24.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/18


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 351/2012

z dne 23. aprila 2012

o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za vgradnjo sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu v motorna vozila

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (1), in zlasti člena 14(1)(a) in 14(3)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 661/2009 določa osnovne zahteve za homologacijo motornih vozil kategorij M2, M3, N2 in N3 v zvezi z vgradnjo sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu. Določiti je treba posebne postopke, preskuse in zahteve za tako homologacijo.

(2)

Uredba (ES) št. 661/2009 določa, da lahko Komisija sprejme ukrepe za izvzetje nekaterih vozil ali razredov vozil kategorij M2, M3, N2 in N3 iz obveznosti vgradnje sistemov opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu, če je bilo po analizi stroškov in koristi ter ob upoštevanju vseh zadevnih varnostnih vidikov dokazano, da ti sistemi niso primerni za omenjena vozila oziroma razrede vozil.

(3)

Analiza stroškov in koristi je dokazala, da uporaba sistemov opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu ni primerna za vlačilce polpriklopnikov kategorije N2 z največjo maso med 3,5 tone in 8 tonami, ker bi ustvarila več stroškov kot koristi. Poleg tega se šteje, da bi namestitev sistemov opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu imela le omejene koristi za varnost vozil razreda A, razreda I in razreda II kategorij M2 in M3, zgibnih avtobusov razreda A, razreda I in razreda II kategorije M3 ter nekaterih vozil za posebne namene, terenskih vozil in vozil z več kot tremi osmi zaradi njihove značilne uporabe v posebnih prometnih razmerah. Navedena vozila je zato treba izvzeti iz obveznosti namestitve teh sistemov.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za vozila kategorij M2, N2, M3 in N3, kot so opredeljene v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), razen za:

1.

vlačilce polpriklopnikov kategorije N2 z največjo maso med 3,5 tone in 8 tonami;

2.

vozila razreda A, razreda I in razreda II kategorij M2 in M3;

3.

zgibne avtobuse razreda A, razreda I in razreda II kategorije M3;

4.

terenska vozila kategorij M2, M3, N2 in N3, kot so navedena v točkah 4.2 in 4.3 dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES;

5.

vozila za posebne namene kategorij M2, M3, N2 in N3, kot so navedena v točki 5 dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES;

6.

vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 z več kot tremi osmi.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se poleg opredelitev pojmov iz Uredbe (ES) št. 661/2009 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„tip vozila glede na sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu“ pomeni kategorijo vozil, ki se ne razlikujejo v bistvenih značilnostih, kot so:

(a)

blagovna znamka proizvajalca;

(b)

lastnosti vozila, ki bistveno vplivajo na delovanje sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu;

(c)

tip in zasnova sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu;

2.

„vozni pas“ pomeni enega od vzdolžnih pasov, na katere je razdeljeno cestišče (kot je prikazano v Dodatku k Prilogi II);

3.

„vidna označba voznega pasu“ pomeni razmejitvene označbe, ki so namenoma nameščene na mejno črto voznega pasu in so neposredno vidne vozniku med vožnjo;

4.

„hitrost zapustitve voznega pasu“ pomeni hitrost približevanja zadevnega vozila pravokotno na vidno označbo voznega pasu ob sprožitvi opozorila;

5.

„skupni prostor“ pomeni območje, kjer sta lahko prikazani dve informacijski funkciji ali več, vendar ne hkrati.

Člen 3

ES-homologacija tipa vozila glede na sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

1.   Proizvajalec ali njegov zastopnik pri homologacijskem organu vloži vlogo za ES-homologacijo vozila v zvezi s sistemi opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu.

2.   Vloga se sestavi v skladu z vzorcem opisnega lista iz dela 1 Priloge I.

3.   Če so izpolnjene ustrezne zahteve iz Priloge II k tej uredbi, homologacijski organ podeli ES-homologacijo in izda številko homologacije v skladu s sistemom številčnega označevanja iz Priloge VII k Direktivi 2007/46/ES.

Država članica ne sme dodeliti iste številke drugemu tipu vozila.

