30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 579/2012

af 29. juni 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, stk. 1, litra m), sammenholdt med artikel 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (2), særlig artikel 6, stk. 3a, andet afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 6, stk. 3a, første afsnit, i direktiv 2000/13/EF bestemmer, at ingredienser som defineret i stk. 4, litra a), og anført i bilag IIIa skal angives på mærkningen af drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol.

(2)

Fritagelsen for denne forpligtelse for vin, jf. definitionerne i bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007, som er bragt i omsætning eller mærket inden den 30. juni 2012 indtil lagrene er opbrugt, som bestemt i Kommissionens direktiv 2007/68/EF (3), som ændret ved forordning (EU) nr. 1266/2010 (4), finder ikke længere anvendelse med virkning fra den 30. juni 2012.

(3)

Der bør derfor fastsættes betingelser for mærkning af disse drikkevarer, således at de stoffer, der er opregnet i bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF, og som anvendes under produktionen, anføres når deres tilstedeværelse kan spores i det endelige produkt i henhold til analysemetoderne, der er omhandlet i artikel 120g i forordning (EF) nr. 1234/2007, og de derfor skal anses som ingredienser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, litra a), i direktiv 2000/13/EF.

(4)

I en flersproglig sammenhæng kan piktogrammer forbedre læsbarheden af de oplysninger, der gives forbrugerne, samt give forbrugerne bedre garantier. Operatørerne bør derfor have mulighed for at supplere disse oplysninger med piktogrammer.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 (5) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Med henblik på at forhindre, at disse nye bestemmelser får indflydelse på afsætningen af de produkter, der allerede er mærket, bør de finde anvendelse for vin, der er helt eller delvist produceret på druer høstet i 2012 og derefter, og som er mærket efter den 30. juni 2012.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 607/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 51 affattes således:

»Artikel 51

Anvendelse af horisontale regler

1.   Ved angivelse af de ingredienser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3a, i direktiv 2000/13/EF, skal benævnelserne i bilag X, del A vedrørende sulfitter, mælk og mælkebaserede produkter og æg og æggebaserede produkter, anvendes.

2.   Benævnelserne i stk. 1 kan ledsages af et af piktogrammerne i bilag X, del B.«

2)

Bilag X affattes som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Hvad angår benævnelserne vedrørende mælk og mælkebaserede produkter og æg og æggebaserede produkter, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EF) nr. 607/2009, som ændret ved nærværende forordning, finder nærværende forordning anvendelse på den vin, der er opregnet i bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007, som er helt eller delvist produceret på druer høstet i 2012 og derefter, og som er mærket efter den 30. juni 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(3)  EUT L 310 af 28.11.2007, s. 11.

(4)  EUT L 347 af 31.12.2010, s. 27.

(5)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.


BILAG

»BILAG X

DEL A

Benævnelser omhandlet i artikel 51, stk. 1

Sprog

Benævnelser vedrørende sulfitter

Benævnelser vedrørende æg og æggebaserede produkter

Benævnelser vedrørende mælk og mælkebaserede produkter

Bulgarsk

сулфити“ eller „серен диоксид

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ eller „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ eller „млечен протеин

Spansk

«sulfitos» eller «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» eller «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» eller «proteína de leche»

Tjekkisk

siřičitany“ eller „oxid siřičitý

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ eller „vaječný albumin

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ eller „mléčná bílkovina

Dansk

»sulfitter« eller »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, eller »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« eller »mælkeprotein«

Tysk

Sulfite“ eller „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ eller „Albumin aus Ei

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ eller „Milchprotein

Estisk

sulfitid” eller „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” eller „munaalbumiin

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” eller „piimaproteiin

Græsk

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» eller «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» eller «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» eller «πρωτεΐνη γάλακτος»

Engelsk

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ eller ‘sulfur dioxide

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ eller ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ eller ‘milk protein’

Fransk

«sulfites» eller «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» eller «albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» eller «protéine du lait»

Italiensk

«solfiti» eller «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» eller «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» eller «proteina del latte»

Lettisk

“sulfīti” eller “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” eller “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” eller “piena olbaltumviela”

Litauisk

„sulfitai“ eller „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ eller „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ eller „pieno baltymai“

Ungarsk

„szulfitok” eller „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” eller „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” eller „tejfehérje”

Maltesisk

“sulfiti” eller “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” eller “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” eller “proteina tal-ħalib”

Nederlandsk

„sulfieten” eller „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” eller „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” eller „melkproteïnen”

Polsk

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” eller „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” eller „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” eller „białko mleka”

Portugisisk

«sulfitos» eller «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» eller «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» eller «proteína de leite»

Rumænsk

„sulfiți” eller „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” eller „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” eller „proteine din lapte”

Slovakisk

„siričitany“ eller „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ eller „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ eller „mliečna bielkovina“

Slovensk

„sulfiti“ eller „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ eller „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ eller „mlečne beljakovine“

Finsk

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” eller ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” eller ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” eller ”maitoproteiinia”

Svensk

”sulfiter” eller ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” eller ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” eller ”mjölkprotein”

DEL B

Piktogrammer omhandlet i artikel 51, stk. 2

Image

Image

Image

Image

«