18.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/12


SKLEP SVETA

z dne 16. oktobra 2012

o imenovanju belgijskega člana in belgijskega nadomestnega člana Odbora regij

(2012/648/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga belgijske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandata Paula FICHEROULLA se je sprostilo mesto člana Odbora regij.

(3)

Zaradi imenovanja Marca HENDRICKXA za člana Odbora regij se bo sprostilo mesto nadomestnega člana –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujeta:

(a)

za člana:

Marc HENDRICKX, Vlaams Volksvertegenwoordiger

in

(b)

za nadomestnega člana:

Karim VAN OVERMEIRE, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 16. oktobra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.