11.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/8


SKLEP KOMISIJE

z dne 10. oktobra 2012

o spremembi Sklepa 2008/577/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije

(2012/629/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   OBSTOJEČI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 2022/95 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije. Na podlagi zahtevka za pregled zaradi izteka ukrepa in vmesni pregled je Svet z Uredbo (ES) št. 658/2002 (3) uvedel dokončno protidampinško dajatev za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije. Na podlagi zahtevka za ponoven pregled zaradi izteka ukrepa in vmesni pregled je Svet z Uredbo (ES) št. 661/2008 (4) uvedel dokončno protidampinško dajatev za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije. Ta Uredba je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 989/2009 (5).

(2)

Komisija je s Sklepom 2008/577/ES (6) („sklep“) sprejela cenovno zavezo („zaveza“) med drugim družbe Open Joint Stock Company (OJSC) „Azot“, Novomoskovsk, Rusija, ali Open Joint Stock Company (OJSC) „Nevinnomyssky Azot“, Nevinnomyssk, Rusija, glede uvoza amonijevega nitrata, proizvedenega s strani navedenih družb in prodanega neposredno prvemu neodvisnemu kupcu v Uniji ali prodanega prek Eurochem Trading GmbH, Zug, Švica ali prodanega prek Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company „Eurochem“, Moskva, Rusija in EuroChem Trading GmbH, Zug, Švica („skupina Eurochem“), prvemu neodvisnemu kupcu v Uniji.

(3)

Z istim sklepom je Komisija sprejela tudi zavezo ukrajinske družbe. Ukrepi za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Ukrajine so prenehali veljati 17. junija 2012 (7), s čimer je isti dan prenehala veljati tudi povezana zaveza.

(4)

Zaveza, sprejeta s strani skupine Eurochem temelji na treh elementih, in sicer (1) indeksaciji minimalnih cen v skladu z javnimi mednarodnimi kotacijami, (2) količinski zgornji meji in (3) obveznosti, da ne prodaja izdelkov, zajetih v zavezi, istim strankam v Evropsko unijo, katerim že prodaja druge izdelke, razen nekaterih izdelkov, za katere se je skupina Eurochem zavezala, da bo upoštevala posebni cenovni režim.

(5)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 14 sklepa, je bila prodajna struktura skupine Eurochem ob sprejetju zaveze takšna, da je Komisija menila, da je tveganje izogibanja zavezi omejeno.

B.   SPREMENJENE OKOLIŠČINE

(6)

Aprila 2012 je skupina Eurochem Komisijo obvestila o spremembi strukture svojega podjetja in prodaje, in sicer, da je pridobila proizvodne in prodajne enote gnojil v Evropski uniji, ki ne proizvaja in prodaja le proizvodov, ki so vključeni, temveč tudi številna druga gnojila.

(7)

Komisija je analizirala posledice te pridobitve in bila mnenja, da obstaja visoko tveganje navzkrižne kompenzacije. Če skupina Eurochem, ki je pred kratkim pridobila proizvodnjo in prodajo gnojil v Evropski uniji, prodaja svoje izdelke istim strankam kot drugi člani skupine Eurochem, je cene za te transakcije mogoče določiti tako, da se nadomesti minimalne uvozne cene, ki so predmet zaveze. Takšnega nadomestila pa ne bi bilo mogoče določiti iz spremljanja dejavnosti, ker struktura cen za večino izdelkov, ki jih proizvede pred kratkim pridobljena proizvodna in prodajna enota gnojil, ni na voljo javnosti, zato ni mogoče oceniti, ali cene, ki jih plačujejo stranke, ustrezajo vrednosti proizvodov in ali so upoštevani možni popusti, ki bi nadomestili transakcije, ki so predmet zaveze, pri katerih je treba upoštevati najnižje uvozne cene. Z drugimi besedami bi spremljanje zaveze postalo neizvedljivo in ne bi delovalo. Komisija je ustrezno obvestila skupino Eurochem in navedla, da se nagiba k umiku zaveze.

(8)

Pozneje je skupina Eurochem ponudila, da istim strankam ne bi prodajala izdelkov, ki jih zajema zaveza in so s poreklom iz Rusije ali EU. Skupina Eurochem bi prav tako uporabljala obstoječo cenovno disciplino za prodajo izdelkov, ki po izvoru niso iz EU. Prijavljena bi bila tudi celotna prodaja iz Rusije in EU.

(9)

Komisija meni, da te zaveze iz naslednjih razlogov ne morejo spremeniti njene prvotne ocene: (1) izdelki, ki izvirajo iz EU, ne morejo biti predmet cenovne discipline; (2) prijavljeni ne bi bili vsi izdelki, proizvedeni v EU in (3) spremljanje takšne zaveze ne bi bilo možno na način, kot je naveden v uvodni izjavi 7 zgoraj.

(10)

Poleg tega ni mogoče izključiti, da bi na nekatere navedene cene (ki so podlaga za mehanizem indeksacije cen) lahko vplivali s pridobivanjem proizvodnih in prodajnih enot s sedežem v EU.

