28.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 561/2012

z dne 27. junija 2012

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 284/2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Takšna kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (2). Navedena uredba je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 961/2011 (3), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 (4).

(3)

Japonski organi so pred kratkim poročali, da gobe šitake, vzgojene na lubju in s poreklom iz prefekture Ivate, pogosto niso bile v skladu z zahtevami. Vrednosti vsote cezija-134 in cezija-137 v gobah šitake, vzgojenih na lubju, so presegale strožjo mejno vrednost 100 Becquerel/kg, ki se uporablja na Japonskem od 1. aprila 2012. V številnih vzorcih so bile ugotovljene tudi višje vrednosti od mejne vrednosti, ki se je uporabljala do 1. aprila 2012 (500 Becquerel/kg). Poleg tega je bila sporočena neskladnost na nekaterih vzorcih praproti in rib iz prefekture Ivate. Prefektura Ivate ne spada med prefekture prizadetega območja, za katere se zahteva preskušanje vse krme in živil s poreklom iz navedenih prefektur pred izvozom v EU. Zaradi teh nedavnih odkritij je primerno dodati prefekturo Ivate med prefekture prizadetega območja.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 284/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 284/2012 se spremeni:

(1)

Člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Izjava iz odstavka 1 poleg tega potrjuje, da:

(a)

so bili proizvodi spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011 ali

(b)

proizvodi izvirajo in so poslani iz prefekture, ki ni prefektura Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava, Šizuoka in Ivate, ali

(c)

so proizvodi poslani iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava, Šizuoka in Ivate, vendar ne izvirajo iz katere od navedenih prefektur in med prevozom niso bili izpostavljeni radioaktivnosti, ali

(d)

proizvode spremlja poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize, če proizvodi izvirajo iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava, Šizuoka in Ivate.“

(2)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Prehodni ukrep

Z odstopanjem od člena 6(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 284/2012 se proizvodi iz člena 1 navedene uredbe lahko uvozijo v Unijo, če jih spremlja izjava v skladu s prejšnjim vzorcem izjave, določenim v Prilogi I k navedeni uredbi, in:

(a)

so zapustili Japonsko pred začetkom veljavnosti te uredbe ali

(b)

je bila izjava izdana pred začetkom veljavnosti te uredbe ter so proizvodi zapustili Japonsko najpozneje v 10 delovnih dneh po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 80, 26.3.2011, str. 5.

(3)  UL L 252, 28.9.2011, str. 10.

(4)  UL L 92, 30.3.2012, str. 16.


PRILOGA

„PRILOGA I

Image

Image