29.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/41


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 569/2012

z dne 28. junija 2012

o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2012/2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 187 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi spodbujanja oskrbe trga Skupnosti z žiti v zadnjih šestih mesecih tržnega leta 2011/2012 so bile z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1350/2011 (2) do 30. junija 2012 opuščene carine za uvozne tarifne kvote za navadno pšenico nižje in srednje kakovosti in krmni ječmen, ki so bile odprte z uredbama Komisije (ES) št. 1067/2008 (3) oziroma (ES) št. 2305/2003 (4).

(2)

Na podlagi sporočil v skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 2305/2003 je Komisija z Izvedbeno uredbo (EU) št. 20/2012 (5) od 6. januarja 2012 ob 13. uri po bruseljskem času opustila izdajo uvoznih dovoljenj za ječmen v okviru kvote iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 2305/2003 za tekoče kvotno obdobje.

(3)

Glede na možnosti razvoja trga žit v začetku naslednjega tržnega leta (2012/2013) se sklepa, da bodo cene ob upoštevanju nizke ravni zalog in trenutnih ocen Komisije v zvezi s količinami, ki bodo dejansko na razpolago v okviru žetve v letu 2012, ostale visoke. Da bi se spodbudila ohranitev uvoznih tokov, ki so koristni za uravnoteženost trga Unije, je potrebno zagotoviti neprekinjenost v politiki uvoza žit z ohranitvijo začasne opustitve uvoznih carin za navadno pšenico v tržnem letu 2012/2013 za tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 1067/2008, in sicer do 31. decembra 2012. Glede na to, da se izdaja uvoznih dovoljenj za ječmen opusti do 31. decembra 2012, je opustitev carin za navedeni proizvod v istem obdobju nepotrebna.

(4)

Vendar se izvajalcev ne sme kaznovati, kadar je odpošiljanje žit za uvoz v Unijo v teku. Zato je primerno upoštevati čas, ki je potreben za prevoz, in izvajalcem omogočiti izvedbo sprostitve v prosti promet žit v skladu z režimom opustitve carin iz te uredbe za vse proizvode, za katere se je neposredni prevoz v Unijo začel najpozneje 31. decembra 2012. Treba je tudi določiti, kakšno dokazilo je potrebno za utemeljitev neposrednega prevoza v Unijo in datuma začetka navedenega prevoza.

(5)

Za zagotavljanje učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj od 1. julija 2012 mora ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v času, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uporaba uvoznih carin za navadno pšenico z oznako KN 1001 99 00, ki je kakovosti, ki v skladu z opredelitvijo iz Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 642/2010 (6) ni visoka kakovost, se za tržno leto 2012/2013 začasno opusti za vse uvoze v okviru tarifne kvote po znižani dajatvi, odprte z Uredbo (ES) št. 1067/2008.

2.   Če se za žita iz odstavka 1 tega člena opravi neposredni prevoz v Uniji, ki se začne najpozneje 31. decembra 2012, se opustitev carin iz te uredbe še naprej uporablja za sprostitev zadevnih proizvodov v prosti promet.

Izvirnik dokumenta o prevozu, ki potrjuje neposredni prevoz v Unijo in datum začetka prevoza, je zadovoljiv dokaz za pristojne organe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2012 in do 31. decembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 338, 21.12.2011, str. 27.

(3)  UL L 290, 31.10.2008, str. 3.

(4)  UL L 342, 30.12.2003, str. 7.

(5)  UL L 8, 12.1.2012, str. 35.

(6)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.