4.   Za namene odstavka 3 homologacijski organ izda certifikat o ES-homologaciji, pripravljen v skladu z vzorcem iz dela 2 Priloge I.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 200, 31.7.2009, str. 1.

(2)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.


PRILOGA I

Standardni vzorci opisnega lista in certifikata o ES-homologaciji

DEL 1

Opisni list

VZOREC

Opisni list št. … o ES-homologaciji vozila v zvezi s sistemi opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Naslednji podatki se predložijo v treh izvodih in morajo vsebovati seznam priloženih dokumentov. Vse risbe morajo biti v ustreznem merilu in dovolj podrobne ter v formatu A4 ali zložene na format A4. Morebitne fotografije morajo biti dovolj podrobne.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote iz te priloge upravljani elektronsko, je treba predložiti podatke o njihovem delovanju.

0.   SPLOŠNO

0.1   Znamka (blagovna znamka proizvajalca): …

0.2   Tip: …

0.2.0.1   Šasija: …

0.2.0.2   Nadgradnja/dokončano vozilo: …

0.2.1   Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3   Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu (1): …

0.3.0.1   Šasija: …

0.3.0.2   Nadgradnja/dokončano vozilo: …

0.3.1   Mesto navedene oznake: …

0.3.1.1   Šasija: …

0.3.1.2   Nadgradnja/dokončano vozilo: …

0.4   Kategorija vozila (2): …

0.5   Ime in naslov proizvajalca: …

0.6   Mesto in način pritrditve predpisanih napisnih tablic in mesto identifikacijske številke vozila: …

0.6.1   Na šasiji: …

0.6.2   Na nadgradnji: …

0.9   Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja): …

1.   SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1   Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: …

1.2   Merska skica celotnega vozila: …

1.3   Število osi in koles: …

1.3.1   Število in lega osi z dvojnimi kolesi: …

1.3.2   Število in lega krmiljenih osi: …

1.3.3   Pogonske osi (število, lega, povezava): …

1.8   Lega volana: levo/desno (3)

2.   MASE IN MERE (4)  (5)

(v kg in mm) (navesti sklic na risbo, kadar je to primerno)

2.1   Medosne razdalje (pri polni obremenitvi) (6)

2.1.1   Dvoosna vozila: …

2.1.1.1   Vozila s tremi ali več osmi

2.3   Koloteki in širine osi

2.3.1   Kolotek vsake krmiljene osi (7): …

2.3.2   Kolotek vseh drugih osi (7): …

2.3.3   Širina najširše zadnje osi: …

2.3.4   Širina skrajne prednje osi (merjena med skrajnimi zunanjimi točkami pnevmatik, razen izbokline pnevmatik v bližini točke dotika s podlago): …

2.4   Razpon mer vozila (skrajne mere)

2.4.1   Za šasijo brez nadgradnje

2.4.1.1   Dolžina (8): …

2.4.1.1.1   Največja dovoljena dolžina: …

2.4.1.1.2   Najmanjša dovoljena dolžina: …

2.4.1.2   Širina (10): …

2.4.1.2.1   Največja dovoljena širina: …

2.4.1.2.2   Najmanjša dovoljena širina: …

2.4.2   Za šasijo z nadgradnjo

2.4.2.1   Dolžina (8): …

2.4.2.1.1   Dolžina nakladalne površine: …

2.4.2.2   Širina (10): …

2.4.3   Za nadgradnjo, homologirano brez šasije (vozila kategorij M2 in M3)

2.4.3.1   Dolžina (8): …

2.4.3.2   Širina (10): …

2.6   Masa v stanju, pripravljenem za vožnjo

Masa vozila z nadgradnjo in napravo za spenjanje, če jo je vgradil proizvajalec, pri vlečnih vozilih druge kategorije kot M1, v stanju, pripravljenem za vožnjo, ali masa šasije ali šasije s kabino, brez nadgradnje in/ali vlečne naprave, če proizvajalec ne dobavlja nadgradnje in/ali naprave za spenjanje (vključno s tekočinami, orodjem, rezervnim kolesom, če je vgrajeno, in voznikom ter pri avtobusih tudi enim članom posadke, če je v vozilu poseben sedež za posadko) (11) (največja in najmanjša za vsako varianto): …

