v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe lahko odobri izvzetje proizvajalcem silicija s Tajvana, ki lahko dokažejo, da niso povezani (4) z nobenim proizvajalcem, za katerega veljajo ukrepi (5), in za katere se ugotovi, da niso vpleteni v izogibanje, kakor je opredeljeno v členih 13(1) in 13(2) osnovne uredbe. Proizvajalci, ki želijo biti izvzeti, morajo predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v roku iz člena 3(3) te uredbe.

F.   REGISTRACIJA

(21)

Če bi preiskava pokazala izogibanje, bi morala v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe za uvoz izdelka v preiskavi veljati registracija, da bi se lahko zagotovilo zaračunavanje protidampinških dajatev v ustreznem znesku od datuma registracije takega uvoza, poslanega s Tajvana.

G.   ROKI

(22)

Zaradi dobrega upravljanja je treba določiti roke, znotraj katerih:

se lahko zainteresirane strani javijo Komisiji, pisno predstavijo svoja stališča in predložijo izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije, ki jih je treba upoštevati med preiskavo;

proizvajalci na Tajvanu lahko zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov;

lahko zainteresirane strani vložijo pisni zahtevek, da jih Komisija zasliši.

(23)

Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se stranka javi v roku iz člena 3 te uredbe.

H.   NESODELOVANJE

(24)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

(25)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

(26)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

I.   ČASOVNI OKVIR PREISKAVE

(27)

Preiskava se v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe zaključi v devetih mesecih po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

J.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(28)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6).

K.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(29)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD Trade. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

(30)

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente.

(31)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD Trade: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 se začne preiskava, da se ugotovi, ali se z uvozom silicija v Unijo (vsebuje manj kot 99,99 mas. % silicija), poslanega s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom s Tajvana ali ne, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 2804 69 00 (oznaka TARIC 2804690020), izogiba ukrepom, uvedenim z Uredbo (EU) št. 467/2010.

Člen 2

Carinskim organom se v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 odredi, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza iz člena 1 te uredbe v Unijo.

Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Komisija lahko z uredbo odredi, da carinski organi prenehajo z registracijo uvoza v Unijo za izdelke tistih proizvajalcev, ki so zaprosili za izvzetje iz registracije in za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za odobritev izvzetja.

Člen 3

1.   Za vprašalnike je treba zaprositi pri Komisiji v 15 dneh od objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, pisno predstaviti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

3.   Proizvajalci na Tajvanu, ki zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov, morajo predložiti zahtevo, ustrezno podprto z dokazi, v istem 37-dnevnem roku.

4.   Zainteresirane strani lahko zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo v istem 37-dnevnem roku.

5.   Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti ime, naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko in številko telefaksa. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priložene izpolnjenim vprašalnikom, pa morajo biti predložene v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora o tem takoj obvestiti Komisijo v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevnem spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tej uredbi, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited (7) ter se jim mora v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupna različica, ki mora biti označena z „For inspection by interested parties“.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Telefaks: +32 22952372

E-naslov: trade-silicon-circumvention@ec.europa.eu

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 131, 29.5.2010, str. 1.

(3)  UL L 13, 19.1.2007, str. 1.

(4)  V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člana iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starši in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. (UL L 253, 11.10.1993, str. 1). Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(5)  Tudi če so proizvajalci v prej navedenem smislu povezani z družbami, za katere veljajo ukrepi za uvoz s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (prvotni protidampinški ukrepi), se izvzetje lahko odobri, če ni dokazov, da je bil odnos z družbami, za katere veljajo prvotni ukrepi, vzpostavljen ali uporabljen za izogibanje prvotnim ukrepom.

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(7)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).