16.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/17/EU

av den 13 juni 2012

om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Företag bedriver i allt större grad verksamhet utanför de nationella gränserna och utnyttjar de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Såväl gränsöverskridande koncerner som många omstruktureringsåtgärder som fusioner och uppdelningar berör företag från olika medlemsstater. Därför finns det en ökande efterfrågan på information om företag i ett gränsöverskridande sammanhang. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till officiell information om företag över landsgränserna.

(2)

I rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (3) fastställs förteckningen över de handlingar och uppgifter som företag är skyldiga att offentliggöra i sitt filialregister. Det finns dock ingen rättslig skyldighet för registren att utbyta uppgifter om utländska filialer. Detta skapar rättslig ovisshet för tredje parter eftersom filialen kan fortsätta att bedriva verksamhet trots att företaget har avförts från registret.

(3)

Åtgärder som gränsöverskridande fusioner har gjort det nödvändigt för företagsregister att samarbeta på daglig basis. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (4) ska registren samarbeta över gränserna. Det saknas dock etablerade kommunikationskanaler som kan skynda på förfaranden, hjälpa till att lösa språkproblem och öka rättssäkerheten.

(4)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (5) säkerställs bl.a. att det går att få tillgång till de handlingar och uppgifter som lagras i registret, på papper eller i elektronisk form. Enskilda och företag är dock fortfarande tvungna att göra sökningar i registret från land till land, särskilt eftersom det nuvarande frivilliga samarbetet mellan register inte har visat sig vara tillräckligt.

(5)

I kommissionens meddelande om den inre marknadsakten identifieras sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som en åtgärd som krävs för att skapa en mer företagsvänlig rättslig och skattemässig miljö. Sammankopplingen bör bidra till att stärka konkurrenskraften hos europeiska företag genom att minska administrativa bördor och öka rättssäkerheten och därmed göra det lättare att komma ur den globala ekonomiska och finansiella krisen, vilket är en av prioriteringarna för Europa 2020-agendan. En sammankoppling bör också förbättra den gränsöverskridande kommunikationen mellan registren med hjälp av innovationer inom informations- och kommunikationsteknik.

(6)

I rådets slutsatser av den 25 maj 2010 om sammankoppling av företagsregister bekräftades att en förbättrad tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information om företag skulle kunna uppmuntra till ökat förtroende för marknaderna och främja återhämtningsförmågan och konkurrenskraften hos europeiska företag.

(7)

Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 7 september 2010 om sammankoppling av företagsregister (6) att projektets nytta för en fortsatt integration av den europeiska ekonomin kan utnyttjas endast om alla medlemsstater deltar.

(8)

I den fleråriga handlingsplanen 2009–2013 för europeisk e-juridik (7) anges det dels att det ska utvecklas en europeisk e-juridikportal (portalen) som ska fungera som enda europeisk elektronisk ingång för juridisk information, domstolar och administrativa institutioner, register, databaser och andra tjänster, dels att sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister är ett viktigt inslag.

(9)

Den gränsöverskridande tillgången till företagsinformation om företag och deras filialer som har öppnats i andra medlemsstater kan endast förbättras om alla medlemsstater möjliggör elektronisk kommunikation mellan olika register och överför information till de enskilda användarna på ett standardiserat sätt genom samma typ av innehåll och driftskompatibel teknik över hela unionen. Denna driftskompatibilitet hos registren bör garanteras genom att medlemsstaternas register (nationella register) tillhandahåller tjänster som bör utgöra gränssnitten till den centrala europeiska plattformen (plattformen). Denna plattform bör vara en centraliserad uppsättning informationstekniska verktyg som integrerar tjänster och bör utgöra ett gemensamt gränssnitt. Detta gränssnitt bör användas av alla nationella register. Plattformen bör också tillhandahålla tjänster som utgör ett gränssnitt till portalen, som ska fungera som europeisk elektronisk ingång, och till de valfria ingångar som inrättats av medlemsstaterna. Plattformen bör endast uppfattas som ett instrument för sammankoppling av register och inte som ett särskilt organ med status som juridisk person. På grundval av en unik identifiering bör plattformen ha möjlighet att överföra information från varje medlemsstats register till de andra medlemsstaternas behöriga register i ett standardmeddelandeformat (en elektronisk form av meddelanden som utbyts mellan it-system, såsom xml) samt i relevant språkversion.

