20.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 343/2012

z dne 19. aprila 2012

o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 164(2) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XV Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu govejega in telečjega mesa je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in merili iz členov 162, 163, 164, 167, 168 in 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila je treba dodeliti samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je določeno v členu 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Tretji pododstavek člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) določa, da se posebno nadomestilo zniža, če znaša količina odkoščenega mesa, ki naj bi se izvozila, manj kakor 95 %, vendar ne manj kakor 85 % skupne mase kosov, dobljenih z izkoščevanjem.

(6)

Zdaj veljavna nadomestila so bila določena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 257/2012 (6). Ker je treba določiti nova nadomestila, je navedeno uredbo treba razveljaviti.

(7)

Da se prepreči neskladnost s trenutnimi razmerami na trgu in špekulacija na trgu ter da se zagotovi učinkovito upravljanje, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(8)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestil na podlagi odstavka 1, izpolnjujejo ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami v zvezi z označevanjem zdravstvene ustreznosti, določenimi v poglavju III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1359/2007 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 2,3 EUR/100 kg.

Člen 3

Uredba (EU) št. 257/2012 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. aprila 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 304, 22.11.2007, str. 21.

(6)  UL L 84, 23.3.2012, str. 32.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za goveje in telečje meso, ki se uporabljajo od 20. aprila 2012

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0102 21 10 9140

B00

EUR/100 kg žive teže

8,6

0102 21 30 9140

B00

EUR/100 kg žive teže

8,6

0102 31 00 9100

B00

EUR/100 kg neto teže

8,6

0102 31 00 9200

B00

EUR/100 kg neto teže

8,6

0102 90 20 9100

B00

EUR/100 kg neto teže

8,6

0102 90 20 9200

B00

EUR/100 kg neto teže

8,6

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto teže

12,2

B03

EUR/100 kg neto teže

7,2

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto teže

16,3

B03

EUR/100 kg neto teže

9,6

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto teže

16,3

B03

EUR/100 kg neto teže

9,6

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto teže

12,2

B03

EUR/100 kg neto teže

7,2

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto teže

20,4

B03

EUR/100 kg neto teže

12,0

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto teže

12,2

B03

EUR/100 kg neto teže

7,2

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg neto teže

2,2

CA (5)

EUR/100 kg neto teže

2,2

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg neto teže

7,5

B03

EUR/100 kg neto teže

2,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto teže

28,3

B03

EUR/100 kg neto teže

16,6

EG

EUR/100 kg neto teže

34,5

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto teže

17,0

B03

EUR/100 kg neto teže

10,0

EG

EUR/100 kg neto teže

20,7

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto teže

5,4

B03

EUR/100 kg neto teže

1,8

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto teže

5,4

B03

EUR/100 kg neto teže

1,8

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto teže

5,4

B03

EUR/100 kg neto teže

1,8

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto teže

5,4

B03

EUR/100 kg neto teže

1,8

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg neto teže

2,2

CA (5)

EUR/100 kg neto teže

2,2

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg neto teže

7,5

B03

EUR/100 kg neto teže

2,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto teže

7,8

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto teže

6,9

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto teže

7,8

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto teže

6,9

Opomba:

Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev niza „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Drugi namembni kraji so:

B00

:

vsi namembni kraji (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo kot izvoz iz Unije).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo (), Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, skladišča in preskrba (namembni kraji iz členov 33 in 42 ter, če je to ustrezno, člena 41 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (UL L 186, 17.7.2009, str. 1).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizija, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Savdska Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortsko otočje, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome Principe, Gabon, Kongo, Kongo (Demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in pridružena območja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in pridružena območja, britansko ozemlje Indijskega oceana, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južnoafriška republika, Lesoto.


(1)  Kakor je bilo opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Za vnos pod to podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(3)  Za dodelitev nadomestila morajo biti izpolnjeni pogoji iz spremenjene Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21) in, če je to ustrezno, Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(4)  Izvedeno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1643/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 7).

(5)  Izvedeno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2008 (UL L 281, 24.10.2008, str. 3).

(6)  Za dodelitev nadomestila morajo biti izpolnjeni pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(7)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na velikost vzorca, kakor je opredeljena v členu 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec se vzame od tistega dela pošiljke, ki predstavlja najvišje tveganje.