29.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/11


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 567/2012

z dne 26. junija 2012

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 917/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter vključitvi ene družbe na seznam proizvajalcev iz Ljudske republike Kitajske iz Priloge I

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 917/2011 z dne 12. septembra 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (2), in zlasti člena 3 Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Evropska komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   PREDHODNI POSTOPEK

(1)

Z Izvedbeno uredbo (EU) št. 917/2011 je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) v Unijo. Zaradi velikega števila proizvajalcev izvoznikov iz LRK, sodelujočih v preiskavi, ki je privedla do uvedbe protidampinške dajatve („prvotna preiskava“), je bil izbran vzorec kitajskih proizvajalcev izvoznikov; za družbe, vključene v vzorec, so bile uvedene individualne stopnje dajatve v višini od 26,3 % do 36,5 %, za druge sodelujoče družbe, ki niso bile vključene v vzorec, pa je bila določena stopnja dajatve v višini 30,6 %. Stopnja dajatve 69,7 % je bila uvedena za vse druge kitajske družbe.

(2)

Člen 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 917/2011 določa, da kadar novi proizvajalec izvoznik iz Kitajske Komisiji predloži zadostne dokaze, da:

v obdobju preiskave od 1. aprila 2009 do 31. marca 2010 („obdobje preiskave“) v Unijo ni izvažal izdelkov iz člena 1(1) navedene uredbe (prvi pogoj),

ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem v LRK, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni z navedeno uredbo (drugi pogoj), ter

je dejansko izvažal zadevne izdelke v Unijo po obdobju preiskave, na katerem temeljijo ukrepi, ali je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost o izvozu znatne količine v Unijo (tretji pogoj),

se člen 1(2) navedene uredbe lahko spremeni tako, da se novemu proizvajalcu izvozniku odobri stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec, tj. 30,6 %.

B.   ZAHTEVEK ZA STATUS NOVEGA PROIZVAJALCA IZVOZNIKA

(3)

Kitajska družba („vložnik“) je vložila zahtevek za odobritev enake obravnave, kot je bila odobrena družbam, ki so sodelovale v prvotni preiskavi in niso bile vključene v vzorec („obravnava novega proizvajalca izvoznika“).

(4)

S preiskavo se je preverilo, ali navedeni vložnik izpolnjuje pogoje za odobritev obravnave novega proizvajalca izvoznika iz člena 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 917/2011.

(5)

Vložniku je bil poslan vprašalnik s prošnjo, da predloži dokaze o izpolnjevanju zgoraj navedenih meril.

(6)

Dokazi o izpolnjevanju pogojev iz člena 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 917/2011, ki jih je predložil proizvajalec izvoznik iz LRK, so se šteli za zadostne. Temu proizvajalcu izvozniku se torej lahko odobri stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec (tj. 30,6 %), njegov naziv pa se tako lahko doda na seznam proizvajalcev izvoznikov iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 917/2011.

(7)

Vložnik in industrija Unije so bili obveščeni o ugotovitvah preiskave in so imeli možnost, da predložijo pripombe.

(8)

Vsi argumenti in predlogi zainteresiranih strani so bili analizirani in upoštevani, če so bili utemeljeni –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na seznam proizvajalcev iz Ljudske republike Kitajske iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 917/2011 se doda naslednja družba:

„Ime

Dodatna oznaka TARIC

Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd.

B293“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 26. junija 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 238, 15.9.2011, str. 1.