4.7   Največja konstrukcijsko določena hitrost vozila (v km/h) (12): …

13.   POSEBNE DOLOČBE ZA AVTOBUSE

13.1   Razred vozila: razred III/razred B (3)

Pojasnila

DEL 2

VZOREC

(Največji format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Sporočilo o:

ES-homologaciji (13),

razširitvi ES-homologacije (13),

zavrnitvi ES-homologacije (13),

preklicu ES-homologacije (13)

tipa vozila v zvezi s sistemi opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 351/2012, kakor je bila spremenjena

Številka ES-homologacije: _

Razlog za razširitev:

ODDELEK I

0.1   Znamka (blagovno ime proizvajalca):

0.2   Tip:

0.2.1   Trgovska imena (če obstajajo):

0.3   Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu (14):

0.3.1   Mesto navedene oznake:

0.4   Kategorija vozila (15):

0.5   Ime in naslov proizvajalca:

0.8   Imena in naslovi proizvodnih obratov:

0.9   Zastopnik proizvajalca:

ODDELEK II

1.   Dodatni podatki (po potrebi): glej Dopolnilo

2.   Tehnična služba, pristojna za opravljanje preskusov:

3.   Datum poročila o preskusu:

4.   Številka poročila o preskusu:

5.   Pripombe (po potrebi): glej Dopolnilo

6.   Kraj:

7.   Datum:

8.   Podpis:

Priloge

:

Opisna dokumentacija.

Poročilo o preskusu.


(1)  Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, vsebovanih v tem opisnem listu, je treba te znake nadomestiti s simbolom „?“ (na primer ABC??123??).

(2)  Klasifikacija v skladu z opredelitvami iz dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

(3)  Neustrezno črtati (so primeri, kjer ni treba ničesar črtati, če pride v poštev več kot ena navedba).

(4)  Kjer obstaja izvedenka z navadno kabino in izvedenka s spalno kabino, je treba navesti oba sklopa podatkov o masah in merah.

(5)  Standard ISO 612:1978 – Cestna vozila – Mere motornih in vlečenih vozil – Pogoji in opredelitve.

(6)  

(g1)

Medosna razdalja vozila se določi v skladu z:

definicijo št. 6.4.1 standarda ISO 612:1978 za motorno vozilo in priklopnik z vrtljivim ojesom;

definicijo št. 6.4.2 standarda ISO 612:1978 za polpriklopnik in priklopnik s centralno osjo.

Opomba:

Pri priklopnikih s centralno osjo se os vlečne sklopke obravnava kot prednja os.

(7)  

(g4)

Kolotek osi se določi v skladu z definicijo št. 6.5 standarda ISO 612:1978.

(8)  

(g5)

Dolžina vozila se določi v skladu z:

definicijo št. 6.1 standarda ISO 612:1978 za vozila kategorije M1;

točko 2.4.1 Priloge I k Direktivi 97/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta () za vozila, ki niso kategorije M1.

Pri priklopnikih se dolžine določijo v skladu z definicijo št. 6.1.2 standarda ISO 612:1978.

(9)  UL L 233, 25.8.1997, str. 1.

(10)  

(g7)

Širina vozil kategorije M1 se določi v skladu z definicijo št. 6.2 standarda ISO 612:1978. Za vozila, ki niso kategorije M1, se širina določi v skladu s točko 2.4.2 Priloge I k Direktivi 97/27/ES.

(11)  Teža voznika in, če pride v poštev, člana posadke je ocenjena na 75 kilogramov (68 kg teža potnika in 7 kg teža prtljage po standardu ISO 2416:1992), posoda za gorivo je napolnjena na 90 %, drugi sistemi, ki vsebujejo tekočino (razen tistih za odpadno vodo), na 100 % zmogljivosti, ki jo navaja proizvajalec.

(12)  Kar zadeva priklopnike, najvišjo dovoljeno hitrost določi proizvajalec.

(13)  Neustrezno črtati.

