3.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 582/2012

z dne 2. julija 2012

o odobritvi aktivne snovi bifentrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(c) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je treba v zvezi s postopkom in pogoji za odobritev uporabljati Direktivo Sveta 91/414/EGS (2) za aktivne snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija popolna v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del delovnega programa iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (3). Bifentrin je aktivna snov, za katero je bilo ugotovljeno, da je zahtevek popoln v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (4) in (ES) št. 1490/2002 (5) določata podrobna pravila za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval bifentrin. Z Odločbo Komisije 2009/887/ES (6) je bilo sklenjeno, da se bifentrin ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Franciji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2009/887/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Francija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 6. avgusta 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 11. maja 2011 Komisiji predložila svoj sklep o bifentrinu (7). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 1. junija 2012 v obliki poročila Komisije o pregledu bifentrina.

(6)

V dodatnem poročilu države članice poročevalke in novem sklepu Agencije so bili analizirani razlogi za nevključitev. Navedeni pomisleki so bili zlasti morebitno onesnaženje podtalnice zaradi pomembnega proizvoda pri razgradnji v prsti (kislina TFP), morebitna podcenjenost tveganja za potrošnike zaradi omejene količine razpoložljivih podatkov o ostankih in pomanjkanja preiskav o vzorcu metabolizma dveh izomerov, ki sestavljata bifentrin. V zvezi z ekotoksikologijo tveganje za sesalce, vodne organizme, deževnike, neciljne členonožce, neciljne rastline in neciljne talne makroorganizme ni bilo dovolj obravnavano.

(7)

Nove informacije, ki jih je predložil vlagatelj, kažejo, da je morebitno onesnaženje podtalnice z bifentrinom in njegovimi metaboliti, vključno s kislino TFP, nizko. Predloženi so bili ustrezni podatki o ostankih in informacije glede presnavljanja izomerov, ki potrjujejo sprejemljivo tveganje za potrošnike. V zvezi z ekotoksikologijo dopušča podrobna ocena tveganja za sesalce, vodne organizme, deževnike, neciljne členonožce, neciljne makroorganizme in neciljne rastline določitev scenarijev sprejemljivega tveganja za zadevne vrste.

(8)

Zato se na podlagi dodatnih informacij, ki jih je predložil vlagatelj, lahko izločijo posebni pomisleki, ki so bili razlog za nevključitev. Drugih odprtih znanstvenih vprašanj ni bilo.

(9)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo bifentrin, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se bifentrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 odobri.

(10)

Ne glede na scenarije sprejemljivega tveganja v zvezi z ekotoksikologijo je ocena tveganja pokazala, da bifentrin ima potencial učinka kopičenja v organizmu. Obdobje odobritve bi zato moralo biti sedem let namesto največjega možnega obdobja desetih let.

(11)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve.

(12)

Brez poseganja v sklep, da bi bilo treba bifentrin odobriti, je zlasti primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(13)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (8).

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov bifentrin, kot je opredeljena v Prilogi I, je odobrena v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Dopolnitve k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti in datum uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(4)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(5)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(6)  UL L 318, 4.12.2009, str. 41.

(7)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo bifentrin. EFSA Journal 2011;9(5):2159. 0;8(11): [101 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2159. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

bifentrin

št. CAS: 82657-04-3

št. CIPAC 415

2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

ali

2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

≥ 930 g/kg

Nečistoče:

toluen: največ 5 g/kg

1. avgust 2012

31. julij 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bifentrina in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 1. junija 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

obstojnost v okolju;

(b)

tveganje za kopičenje v organizmih in biomagnifikacijo;

(c)

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

(d)

tveganje za vodne organizme, zlasti ribe in nevretenčarje, neciljne členonožce in čebele, ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj predloži potrditvene informacije o:

1.

preostali toksičnosti za neciljne členonožce in možnostih za ponovno naselitev;

2.

končnem stanju in obnašanju talnega metabolita 4'-OH bifentrin;

3.

razgradljivosti izomerov, ki sestavljata bifentrin, tj. 4'-OH bifentrin in kislina TFP, v tleh.

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji informacije iz točk 1, 2 in 3 predloži do 31. julija 2014.

Vlagatelj do 31. julija 2013 Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži program spremljanja za oceno možnosti za kopičenje v organizmih in biomagnifikacijo v vodnem in kopenskem okolju. Rezultati navedenega programa spremljanja se državi članici poročevalki, Komisiji in Agenciji najpozneje do 31. julija 2015 predložijo kot poročilo o spremljanju.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„23

Bifentrin

št. CAS:

82657-04-3

št. CIPAC 415

2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

ali

2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

≥ 930 g/kg

Nečistoče:

toluen: največ 5 g/kg

1. avgust 2012

31. julij 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bifentrina ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 1. junija 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

obstojnost v okolju;

(b)

tveganje za kopičenje v organizmih in biomagnifikacijo;

(c)

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

(d)

tveganje za vodne organizme, zlasti ribe in nevretenčarje, neciljne členonožce in čebele, ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj predloži potrditvene informacije o:

1.

preostali toksičnosti za neciljne členonožce in možnostih za ponovno naselitev;

2.

končnem stanju in obnašanju talnega metabolita 4'-OH bifentrin;

3.

razgradljivosti izomerov, ki sestavljata bifentrin, tj. 4'-OH bifentrin in kislina TFP, v tleh.

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji informacije iz točk 1, 2 in 3 predloži do 31. julija 2014.

Vlagatelj do 31. julija 2013 Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži program spremljanja za oceno možnosti za kopičenje v organizmih in biomagnifikacijo v vodnem in kopenskem okolju. Rezultati navedenega programa spremljanja se državi članici poročevalki, Komisiji in Agenciji najpozneje do 31. julija 2015 predložijo kot poročilo o spremljanju.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.