(10)

Detta direktiv syftar inte till att införa någon centraliserad registerdatabas som lagrar väsentlig information om företag. Vid tidpunkten för genomförandet av systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (systemet för sammankoppling av register) bör endast de uppgifter som är nödvändiga för att plattformen ska fungera på ett korrekt sätt fastställas. Omfattningen av dessa uppgifter bör särskilt inbegripa operativa uppgifter, lexikon och ordlistor. Detta bör fastställas med beaktande av behovet av att garantera att systemet för sammankoppling av register fungerar effektivt. Dessa uppgifter bör användas så att plattformen kan utföra sina funktioner och bör aldrig göras allmänt tillgängliga i direkt form. Dessutom bör plattformen inte ändra vare sig innehållet i de uppgifter om företag som lagrats i nationella register eller den information om företag som överförts via systemet för sammankoppling av register.

(11)

Eftersom målet med direktivet inte är en harmonisering av de nationella systemen för centrala register, handelsregister och företagsregister är medlemsstaterna inte skyldiga att ändra sina interna registersystem, särskilt inte när det gäller förvaltning och lagring av uppgifter, avgifter, samt användning och lämnande av information för nationella ändamål.

(12)

Inom ramen för detta direktiv kommer portalen, med hjälp av plattformen, att behandla enskilda användares framställningar beträffande information om företag och deras filialer som öppnats i andra medlemsstater och som lagrats i nationella register. Detta gör det möjlig att presentera sökresultaten på portalen, däribland förklarande information på unionens alla officiella språk vilken anger de lämnade uppgifterna. För att förbättra skyddet för tredje parter i andra medlemsstater bör dessutom grundläggande information om det rättsliga värdet för de handlingar och uppgifter som offentliggjorts i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning som antagits i överensstämmelse med direktiv 2009/101/EG finnas tillgänglig på portalen.

(13)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att inrätta en eller flera valfria ingångar, vilket kan påverka användningen och driften av plattformen. Kommissionen bör därför informeras om inrättandet och om alla viktigare ändringar av ingångarnas funktion, i synnerhet om deras stängning. Sådan information bör inte på något sätt begränsa medlemsstaternas befogenhet att inrätta och driva valfria ingångar.

(14)

Företag och deras filialer som har öppnats i andra medlemsstater bör ha en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom unionen. Identifieringen är avsedd att användas för kommunikation mellan registren genom systemet för sammankoppling av register. Av detta skäl bör inte företag och filialer vara skyldiga att inkludera den unika identifieringen i de brev eller orderblanketter från företagen som nämns i direktiven 89/666/EEG och 2009/101/EG. De bör fortsätta att använda sina nationella registreringsnummer för egna kommunikationsändamål.

(15)

Det bör vara möjligt att skapa en tydlig koppling mellan ett företags register och registren för dess filialer som öppnats i andra medlemsstater, vilken består i utbytet av information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i företagets registermedlemsstat. Även om medlemsstaterna bör kunna bestämma vilka förfaranden de ska tillämpa i fråga om de filialer som är registrerade inom deras territorium, bör de åtminstone säkerställa att filialer till ett avvecklat företag avförs från registret utan onödigt dröjsmål och, i förekommande fall, efter ett likvidationsförfarande avseende den berörda filialen. Denna skyldighet bör inte gälla företagsfilialer som har avförts från registret, men som har en rättslig efterträdare, t.ex. i fall av eventuella ändringar av företagets rättsliga form, en fusion eller uppdelning eller en gränsöverskridande överföring av dess registrerade säte.