(14)  Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, vsebovanih v tem opisnem listu, se ti znaki nadomestijo s simbolom „?“ (na primer ABC??123??).

(15)  Kot je določeno v oddelku A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

Dopolnilo

k certifikatu o ES-homologaciji št. …

1.   Dodatni podatki

1.1   Kratek opis sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu, nameščenega v vozilo

4.   Rezultati preskusov iz Priloge II

4.1   Vidne označbe voznega pasu, uporabljene pri preskusu

4.2   Dokumentacija, ki dokazuje skladnost z vsemi drugimi označbami voznega pasu, določenimi v Dodatku Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 351/2012

4.3   Opis variant sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu s posebnimi regionalnimi prilagoditvami, ki izpolnjujejo zahteve

4.4   Masa in stanje obremenitve vozila pri preskusu

4.5   Nastavitev praga opozarjanja (samo kadar je sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu opremljen s pragom opozarjanja, ki ga je mogoče prilagoditi uporabniku)

4.6   Rezultat preveritvenega preskusa svetlobnega opozorilnega signala

4.7   Rezultati preskusa opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

4.8   Rezultati preskusa zaznavanja okvar

4.9   Rezultati preskusa deaktiviranja (samo če je vozilo opremljeno z napravami za deaktiviranje sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu)

5.   Pripombe (po potrebi)


PRILOGA II

Zahteve in preskusi za homologacijo motornih vozil v zvezi s sistemi opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

1.   Zahteve

1.1   Splošne zahteve

1.1.1   Magnetna ali električna polja ne smejo negativno vplivati na učinkovitost sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu. To se dokaže s skladnostjo s Pravilnikom UN/ECE št. 10 (1).

1.2   Zahteve glede učinkovitosti

1.2.1   Kadar koli je sistem dejaven, kot je določeno v točki 1.2.3, sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu opozori voznika, če vozilo prečka vidno označbo voznega pasu iz pasu, po katerem vozi, na cesti z usmerjevalno obliko od ravne do ukrivljene črte s polmerom označenega notranjega voznega pasu najmanj 250 m in pri tem ne gre za namerno voznikovo ravnanje.

Natančneje:

1.2.1.1

voznik mora biti opozorjen, kot je določeno v točki 1.4.1, kadar se sistem preskuša v skladu z določbami točke 2.5 (preskus opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu) in z označbami voznega pasu, določenimi v točki 2.2.3;

1.2.1.2

opozarjanje iz točke 1.2.1 se lahko prekine, če voznik s svojim dejanjem nakaže, da bo zapustil vozni pas.

1.2.2   Voznik mora biti prav tako opozorjen, kot je določeno v točki 1.4.2, kadar se sistem preskuša v skladu z določbami točke 2.6 (preskus zaznavanja okvar). Opozorilni signal mora biti stalen.

1.2.3   Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu mora delovati vsaj pri hitrosti vozila nad 60 km/h, razen če je ročno deaktiviran v skladu s točko 1.3.

1.3   Če je vozilo opremljeno z napravami za deaktiviranje sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu, se uporabljajo naslednji pogoji, če je to primerno:

1.3.1

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu se samodejno ponovno aktivira ob vsakem ponovnem vžigu (z vsakim novim zagonskim ciklom).

1.3.2

Voznik mora biti opozorjen s stalnim svetlobnim opozorilnim signalom, da je sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu deaktiviran. V ta namen se lahko uporabi rumeni opozorilni signal, določen v točki 1.4.2.

1.4   Opozorilni znak

1.4.1   Opozarjanje iz točke 1.2.1 mora biti vozniku lahko vidno in mora vključevati bodisi:

(a)

vsaj dva načina opozarjanja, ki se izbereta med svetlobnim, zvočnim in haptičnim opozarjanjem, bodisi

(b)

en način opozarjanja, ki se izbere med haptičnim in zvočnim opozarjanjem, s prostorskim prikazom smeri, če vozilo nenamerno skrene iz voznega pasu.

