29.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/50


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 572/2012

z dne 28. junija 2012

o registraciji uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije („Sodišče EU“) v zadevi C-338/10 z dne 22. marca 2012,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 10(4) in člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

Evropska komisija („Komisija“) je prejela zahtevek v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe za registracijo uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

A.   ZADEVNI IZDELEK

(1)

Izdelek, ki ga ta registracija zadeva, zajema pripravljene ali konzervirane mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine), klementine, wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, kot so opredeljeni pod oznako KN 2008 in trenutno uvrščeni pod oznake KN 2008 30 55, 2008 30 75 in ex 2008 30 90 (oznake TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

B.   SODBA SODIŠČA

(2)

Sodišče Evropske unije („Sodišče EU“) je 22. marca 2012 v zadevi C-338/10 razglasilo Uredbo Sveta (ES) št. 1355/2008 z dne 18. decembra 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (2) („dokončna protidampinška uredba“ ali „izpodbijana uredba“), za neveljavno.

(3)

Sodišče EU je sodbo utemeljilo na ugotovitvi, da Komisija ni ustrezno določila normalne vrednosti na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe.

(4)

Na podlagi navedene sodbe za uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) v Evropsko unijo ne veljajo več protidampinški ukrepi, uvedeni z Uredbo (ES) št. 1355/2008.

(5)

Na podlagi sodbe Sodišča EU je Komisija zato sklenila obnoviti protidampinško preiskavo v zvezi z uvozom nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se je začela v skladu z osnovno uredbo. Obnova je po obsegu omejena na izvajanje ugotovitve Sodišča EU, kot je opisano zgoraj (3).

C.   ZAHTEVEK

(6)

Po sodbi Sodišča EU je španska Nacionalna zveza združenj za predelano sadje in zelenjavo („FENAVAL“, prej imenovana „FNACV“) („vložnik“) zahtevala, da se uvoz zadevnega izdelka registrira v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, tako da se ukrepi lahko pozneje uporabijo za navedeni uvoz od datuma take registracije.

D.   RAZLOGI ZA REGISTRACIJO

(7)

Vložnik je menil, da razglasitev Sodišča EU o neveljavnosti zadevnih protidampinških ukrepov več kot leto in pol pred predvidenim iztekom, iz drugih razlogov kot odsotnosti dampinga in kasnejše škode, močno ogroža njegovo uspešno delovanje. V zvezi s tem je opozoril predvsem na takojšnjo nevarnost kopičenja znatnih zalog zadevnega uvoza, kot se je to že zgodilo v preteklosti. Zato je zahteval registracijo takega uvoza.

(8)

Komisija lahko v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe po posvetovanju s svetovalnim odborom carinskim organom naroči, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, ki se nato lahko uporabijo proti navedenemu uvozu od datuma take registracije. Uvoz se lahko registrira na podlagi zahtevka industrije Unije z zadostnimi dokazili, ki upravičujejo tak ukrep.

(9)

Zahtevek vsebuje zadostna dokazila, ki upravičujejo registracijo. Treba je opozoriti, da je izdelek sezonski in je nadomestljiv, da je ponavadi konzerviran in se ga zlahka hrani daljša obdobja ter zlahka prevaža. Vse to omogoča hitro povečevanje zalog.

(10)

V Uredbi Komisije (ES) št. 642/2008, ki je uvedla začasne protidampinške dajatve na uvoz zadevnega izdelka, je bilo že opisano, da se je pred uvedbo začasnih protidampinških ukrepov v sorazmerno kratkem obdobju zelo povečal tudi uvoz zadevnega izdelka (4). Strah vložnika, da bi ponovno prišlo do porasta uvoza, se zdaj, ko je bilo ugotovljeno, da so ukrepi neveljavni, šteje za upravičenega. To potrjujejo tudi statistični podatki iz držav članic, ki so že kazali na močno povečanje uvoza marca 2012 do stopnje, ki je dvakrat višja kot marca 2011 in tri- do štirikrat višja kakor v katerem koli drugem preteklem mesecu v letih 2011 in 2012.

(11)

Sodba Sodišča EU je omejena na določanje normalne vrednosti na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom. Zato se obstoj škode ne izpodbija. V zahtevku je vložnik opozoril tudi na neposredno nevarnost resne škode za industrijo EU, saj bi uvozniki še vedno lahko prešli z izdelkov EU na kitajske izdelke, zaradi česar bi industriji EU v skladiščih ostajale velike zaloge.

(12)

Glede na zgoraj navedeno velja, da so popravljalni učinki katere koli dokončne protidampinške dajatve verjetno resno ogroženi, razen če se tako dajatev uporablja retroaktivno. Glede na to so pogoji za registracijo v tem primeru izpolnjeni.

E.   POSTOPEK

(13)

Komisija je glede na navedeno sklenila, da vložnikov zahtevek vsebuje zadostna dokazila za registracijo uvoza zadevnega izdelka v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(14)

Vse zainteresirane strani so vabljene, da pisno izrazijo svoja stališča in zagotovijo ustrezna dokazila. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če vložijo zahtevek v pisni obliki in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

F.   REGISTRACIJA

(15)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe je treba uvesti registracijo uvoza zadevnega izdelka, da se, če bodo rezultati obnovljene preiskave privedli do ponovne uvedbe protidampinških dajatev, navedene dajatve lahko zaračunajo retroaktivno v skladu z veljavnimi pravnimi določbami, če so izpolnjeni potrebni pogoji. Vsakršna nadaljnja odgovornost mora izhajati iz ugotovitev obnovljene protidampinške preiskave.

G.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(16)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 odredi, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v Evropsko unijo pripravljenih ali konzerviranih mandarin (vključno tangerin in satsuma mandarin), klementin, wilking mandarin in drugih podobnih hibridov agrumov, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, kot so opredeljeni pod oznako KN 2008 in trenutno uvrščeni pod oznake KN 2008 30 55, 2008 30 75 in ex 2008 30 90 (oznake TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, zagotovijo ustrezne dokaze ali zaprosijo za zaslišanje v 20 dneh od datuma objave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 350, 30.12.2008, str. 35.

(3)  UL C 175, 19.6.2012, str. 19.

(4)  UL L 178, 5.7.2008, str. 35 (uvodna izjava 131).

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.