(16)

Detta direktiv bör inte tillämpas på filialer som har öppnats i en medlemsstat av ett företag som inte lyder under lagstiftningen i en medlemsstat, i enlighet med artikel 7 i direktiv 89/666/EEG.

(17)

Direktiv 2005/56/EG bör ändras för att se till att kommunikationen mellan register går genom systemet för sammankoppling av register.

(18)

Medlemsstaterna bör se till att eventuella ändringar av information som förts in i registren rörande företag förs in utan onödigt dröjsmål. Uppdateringen bör offentliggöras, vanligtvis inom 21 dagar från mottagandet av den fullständiga dokumentationen avseende dessa ändringar, inklusive laglighetskontrollen i enlighet med nationell rätt. Denna tidsfrist bör tolkas så att medlemsstaterna är skyldiga att göra rimliga ansträngningar för att hålla den tidsfrist som fastställs i direktivet. Den bör inte vara tillämplig på de redovisningshandlingar som företag är skyldiga att lämna för varje räkenskapsår. Detta undantag motiveras av överbelastningen av de nationella registren under rapporteringsperioder. I enlighet med de allmänna rättsprinciper som är gemensamma för alla medlemsstater bör tidsfristen på 21 dagar förlängas i fall av force majeure.

(19)

Om kommissionen beslutar att utveckla och/eller driva plattformen genom en tredje part bör detta ske i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8). Det bör säkerställas att medlemsstaterna deltar i denna process i lämplig utsträckning, genom att de tekniska specifikationerna i fråga om offentlig upphandling fastställs genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (9).

(20)

Om kommissionen beslutar att driva plattformen genom en tredje part bör kontinuiteten när det gäller de tjänster som tillhandahålls genom systemet för sammankoppling av register och en verklig offentlig tillsyn av plattformens funktion garanteras. Detaljerade bestämmelser för den operativa förvaltningen av plattformen bör antas genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011. Medlemsstaternas deltagande i driften av hela systemet bör under alla omständigheter garanteras med hjälp av en regelbunden dialog mellan kommissionen och företrädarna för medlemsstaterna i frågor som rör driften av systemet för sammankoppling av register och dess framtida utveckling.

(21)

Sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister förutsätter en samordning av nationella system som har olika tekniska särdrag. Detta innebär antagande av tekniska åtgärder och specifikationer som måste ta hänsyn till skillnader mellan register. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att hantera dessa tekniska och operativa frågor. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011.

(22)

Detta direktiv bör inte begränsa medlemsstaternas rättigheter att ta ut avgifter för tillgång till information om företag via systemet för sammankoppling av register, om sådana avgifter krävs enligt nationell rätt. Tekniska åtgärder och specifikationer för systemet för sammankoppling av register bör därför göra det möjligt att införa betalningsvillkor. Direktivet bör i detta avseende inte föregripa någon specifik teknisk lösning, eftersom betalningsvillkoren bör fastställas när genomförandeakterna antas, med beaktande av allmänt tillgängliga online-faciliteter.

(23)

Det skulle vara önskvärt för tredjeländer att i framtiden kunna delta i systemet för sammankoppling av register.

(24)

En rimlig lösning vad gäller finansieringen av systemet för sammankoppling av register gör det nödvändigt att både unionen och dess medlemsstater deltar i finansieringen av detta system. Medlemsstaterna bör ansvara för finansieringen av anpassningen av de nationella registren till det systemet, medan de centrala delarna (plattformen och portalen som utgör den enda europeiska ingången) bör finansieras genom en lämplig budgetpost i unionens allmänna budget. I syfte att komplettera icke väsentliga delar av detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på uttagande av avgifter för tillgång till företagsinformation. Detta påverkar inte de nationella registrens möjlighet att ta ut avgifter, men det kan inkludera en tilläggsavgift i syfte att bidra till finansieringen av plattformens underhåll och drift. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(25)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (10) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (11) styr behandlingen av personuppgifter, inbegripet elektronisk överföring av personuppgifter, i medlemsstaterna. När personuppgifter behandlas av medlemsstaternas register, av kommissionen och, i tillämpliga fall, av tredje part som deltar i plattformens drift, bör detta ske i överensstämmelse med dessa akter. De genomförandeakter som ska antas avseende systemet för sammankoppling av register bör, då så är lämpligt, garantera en sådan överensstämmelse, särskilt genom att fastställa relevanta uppgifter och ansvarsområden för samtliga berörda deltagare, liksom de organisatoriska och tekniska bestämmelser som ska tillämpas på dem.

