23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 429/2012

z dne 22. maja 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 z namenom določitve enotne oblike za obvestila o napakah proizvajalcev osebnih avtomobilov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1), zlasti prvega pododstavka člena 8(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na to, da je obvestilo o napakah v podatkih o emisijah CO2 proizvajalca v skladu s prvim pododstavkom člena 8(5) Uredbe (ES) št. 443/2009 pomemben korak pri preverjanju podatkov, ki so osnova za izračun ciljev specifičnih emisij in povprečnih specifičnih emisij za vse proizvajalce, je za zadevno obvestilo primerno določiti jasen in pregleden postopek.

(2)

Prav tako je primerno določiti uporabo enotne oblike za obvestila o napakah, da se zagotovi možnost pravočasne preverbe in obdelave informacij, ki jih proizvajalci sporočijo Komisiji.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9 Uredbe Komisije (EU) št. 1014/2010 (2) se doda naslednje odstavke 3, 4 in 5:

„3.   Proizvajalci, ki sporočijo napake v skladu s prvim pododstavkom člena 8(5) Uredbe (ES) št. 443/2009, kot osnovo za obvestilo uporabijo začasne podatkovne zbirke, ki jih Komisija sporoči v skladu s členom 8(4).

Obvestilo o napaki vsebuje vse podatkovne zbirke, ki se nanašajo na registracije vozil, za katere je odgovoren proizvajalec, ki predloži obvestilo.

Napako se označi z ločenim vnosom v podatkovno zbirko za vsako različico, naslovljenim s „Pripombe proizvajalca“, v katerem se navede ena od naslednjih oznak:

(a)

oznaka A, če je evidence spremenil proizvajalec;

(b)

oznaka B, če vozila ni mogoče identificirati;

(c)

oznaka C, če vozilo ne sodi v področje uporabe Uredbe (ES) št. 443/2009 ali se več ne proizvaja.

Za namene točke (b) tretjega pododstavka vozila ni mogoče identificirati, če proizvajalec ne more identificirati ali popraviti oznake za tip, varianto in različico ali, če je to primerno, homologacijske številke, navedene v začasni podatkovni zbirki.

4.   Če proizvajalec Komisije ni obvestil o napakah v skladu z odstavkom 3 ali če se obvestilo predloži po preteku trimesečnega obdobja iz člena 8(5) Uredbe (ES) št. 443/2009, se začasne vrednosti, sporočene v skladu s členom 8(4) navedene uredbe, štejejo za dokončne.

5.   Obvestilo o napaki iz odstavka 3 se predloži na elektronskem neizbrisljivem nosilcu podatkov z oznako „Obvestilo o napaki – CO2 iz avtomobilov“ in se pošlje po pošti na naslednji naslov:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Elektronski izvod obvestila se pošlje v vednost na naslednja namenska poštna naslova:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

in

CO2-monitoring@eea.europa“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 1.

(2)  UL L 293, 11.11.2010, str. 15.