10.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 8. november 2012

om foranstaltninger mod indslæbning og spredning af slægten Pomacea (Perry) i Unionen

(meddelt under nummer C(2012) 7803)

(2012/697/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Spanien har underrettet Kommissionen om, at Pomacea insularum er til stede i en af denne medlemsstats regioner.

(2)

Det fremgår af en vurdering foretaget af Kommissionen på grundlag af en risikoanalyse vedrørende skadegøreren, som Spanien har udført, og af en videnskabelig udtalelse (2) og en erklæring (3) fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, at slægten Pomacea (Perry) fremkalder skadevirkninger på vandplanter. Da det er vanskeligt at foretage en taksonomisk identifikation af de forskellige arter, og da det ikke kan udelukkes, at alle arter er skadelige, er det nødvendigt at lovgive om slægten Pomacea (Perry). Denne slægt er hverken opført i bilag I eller bilag II til direktiv 2000/29/EF.

(3)

På grund af risikoen for, at skadegøreren spredes til marker og vandløb, og fordi der ikke er truffet mindre restriktive foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af den trussel, som skadegøreren udgør, er det nødvendigt at forbyde indførslen til og spredning af den pågældende slægt inden for Unionen.

(4)

Der bør ligeledes fastsættes foranstaltninger vedrørende indførsel til og flytning inden for Unionen af planter til plantning, undtagen frø, der kun kan gro i vand eller permanent vandmættet jord.

(5)

Der bør udføres undersøgelser for tilstedeværelse af slægten Pomacea (Perry) i områder, hvor skadegøreren kan forventes at forekomme, og resultaterne bør indberettes.

(6)

Medlemsstaterne bør etablere afgrænsede områder i tilfælde, hvor slægten Pomacea (Perry) konstateres at være til stede i marker og vandløb, for at udrydde skadegørerne og for at sikre en intensiv overvågning for deres tilstedeværelse.

(7)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne afgørelse.

(8)

Denne afgørelse bør tages op til revision inden den 28. februar 2015.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forbud vedrørende slægten Pomacea (Perry)

Slægten Pomacea (Perry) (i det følgende benævnt »skadegøreren«) må ikke indføres til eller spredes i Unionen.

Artikel 2

Indførsel af planter til plantning, undtagen frø, der kun kan gro i vand eller permanent vandmættet jord

Planter til plantning, undtagen frø, der kun kan gro i vand eller permanent vandmættet jord (i det følgende benævnt »værtsplanterne«), med oprindelse i tredjelande kan indføres til Unionen, hvis de opfylder kravene i afsnit 1, punkt 1, i bilag I.

Ved indførslen til Unionen kontrolleres værtsplanterne af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med afsnit 1, punkt 2, i bilag I.

Artikel 3

Flytning af værtsplanter inden for Unionen

Værtsplanter med oprindelse i afgrænsede områder, der er etableret i overensstemmelse med artikel 5, må flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2 i bilag I.

Artikel 4

Undersøgelser og indberetning af skadegøreren

1.   Medlemsstaterne foretager årlige undersøgelser for skadegørerens tilstedeværelse på risplanter og, hvis det er relevant, andre værtsplanter i marker og vandløb.

Medlemsstaterne meddeler senest den 31. december hvert år resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

2.   Hvis skadegøreren konstateres at være til stede, eller der er mistanke om, at den er til stede i marker og vandløb, indberettes dette straks til de kompetente offentlige myndigheder.

Artikel 5

Afgrænsede områder, foranstaltninger, der skal træffes i sådanne områder, oplysningskampagner og indberetning

1.   Hvis en medlemsstat på grundlag af resultaterne af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede undersøgelser eller anden dokumentation konstaterer, at skadegøreren er til stede i en mark eller i et vandløb, hvor der ikke tidligere er konstateret forekomst af skadegøreren, etablerer den pågældende medlemsstat straks et afgrænset område bestående af det angrebne område og en stødpudezone, jf. afsnit 1 i bilag II, eller foretager en ændring af det afgrænsede område, hvis det er relevant.

I det afgrænsede område træffer medlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger til at udrydde skadegøreren. Disse foranstaltninger skal omfatte de i afsnit 2 i bilag II omhandlede foranstaltninger.

2.   Hvis der skal etableres eller foretages en ændring af et afgrænset område i overensstemmelse med stk. 1, iværksætter den pågældende medlemsstat en oplysningskampagne eller ændrer den, hvis det er relevant.