(26)

Systemet för sammankoppling av register kräver att medlemsstaterna gör nödvändiga anpassningar som framför allt består i utvecklingen av ett gränssnitt som kopplar varje register till plattformen, för att detta system ska kunna tas i bruk. Direktivet bör därför fastställa en längre tidsfrist för medlemsstaternas införlivande och tillämpning av bestämmelserna avseende systemets tekniska drift. Tidsfristen bör följa på kommissionens antagande av samtliga genomförandeakter som avser de tekniska åtgärderna och specifikationerna för systemet för sammankoppling av register. Tidsfristen för införlivandet och tillämpningen av direktivets bestämmelser beträffande den tekniska driften av systemet för sammankoppling av register bör vara tillräckligt lång för att medlemsstaterna ska kunna göra de nödvändiga rättsliga och tekniska anpassningarna, så att systemet fullt ut kan tas i bruk inom en rimlig tid.

(27)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (12) har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

(28)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8, enligt vilken var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(29)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra gränsöverskridande tillgång till företagsinformation, säkerställa att uppdaterad information sparas i filialregistret och inrätta tydliga kommunikationskanaler mellan register i gränsöverskridande registreringsförfaranden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av deras omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(30)

Direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(31)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 6 maj 2011 (13).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Ändringar av direktiv 89/666/EEG

Direktiv 89/666/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkter läggas till:

”3.   De handlingar och uppgifter som avses i artikel 2.1 ska offentliggöras genom det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättas i enlighet med artikel 4a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (14) (systemet för sammankoppling av register). Artiklarna 3b och 3c.1 i det direktivet ska tillämpas i tillämpliga delar.

4.   Medlemsstaterna ska se till att filialer har en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem i kommunikationen mellan registren genom systemet för sammankoppling av register. Denna unika identifiering ska åtminstone omfatta beståndsdelar som gör det möjligt att identifiera registermedlemsstaten, det nationella ursprungsregistret och filialens nummer i registret samt, om lämpligt, specifikationer för att undvika identifieringsfel.

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5a

1.   Företagsregistret ska, genom systemet för sammankoppling av register, utan dröjsmål tillhandahålla information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i företagets registermedlemsstat.

2.   Filialregistret ska, genom systemet för sammankoppling av register, säkerställa att den information som avses i punkt 1 erhålls utan dröjsmål.

3.   Det utbyte av information som avses i punkterna 1 och 2 ska vara kostnadsfritt för registren.

4.   Medlemsstaterna ska fastställa det förfarande som ska följas efter mottagandet av den information som avses i punkterna 1 och 2. Dessa förfaranden ska säkerställa att, om ett företag har avvecklats eller av annan anledning har avförts från registret, även dess filialer avförs från registret utan dröjsmål.

5.   Andra meningen i punkt 4 ska inte tillämpas på filialer till företag som har avförts från registret på grund av en ändring av det berörda företagets rättsliga form, en fusion eller uppdelning eller en gränsöverskridande överföring av dess säte.”

3.

Följande avsnitt ska införas:

”AVSNITT IIIA

UPPGIFTSSKYDD

Artikel 11a

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (15).

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2005/56/EG

Direktiv 2005/56/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Registrering

Lagstiftningen i varje medlemsstat som de fusionerande företagen omfattades av ska avgöra för respektive stats territorium hur den gränsöverskridande fusionens genomförande, i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (16), ska offentliggöras i de offentliga register till vilka varje företag är skyldigt att lämna in sina handlingar.

