29.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/46


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 571/2012

z dne 28. junija 2012

o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivnih snovi aluminijev silikat, hidrolizirane beljakovine in 1,4-diaminobutan (putrescin)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2)(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivne snovi aluminijev silikat, hidrolizirane beljakovine in 1,4-diaminobutan (putrescin) so bile z Direktivo Komisije 2008/127/ES (2) vključene v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3) v skladu s postopkom iz člena 24b Uredbe Komisije (ES) št. 2229/2004 z dne 3. decembra 2004 o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (4). Odkar je Uredba (ES) št. 1107/2009 nadomestila Direktivo 91/414/EGS, se te snovi štejejo za registrirane v skladu z navedeno uredbo in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (5).

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 16. decembra 2011 Komisiji predstavila svoja stališča o osnutkih poročil o pregledu za aluminijev silikat (6), hidrolizirane beljakovine (7) in 1,4-diaminobutan (putrescin) (8) v skladu s členom 25a Uredbe (ES) št. 2229/2004. Države članice in Komisija so osnutke poročil o pregledu in stališča Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 1. junija 2012 v obliki poročil Komisije o pregledu aluminijevega silikata, hidroliziranih beljakovin in 1,4-diaminobutana (putrescina).

(3)

Agencija je svoja stališča o aluminijevem silikatu, hidroliziranih beljakovinah in 1,4-diaminobutanu (putrescinu) sporočila prijaviteljem, ki jih je Komisija pozvala, da predložijo pripombe na poročila o pregledu.

(4)

Potrjeno je, da se aktivne snovi aluminijev silikat, hidrolizirane beljakovine in 1,4-diaminobutan (putrescin) štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(5)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj je treba spremeniti pogoje za registracijo aluminijevega silikata, hidroliziranih beljakovin in 1,4-diaminobutana (putrescina). Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije o aluminijevem silikatu in hidroliziranih beljakovinah. Hkrati bi bilo treba vnesti nekatere tehnične spremembe, še zlasti bi bilo treba ime aktivne snovi „putrescin (1,4-diaminobutan)“ nadomestiti z imenom „1,4-diaminobutan (putrescin)“. Prilogo k Uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Treba bi bilo določiti primeren rok za začetek uporabe te uredbe, da se bodo države članice, prijavitelji in imetniki dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva lahko pripravili na izpolnjevanje zahtev, ki so posledica spremembe pogojev za registracijo.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 344, 20.12.2008, str. 89.

(3)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(4)  UL L 379, 24.12.2004, str. 13.

(5)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.

(6)  Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo aluminijev silikat. EFSA Journal 2012; 10(1):2517. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(7)  Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo hidrolizirane beljakovine. EFSA Journal 2012; 10(2):2545. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(8)  Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo 1,4-diaminobutan (putrescin). EFSA Journal 2012, 10(1):2516. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

Vrstica 220 o aktivni snovi aluminijev silikat se nadomesti z naslednjim:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„220

aluminijev silikat

št. CAS 1332-58-7

št. CIPAC 841

ni na voljo

kemijsko ime: aluminijev silikat

≥ 999,8 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu aluminijevega silikata (SANCO/2603/08) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 1. junija 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na varnost izvajalcev; v pogojih uporabe se po potrebi predpiše uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži potrditvene informacije o:

(a)

specifikaciji tehničnega materiala v tržni proizvodnji z ustreznimi analitskimi podatki;

(b)

ustreznosti testnega materiala, ki se uporablja v dokumentaciji o toksičnosti, glede na specifikacije tehničnega materiala.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj te informacije Komisiji predloži do 1. maja 2013.“

(2)

Vrstica 234 o aktivni snovi hidrolizirane beljakovine se nadomesti z naslednjim:

„Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (2)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

234

hidrolizirane beljakovine

št. CAS ni dodeljena

št. CIPAC 901

ni na voljo

Poročilo o pregledu (SANCO/2615/2008)

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant. Hidrolizirane beljakovine živalskega izvora morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 (3) in Uredbo Komisije (EU) št. 142/2011 (4).

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu hidroliziranih beljakovin (SANCO/2615/08) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 1. junija 2012.

V tej celoviti oceni so članice zlasti pozorne na varnost izvajalcev in delavcev; v pogojih uporabe se po potrebi predpiše uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži potrditvene informacije o:

(a)

specifikacijah tehničnega materiala v tržni proizvodnji z ustreznimi analitskimi podatki;

(b)

tveganju za vodne organizme.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj predloži informacije iz točke (a) Komisiji do 1. maja 2013, informacije iz točke (b) pa do 1. novembra 2013.

(3)

Vrstica 245 o aktivni snovi 1,4-diaminobutan (putrescin) se nadomesti z naslednjim:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (5)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„245

1,4-diaminobutan (putrescin)

št. CAS 110-60-1

št. CIPAC 854

butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu 1,4-diaminobutana (putrescina)(SANCO/2626/08) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 1. junija 2012.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivnih snovi je na voljo v njihovem poročilu o pregledu.

(2)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivnih snovi je na voljo v njihovem poročilu o pregledu.

(3)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.

(4)  UL L 54, 26.2.2011, str. 1.“

(5)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivnih snovi je na voljo v njihovem poročilu o pregledu.