26.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/23


UREDBA SVETA (EU) št. 545/2012

z dne 25. junija 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (2), da bi uveljavil večino ukrepov iz Sklepa 2011/782/SZVP. Navedena uredba med drugim prepoveduje zagotavljanje nekaterih oblik financiranja in finančne pomoči, povezanih z blagom, za katerega velja prepoved izvoza.

(2)

Sklep 2012/322/SZVP o spremembi Sklepa 2011/782/SZVP (3) dodatno razvija uporabo omejevalnih ukrepov, poveznih s finančno pomočjo v kontekstu embarga na orožje.

(3)

Navedeni ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(4)

Uredbo (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, določenih v tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 36/2012 se spremeni:

1.

v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, povezano z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (4) (v nadaljnjem besedilu: Skupni seznam vojaškega blaga) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, povezane z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge I ali IA, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo ali za izdelavo in vzdrževanje izdelkov, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo, vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji;

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga, ali iz Priloge I ali IA, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem izvoznih kreditov ter zavarovanjem in pozavarovanjem, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga in tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje povezane tehnične pomoči vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji;

(d)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) do (c).

2.

v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice, navedenega na spletnih mestih iz Priloge III, je potrebno za zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči ali posredniških storitev, povezanih z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge IX ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo take opreme, blaga in tehnologije, neposredno ali posredno kakršni koli osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v Siriji;

(b)

financiranja ali finančne pomoči, povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge IX, vključno s subvencijami, posojili in zavarovanji kreditnih izvoznih poslov, ter zavarovanja in pozavarovanja, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga in tehnologije ali za vsako zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kakršni koli osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v Siriji.

Pristojni organi ne izdajo dovoljenja za transakcije iz prvega pododstavka, če utemeljeno sklepajo, da so te transakcije namenjene ali so lahko namenjene za notranjo represijo ali proizvodnjo in vzdrževanje proizvodov, ki bi se lahko uporabljali za notranjo represijo.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 319, 2.12.2011, str. 56.

(2)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.

(3)  Glej stran 45 tega Uradnega lista.

(4)  UL C 86, 18.3.2011, str. 1.“;