3.   Hvis skadegøreren på grundlag af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede undersøgelser ikke konstateres at være til stede i fire på hinanden følgende år, bekræfter den pågældende medlemsstat, at skadegøreren ikke længere forekommer i dette område, og at området ikke længere skal være afgrænset.

4.   Når en medlemsstat træffer foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, meddeler den straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater en liste over de afgrænsede områder, oplysninger om deres afgrænsning, herunder kort over deres beliggenhed, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der anvendes i de afgrænsede områder.

Artikel 6

Opfyldelse af krav

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at efterkomme denne afgørelse.

Artikel 7

Revision

Denne afgørelse tages op til revision inden den 28. februar 2015.

Artikel 8

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2012.

På Kommissionens vegne

Maroš ŠEFČOVIČ

Næstformand


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2012;10(1):2552.

(3)  EFSA Journal 2012;10(4):2645.


BILAG I

INDFØRSEL OG FLYTNING AF VÆRTSPLANTERNE

Afsnit 1

Særlige krav ved indførsel til Unionen

1.

Uden at det berører bestemmelserne i direktiv 2000/29/EF, skal værtsplanter med oprindelse i et tredjeland ledsages af et plantesundhedscertifikat som omhandlet i direktivets artikel 13, stk. 1, nr. ii), første afsnit, med den oplysning i afsnittet »Tillægserklæring«, at værtsplanterne er konstateret frie for skadegøreren, umiddelbart inden de forlod det pågældende tredjeland.

2.

Værtsplanter, der indføres til Unionen i overensstemmelse med punkt 1, underkastes kontrol på indgangsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (1), for at bekræfte, at de opfylder kravene i punkt 1.

Afsnit 2

Betingelser for flytning

Værtsplanter med oprindelse i afgrænsede områder i Unionen kan flyttes fra sådanne områder til ikke-afgrænsede områder inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (2).


(1)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16.

(2)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.


BILAG II

AFGRÆNSEDE OMRÅDER OG FORANSTALTNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 5

Afsnit 1

Etablering og ændring af afgrænsede områder

1.

Afgrænsede områder, jf. artikel 5, skal opfylde kravene i punkt 2 og 3.

2.

Det angrebne område omfatter de steder, hvor skadegøreren er konstateret at være til stede.

Hvis en del af en dyrket mark befinder sig i det angrebne område, indgår resten af den pågældende mark i det angrebne område.

3.

Der etableres en stødpudezone med en bredde på mindst 500 m omkring det angrebne område. Stødpudezonen skal dog kun omfatte vandløb og områder, der er mættet med frisk vand.

Hvis det angrebne område omfatter en del af et vandløb, skal stødpudezonen omfatte det pågældende vandløb over en længde på mindst 1 000 m ned og 500 m op ad vandløbet fra det sted, hvor skadegøreren er konstateret at være til stede.

4.

Hvis flere stødpudezoner overlapper hinanden, etableres der et afgrænset område, som omfatter både de relevante afgrænsede områder og områderne mellem disse. I andre tilfælde kan medlemsstaterne, hvis det er relevant, etablere et afgrænset område, som omfatter flere afgrænsede områder og områderne mellem disse.

5.

Ved etablering af det angrebne område og stødpudezonen skal medlemsstaterne ud fra sunde videnskabelige principper tage hensyn til følgende: skadegørerens biologi, omfanget af angrebet, fordelingen af værtsplanterne, bevis for, at skadegørerne er etableret, og skadegørernes evne til at sprede sig naturligt.

6.

Hvis skadegøreren er konstateret at være til stede i stødpudezonen, ændres afgrænsningen af det angrebne område og stødpudezonen i overensstemmelse hermed.

Afsnit 2

Foranstaltninger i afgrænsede områder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Udryddelsesforanstaltninger, der træffes af medlemsstaterne i afgrænsede områder, skal omfatte følgende:

a)

bortskaffelse og destruktion af skadegøreren

b)

intensiv overvågning for skadegørerens tilstedeværelse i form af inspektion to gange årligt med særligt fokus på stødpudezonen

c)

medlemsstaterne udarbejder en hygiejneprotokol for alle anvendte landbrugs- og akvakulturmaskiner, der kan komme i kontakt med skadegøreren, og som kan sprede den.