1.4.1.1

Kadar se za opozarjanje pred zapustitvijo voznega pasu uporabi svetlobni signal, se lahko uporabi utripajoči opozorilni signal za okvaro, kot je določen v točki 1.2.2.

1.4.2   Za opozarjanje na okvaro iz točke 1.2.2 se uporabi rumeni svetlobni opozorilni signal.

1.4.3   Svetlobni opozorilni signali sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu se aktivirajo, ko je stikalo za vžig (zagon) v položaju „vklopljeno“ ali ko je stikalo za vžig (zagon) v položaju med „vklopljeno“ in „zagon“, ki ga proizvajalec določi kot položaj preverjanja (začetni sistem (vklop)). Ta zahteva se ne uporablja za opozorilne signale, ki so prikazani v skupnem prostoru.

1.4.4   Svetlobni opozorilni signali morajo biti vidni tudi pri dnevni svetlobi; ustrezno stanje signalov mora biti mogoče zlahka ugotoviti z voznikovega sedeža.

1.4.5   Kadar je voznik s svetlobnim opozorilnim signalom opozorjen, da sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu začasno ni na voljo, na primer zaradi slabih vremenskih razmer, mora biti signal stalen. V ta namen se lahko uporabi opozorilni signal za okvaro, določen v točki 1.4.2.

1.5   Določbe za redni tehnični pregled

1.5.1   Na rednem tehničnem pregledu mora biti mogoče potrditi pravilno stanje delovanja sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu z opazovanjem stanja opozorilnega signala za okvaro po „vklopu“ („izklopljeno“ – sistem deluje, „vklopljeno“ – napaka na sistemu).

Kadar je opozorilni signal za okvaro v skupnem prostoru, je treba pred preverjanjem stanja opozorilnega signala glede okvare preveriti pravilno delovanje skupnega prostora.

1.5.2   Ob homologaciji je treba zaupno opisati sredstva za zaščito pred preprostim nepooblaščenim spreminjanjem delovanja opozorilnega signala za okvaro, ki jih izbere proizvajalec.

Ta zahteva glede zaščite je izpolnjena tudi, kadar je na voljo drug način preverjanja pravilnega stanja delovanja sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu.

2.   Preskusni postopki

2.1   Proizvajalec predloži sveženj kratke dokumentacije, iz katere je razvidna osnovna zasnova sistema in, če je to primerno, način, na katerega je povezan z drugimi sistemi vozila. V dokumentaciji mora biti pojasnjeno delovanje sistema in opisano, kako se preveri stanje delovanja sistema, kakšen je morebiten vpliv na druge sisteme vozila in katere metode se uporabijo za določanje situacij, v katerih se prikaže opozorilni signal za okvaro.

2.2   Preskusni pogoji

2.2.1   Preskus se opravi na ravni suhi asfaltni ali betonski površini.

2.2.2   Temperatura okolja mora biti med 0 °C in 45 °C.

2.2.3   Vidne označbe voznega pasu

2.2.3.1

Pri preskusih opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu iz točke 2.6 se uporabi ena od vidnih označb voznega pasu, določenih v Dodatku k tej prilogi, pri čemer morajo biti označbe v dobrem stanju in iz materiala, skladnega s standardom za vidne označbe voznega pasu, ki velja v zadevni državi članici. Zabeleži se oblika vidne označbe voznega pasu, ki se uporabi za preskus.

2.2.3.2

Proizvajalec vozila z dokumentacijo dokaže skladnost z vsemi drugimi označbami voznega pasu, določenimi v Dodatku k tej prilogi. Vso tako dokumentacijo je treba priložiti poročilu o preskusu.

2.2.3.3

Kadar se lahko tip vozila opremi z različnimi variantami sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu s posebnimi regionalnimi prilagoditvami, proizvajalec z dokumentacijo dokaže, da vse variante izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

2.2.4   Preskus se opravi v skladu s pogoji vidljivosti, ki omogočajo varno vožnjo pri zahtevani preskusni hitrosti.

2.3   Stanje vozila

2.3.1   Preskusna masa

Vozilo se lahko preskusi pri vsakem stanju obremenitve, porazdelitev mase med osi pa mora biti takšna, kot jo je navedel proizvajalec vozila, pri čemer ne sme biti presežena nobena največja dovoljena masa za posamezno os. Ko se začne izvajati preskusni postopek, se ne sme opraviti nobena sprememba. Proizvajalec vozila z dokumentacijo dokaže, da sistem deluje pri vsakem stanju obremenitve.