(11)

Nazadnje je skupina Eurochem julija 2012 Komisijo obvestila o dodatni spremembi v svoji podjetniški strukturi, in sicer, da je eden njenih članov, ki trguje z zadevnim izdelkom, prek delnic pridobil nadzor nad skupino za distribucijo gnojila, ki se nahaja v tretjih državah in v EU. To je dodatno povečalo tveganje navzkrižne kompenzacije in nezmožnost zaveze podjetja, kot je razloženo v uvodni izjavi 7 zgoraj.

(12)

Na podlagi zgoraj navedenega je Komisija sklenila, da po spremembi podjetne in prodajne strukture obstaja veliko tveganje navzkrižne kompenzacije in da zaveza, sprejeta s strani skupine Eurochem, postane neizvedljiva in jo je zato treba preklicati.

(13)

Skupina Eurochem je bila obveščena o sklepih Komisije, dana pa ji je bila tudi možnost, da predloži pripombe.

C.   PISNA STALIŠČA

(14)

Skupini Eurochem je bila dana možnost zaslišanja, poleg tega so bila prejeta tudi pisna stališča, v katerih je skupina Eurochem ponudila, da zadevnega izdelka iz zaveze ne bo prodajala nobenim strankam v EU, katerim svoje izdelke prodaja pred kratkim pridobljena proizvodna in prodajna enota gnojil. Skupina Eurochem je pojasnila tudi, da navedena distribucija gnojila poteka po ustaljeni prodajni poti pred kratkim pridobljene proizvodne in prodajne enote gnojil v EU, zato ne predstavlja dodatnega tveganja navzkrižne kompenzacije. Poleg tega je skupina Eurochem trdila, da je vpliv na navedene cene teoretične narave, saj bi bilo v nasprotju z lastnim poslovnim interesom, če bi določili nižjo prodajno ceno za amonijev nitrat, ki izvira iz EU, da bi zmanjšali indeksirano minimalno uvozno ceno za amonijev nitrat s poreklom iz Rusije.

(15)

Komisija meni, da revidirana zaveza ne vpliva na izid prve ocene o neizvedljivosti zaveze. Prvič, ne glede na to, da gnojila skupine predstavljajo ustaljeno prodajno pot pred kratkim pridobljene proizvodne in prodajne enote v EU, pa so ta še vedno nova prodajna pot za skupino Eurochem. Zato bi spremljanje zaveze še naprej zahtevalo preverjanje celotne prodaje proizvodne in prodajne enote gnojil skupine Eurochem v EU, da bi potrdili odsotnost navzkrižne kompenzacije, zaradi česar bi bilo spremljanje zelo obremenjujoče. Drugič, verjetnega vpliva na navedene cene ni mogoče odpraviti, saj bo na navedene cene, ki se uporabljajo za določitev minimalne uvozne cene, dejansko vplivala prodaja pred kratkim pridobljene proizvodne enote gnojila v EU.

D.   SPREMEMBA SKLEPA 2008/577/ES

(16)

Zato je v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe in v skladu z zadevnimi klavzulami zaveze, ki pooblaščajo Komisijo, da enostransko umakne sprejetje zaveze, Komisija sklenila, da je treba umakniti sprejetje zaveze, ki jo je predložila skupina Eurochem, in je treba spremeniti Sklep 2008/577/ES. Zato bi bilo treba dokončne protidampinške dajatve, uvedene s členoma 1 in 2 Uredbe (ES) št. 661/2008, uporabljati za uvoz zadevnega izdelka, ki ga proizvaja skupina Eurochem (dodatna oznaka TARIC A522) –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejetje zaveze glede družb Open Joint Stock Company (OJSC) „Azot“, Novomoskovsk, Rusija, ali Open Joint Sstock Company (OJSC) „Nevinnomyssky Azot“, Nevinnomyssk, Rusija, glede uvoza amonijevega nitrata, proizvedenega s strani navedenih družb in prodanega neposredno prvemu neodvisnemu kupcu v Uniji ali prodanega prek Eurochem Trading GmbH, Zug, Švica ali prodanega prek Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company „Eurochem“, Moskva, Rusija in EuroChem Trading GmbH, Zug, Švica („skupina Eurochem“), prvemu neodvisnemu kupcu v Uniji (dodatna oznaka TARIC A522), se umakne.

Člen 2

Preglednica iz člena 1 Sklepa 2008/577/ES se nadomesti z naslednjo preglednico:

„Država

Družbe

Dodatna oznaka TARIC

Rusija

Delniška družba Acron, Veliky Novgorod, Rusija, in delniška družba Dorogobuzh, Dorogobuzh, Rusija, članici holdinga „Acron“ Holding Company

A532“

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 198, 23.8.1995, str. 1.

(3)  UL L 102, 18.4.2002, str. 1.

(4)  UL L 185, 12.7.2008, str. 1.

(5)  UL L 278, 23.10.2009, str. 1.

(6)  UL L 185, 12.7.2008, str. 43.

(7)  UL C 171, 16.6.2012, str. 25.