3.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 583/2012

z dne 2. julija 2012

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polisorbatov (E 432–436) v kokosovem mleku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) ter zlasti člena 10(3) in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je določen seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko spremeni v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2).

(3)

V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka seznam Unije aditivov za živila posodobi.

(4)

Zahtevek za odobritev uporabe polioksietilen sorbitan monooleata (polisorbat 80, E 433) kot emulgatorja v kokosovem mleku je bil predložen in je dostopen državam članicam.

(5)

Kokosovo mleko, ki je sadni pripravek iz notranje plasti pod lupino, ki skupaj z vodo homogenizira, ne more obstati v obliki emulzije brez uporabe emulgatorjev. Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80, E 433) in polisorbati (E 432–436) so bili v tretjih državah na splošno odobreni kot najučinkovitejši emulgatorji za uporabo v ta namen.

(6)

Znanstveni odbor za hrano je v mnenju z dne 8. julija 1983 za skupino polisorbatov (E 432–436) določil sprejemljiv dnevni vnos (ADI) na ravni 10 mg/kg telesne teže/dan. (3) Iz Poročila Komisije o vnosu aditivov za živila s hrano v Evropski uniji (4) izhaja, da je za polisorbate (E 432–436) potrebna bolj realistična ocena vnosa na podlagi dejanske ravni uporabe aditivov za živila. Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) naj bi izvedla oceno vnosa v okviru ponovnega ovrednotenja polisorbatov (E 432–436) do konca leta 2016, kot je predvideno z Uredbo Komisije (EU) št. 257/2010. (5) Do takrat bodo le živila, ki neznatno prispevajo k skupnemu vnosu navedenih snovi, preučena glede možnega podaljšanja uporabe. Ocena pričakovanega vnosa polisorbatov (E 432–436) s kokosovim mlekom temelji na podlagi podatkov skupne tržne distribucije kokosovega mleka, kot jih je predložil vlagatelj, in ostaja daleč pod sprejemljivim dnevnim vnosom, kar ne povzroča dodatne znatne izpostavljenost. Uporaba kokosovega mleka ni močno razširjena, v glavnem se ga uporablja za pripravo azijske hrane in sladic. Ocenjen vnos je zanemarljiv in precej pod 1 % ADI, zaradi česar se mu ne prišteva pomembnejše vloge. Zato se navedena razširitev uporabe ne šteje za varnostno vprašljivo.

(7)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 posvetovati z Agencijo, razen če zadevna posodobitev ne vpliva na zdravje ljudi. Odobritev uporabe polisorbatov (E 432–436) kot emulgatorjev v kokosovem mleku pomeni posodobitev navedenega seznama, ki ne bo imela učinka na zdravje ljudi, zato Agencije ni treba zaprositi za mnenje.

(8)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 so polisorbati (E 432–436) odobreni kot skupina, saj spadajo v isto kemijsko skupino snovi, ki so opredeljene kot mešanice parcialnih estrov sorbitola in njegovih mono- in dianhidridov z maščobnimi kislinami. Zato je primerno, da se dovoli uporaba vseh polisorbatov (E 432–436) v kokosovem mleku in ne le uporaba živilskega aditiva polioksietilen sorbitan monooleata (polisorbat 80, E 433).

(9)

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila (6) se Priloga II s seznamom Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji uporabe uporablja od 1. junija 2013. Da se dovoli uporaba polisorbatov (E 432–436) v kokosovem mleku pred navedenim datumom, je treba določiti zgodnejši datum tovrstne uporabe navedenega aditiva za živila.

(10)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.08, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.08, str. 1.

(3)  Poročilo Znanstvenega odbora za hrano o emulgatorjih, stabilizatorjih, sredstvih za zgoščevanje in sredstvih za želatiniranje (15. serija, 1985).

(4)  COM(2001) 542 final.

(5)  UL L 80, 26.3.2010, str. 19.

(6)  UL L 295, 12.11.2011, str. 1.


PRILOGA

V delu E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se v kategorijo živil 04.2.4.1 „pripravki iz sadja in zelenjave, razen kompota“ za vnosom E 405 vstavi naslednji vnos:

 

„E 432–436

polisorbati

500

(1)

izključno kokosovo mleko

obdobje uporabe:

od 23. julija 2012“