Registret för registrering av det företag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen ska utan dröjsmål, via det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättats i enlighet med artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG, meddela det register till vilket vart och ett av företagen var skyldigt att lämna in sina handlingar att den gränsöverskridande fusionen har ägt rum. Den föregående registreringen ska raderas, i tillämpliga fall, vid mottagandet av det meddelandet, men inte tidigare.

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 17a

Uppgiftsskydd

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (17).

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2009/101/EG

Direktiv 2009/101/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2a

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att alla ändringar i de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 införs i det behöriga register som avses i artikel 3.1 första stycket och offentliggörs i enlighet med artikel 3.3 och 3.5, vanligtvis inom 21 dagar från mottagandet av den fullständiga dokumentationen avseende dessa ändringar, inklusive, i tillämpliga fall, en laglighetskontroll i enlighet med nationell lagstiftning för införande i akten.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på de redovisningshandlingar som avses i artikel 2 f.”

2.

I artikel 3.1 ska följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna ska se till att företag har en unik identifiering som gör det möjligt att entydigt identifiera dem inom ramen för kommunikation mellan register genom det system för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som inrättats i enlighet med artikel 4a.2 (systemet för sammankoppling av register). Denna unika identifiering ska åtminstone bestå av de delar som gör det möjligt att identifiera registermedlemsstaten, det nationella ursprungsregistret, företagets nummer i registret och, om lämpligt, specifikationer för att undvika identifieringsfel.”

3.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3a

1.   Medlemsstaterna ska se till att uppdaterad information tillhandahålls med en förklaring av de bestämmelser i nationell lagstiftning som innebär att tredje part i enlighet med artikel 3.5, 3.6 och 3.7 kan förlita sig på de uppgifter och varje typ av handlingar som avses i artikel 2.

2.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga informationen för offentliggörande på den europeiska e-juridikportalen (portalen) i enlighet med portalens bestämmelser och tekniska krav.

3.   Kommissionen ska offentliggöra denna information på portalen på unionens alla officiella språk.

Artikel 3b

1.   Elektroniska kopior av de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 ska också offentliggöras genom systemet för sammankoppling av register.

2.   Medlemsstaterna ska se till att de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 finns att tillgå elektroniskt – i ett standardmeddelandeformat – genom systemet för sammankoppling av register. Medlemsstaterna ska också se till att minimistandarderna för säkerhet vad gäller uppgiftsöverföring respekteras.

3.   Kommissionen ska tillhandahålla en söktjänst på unionens alla officiella språk avseende företag som registrerats i medlemsstaterna, i syfte att genom portalen tillhandahålla

a)

de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2,

b)

den förklarande information på unionens alla officiella språk som anger dessa uppgifter och typerna av dessa handlingar.

Artikel 3c

1.   De avgifter som tas ut för tillgången till de handlingar och uppgifter som avses i artikel 2 genom systemet för sammankoppling av register får inte överskrida de administrativa kostnaderna för tillgången.

2.   Medlemsstaterna ska se till att följande uppgifter är kostnadsfritt tillgängliga genom systemet för sammankoppling av register:

a)

företagets namn och rättsliga form,

b)

företagets registrerade säte och den medlemsstat där det är registrerat,

c)

företagets registreringsnummer.

Utöver dessa uppgifter får medlemsstaterna välja att tillhandahålla ytterligare kostnadsfria handlingar och uppgifter.

Artikel 3d

1.   Företagsregistret ska, genom systemet för sammankoppling av register, utan dröjsmål tillhandahålla information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering, om detta medför rättsverkningar i företagets registermedlemsstat.

2.   Filialregistret ska, genom systemet för sammankoppling av register, säkerställa att den information som avses i punkt 1 erhålls utan dröjsmål.

3.   Det utbyte av information som avses i punkterna 1 och 2 ska vara kostnadsfritt för registren.”

4.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 4a

1.   En central europeisk plattform (plattformen) ska inrättas.

2.   Systemet för sammankoppling av register ska vara sammansatt av

medlemsstaternas register,

plattformen,

portalen, som fungerar som den europeiska elektroniska ingången.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa driftskompatibilitet för sina register inom systemet för sammankoppling av register via plattformen.