2.3.2   Vozilo se preskuša pri tlaku v pnevmatikah, ki ga priporoči proizvajalec vozila.

2.3.3   Kadar je sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu opremljen s pragom opozarjanja, ki ga je mogoče prilagoditi uporabniku, se za preskus, določen v točki 2.5, prag opozarjanja nastavi na najvišjo nastavitev za zapustitev voznega pasu. Ko se začne izvajati preskusni postopek, se ne sme opraviti nobena sprememba.

2.4   Preveritveni preskus svetlobnega opozorilnega signala

Kadar vozilo miruje, je treba preveriti, če svetlobni opozorilni signali izpolnjujejo zahteve iz točke 1.4.3.

2.5   Preskus opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

2.5.1   Z vozilom se vozi s hitrostjo 65 km/h +/– 3 km/h enakomerno po sredini preskusnega pasu, tako da je položaj vozila stabilen.

Pri predpisani hitrosti se vozilo upravlja tako, da ga blago zanese v levo ali desno s hitrostjo zapustitve voznega pasu med 0,1 in 0,8 m/s, tako da vozilo prečka označbo voznega pasu. Preskus se ponovi z drugo hitrostjo zapustitve voznega pasu v razponu med 0,1 in 0,8 m/s.

Zgornje preskuse se ponovi z zanašanjem v nasprotno smer.

2.5.2   Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu mora sprožiti opozorilni signal za zapustitev voznega pasu iz točke 1.4.1 najkasneje, ko zunanja stran pnevmatike sprednjega kolesa, ki je najbližje označbi voznega pasu, prečka črto 0,3 m za zunanjim robom vidne označbe voznega pasu, na katerega je zaneslo vozilo.

2.6   Preskus zaznavanja okvar

2.6.1   Simulira se okvara sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu, na primer s prekinitvijo napajanja katerega koli sestavnega dela sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu ali prekinitvijo električne povezave med sestavnimi deli sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu. Pri simulaciji okvare sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu ne smejo biti prekinjene električne povezave za opozorilni signal za okvaro iz točke 1.4.2 in do naprav za deaktiviranje sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu iz točke 1.3.

2.6.2   Opozorilni signal za okvaro iz točke 1.4.2 se med vožnjo aktivira in ostane aktiviran, po vsakem ciklu izklopa in vklopa stikala za vžig pa se ponovno aktivira, dokler simulirana okvara ni odpravljena.

2.7   Preskus deaktiviranja

2.7.1   Če je vozilo opremljeno z napravami za deaktiviranje sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu, se stikalo za vžig (zagon) vklopi in deaktivira se sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu. Aktivira se opozorilni signal iz točke 1.3.2. Stikalo za vžig (zagon) se izklopi. Nato se stikalo za vžig (zagon) spet vklopi in preveri, če se prej aktivirani opozorilni signal ni ponovno aktiviral, kar pomeni, da je sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu ponovno aktiviran, kot je določeno v točki 1.3.1. Če se sistem vžiga aktivira s „ključem“, mora biti zgornja zahteva izpolnjena brez odstranitve ključa.


(1)  UL L 116, 8.5.2010, str. 1.

Dodatek

Opredelitev vidnih označb voznega pasu

1.

Za namene preskusnih postopkov iz točk 2.2 in 2.5 Priloge II mora biti širina preskusnega pasu večja od 3,5 m.

2.

Šteje se, da so vidne označbe voznega pasu, določene v Preglednici 1, bele barve, če v tem dodatku ni določeno drugače.

3.

Preglednica 1 se uporabi za odobritev v skladu s točkama 2.2 in 2.5 Priloge II k tej uredbi.

Preglednica 1

Opredeljene vidne označbe voznega pasu

Image

Image

Image

Image