4.   Medlemsstaterna får inrätta valfria ingångar till systemet för sammankoppling av register. De ska utan onödigt dröjsmål informera kommissionen om inrättandet av sådana ingångar och om alla viktigare ändringar av ingångarnas funktion.

5.   Tillgången till information från systemet för sammankoppling av register ska garanteras genom portalen och genom valfria ingångar som inrättas av medlemsstaterna.

6.   Inrättandet av systemet för sammankoppling av register ska inte påverka befintliga bilaterala avtal som ingåtts mellan medlemsstaterna om utbyte av information om företag.

Artikel 4b

1.   Kommissionen ska besluta att utveckla och/eller svara för driften av plattformen antingen på egen hand eller genom en tredje part.

Om kommissionen beslutar att utveckla och/eller svara för driften av plattformen genom en tredje part, ska valet av tredje part och kommissionens verkställande av det avtal som ingåtts med denna tredje man göras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (18).

2.   Om kommissionen beslutar att utveckla plattformen genom en tredje part ska kommissionen genom genomförandeakter fastställa de tekniska specifikationerna i fråga om offentlig upphandling och löptiden för det avtal som kommer att ingås med denna tredje man.

3.   Om kommissionen beslutar att svara för driften av plattformen genom tredje man ska kommissionen genom genomförandeakter anta detaljerade bestämmelser för den operativa förvaltningen av plattformen.

Den operativa förvaltningen av plattformen ska särskilt omfatta följande:

Tillsynen av plattformens funktion.

Säkerhet och skydd för de uppgifter som överförs och utbyts med hjälp av plattformen.

Samordning av förbindelserna mellan medlemsstaternas register och tredje man.

Kommissionen ska utöva tillsyn över plattformens funktion.

4.   De genomförandeakter som avses i punkterna 2 och 3 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4e.2.

Artikel 4c

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta följande:

a)

Den tekniska specifikation som definierar metoderna för elektronisk kommunikation inom systemet för sammankoppling av register.

b)

Den tekniska specifikationen för kommunikationsprotokollen.

c)

De tekniska åtgärder som garanterar minimistandarder för it-säkerhet vad gäller kommunikation och överföring av information inom systemet för sammankoppling av register.

d)

Den tekniska specifikation som anger metoden för informationsutbytet mellan det företagsregister och det filialregister som avses i artikel 3d i detta direktiv och i artikel 5a i rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (19).

e)

Den detaljerade förteckning över uppgifter som ska överföras för informationsutbyte mellan register enligt artikel 3d i detta direktiv, artikel 5a i direktiv 89/666/EEG och artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (20).

f)

Den tekniska specifikation som anger strukturen för standardmeddelandeformatet för informationsutbytet mellan registren, plattformen och portalen.

g)

Den tekniska specifikation som anger den uppsättning uppgifter som är nödvändig för att plattformen ska kunna uppfylla sin funktion och metoden för lagring, användning och skydd av sådana uppgifter.

h)

Den tekniska specifikation som definierar strukturen för och användningen av den unika identifieringen för kommunikation mellan register.

i)

Den specifikation som anger de tekniska driftsmetoderna för systemet för sammankoppling av register vad gäller distribution och utbyte av information och den specifikation som anger de it-tjänster som tillhandahålls av plattformen, vilket garanterar en överföring av meddelanden i den relevanta språkversionen.

j)

De harmoniserade kriterierna för den söktjänst som tillhandahålls av portalen.

k)

Betalningsvillkoren, med beaktande av tillgängliga betalningsfaciliteter, såsom online-faciliteter för betalning.

l)

Detaljerna för den förklarande information som anger de uppgifter och den typ av handlingar som avses i artikel 2.

m)

De tekniska villkoren för tillgängligheten av de tjänster som tillhandahålls genom systemet för sammankoppling av register.

n)

Förfarandet och de tekniska kraven för sammankopplingen av de valfria ingångarna till plattformen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4e.2.

Kommissionen ska anta dessa genomförandeakter senast den 7 juli 2015.

Artikel 4d

1.   Inrättandet och det framtida utvecklandet av plattformen och anpassningarna till portalen till följd av detta direktiv ska finansieras via unionens allmänna budget.

2.   Underhållet och driften av plattformen ska finansieras via unionens allmänna budget och får medfinansieras genom de avgifter för tillgång till systemet för sammankoppling av register som tas ut från de enskilda användarna. Inget i denna punkt får påverka avgifterna på nationell nivå.

3.   Kommissionen får genom delegerade akter och i enlighet med artikel 13a anta bestämmelser om en eventuell medfinansiering av plattformen genom uttagande av avgifter och – i fall av en sådan medfinansiering – om storleken på de avgifter som tas ut från de enskilda användarna i enlighet med punkt 2.

4.   Avgifter som införs i enlighet med punkt 2 får inte påverka de eventuella avgifter som medlemsstaterna tar ut för tillgång till handlingar och uppgifter i enlighet med artikel 3c.1.

5.   De avgifter som tas ut i enlighet med punkt 2 får inte tas ut för tillgång till de uppgifter som avses i artikel 3c.2 a, 3c.2 b och 3c.2 c.

6.   Varje medlemsstat ska bära kostnaderna för anpassningen av de nationella registren, liksom de kostnader för underhåll och drift av de nationella registren som uppstår till följd av detta direktiv.

Artikel 4e

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (21).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 7a

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (22).

6.

Följande kapitel ska införas:

”KAPITEL 4A

DELEGERADE AKTER

Artikel 13a

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4d.3 ska ges till kommissionen tills vidare.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4d.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 4d.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Artikel 4

Rapport och regelbunden dialog

1.   Kommissionen ska senast fem år efter slutdatumet för tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 5.2 offentliggöra en rapport om hur systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister fungerar, och då särskilt undersöka den tekniska driften och de ekonomiska aspekterna.

2.   Rapporten ska, om lämpligt, åtföljas av förslag till ändringar av detta direktiv.

3.   Kommissionen och medlemsstaternas företrädare ska regelbundet sammanträda i lämpligt forum för att diskutera de frågor som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 7 juli 2014 anta, offentliggöra och tillämpa de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 ska medlemsstaterna, senast två år efter det att de genomförandeakter som avses i artikel 4c i direktiv 2009/101/EG har antagits, anta, offentliggöra och tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa

artikel 1.3 och 1.4 samt artikel 5a i direktiv 89/666/EEG,

artikel 13 i direktiv 2005/56/EG,

artikel 3.1 andra stycket samt artiklarna 3b, 3c, 3d och 4a.3–4a.5 i direktiv 2009/101/EG.

Vid antagandet av dessa genomförandeakter ska kommissionen offentliggöra slutdatumet för tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   När en medlemsstat antar de åtgärder som avses i punkt 1 ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

4.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 13 juni 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT C 248, 25.8.2011, s. 118.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 februari 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 maj 2012.

(3)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.

(4)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

(5)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 11.

Anm.: Titeln till direktiv 2009/101/EG har justerats med hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Ursprungligen hänvisades till fördragets artikel 48 andra stycket.

(6)  EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 1.

(7)  EUT C 75, 31.3.2009, s. 1.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(10)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(11)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

(13)  EUT C 220, 26.7.2011, s. 1.

(14)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 11

Anm.: Titeln till direktiv 2009/101/EG har justerats med hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Ursprungligen hänvisades till fördragets artikel 48 andra stycket.”

(15)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.”

(16)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 11.

Anm.: Titeln till direktiv 2009/101/EG har justerats med hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Lissabonfördraget. Ursprungligen hänvisades till fördragets artikel 48 andra stycket.”

(17)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.”

(18)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(19)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.

(20)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

(21)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.”

(22)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.”