5.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/3


SKLEP KOMISIJE

z dne 3. septembra 2012

o spremembi Odločbe 2000/96/ES glede klopnega meningoencefalitisa in vrste nalezljivih bolezni, ki se širijo s prenašalci

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3241)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/492/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 1998 o vzpostavitvi mreže epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v Skupnosti (1) ter zlasti člena 3(a) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Odločbi Komisije 2000/96/ES z dne 22. decembra 1999 o nalezljivih boleznih, ki jih bo po Odločbi št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta postopoma zajela mreža Skupnosti (2), so navedene nekatere nalezljive bolezni, zajete v epidemiološko spremljanje v mreži Skupnosti, vzpostavljeni z Odločbo št. 2119/98/ES.

(2)

V Prilogi k Odločbi št. 2119/98/ES so „bolezni, ki se širijo s prenašalci“ izrecno navedene kot vrsta nalezljivih bolezni, ki jih je treba izbrati za zagotavljanje usklajenih informacij v namene poročanja.

(3)

Klopni meningoencefalitis je bolezen ljudi, ki jo prenašajo klopi in ima lahko dolgotrajne nevrološke posledice, 1,4 % primerov pa se konča s smrtjo. Bolezen se preprečuje s cepljenjem, v zadnjih letih pa se je njena pojavnost povečala in razširila na nova geografska območja v Evropi. Vzroki za to so verjetno različni, med drugim tudi podnebne spremembe in spremembe habitata klopov.

(4)

Klopni meningoencefalitis tako ustreza merilom iz Priloge II k Odločbi 2000/96/ES za izbiro nalezljivih bolezni, ki jih zajema epidemiološko spremljanje v mreži Skupnosti, vzpostavljeni z Odločbo št. 2119/98/ES, zato je to bolezen primerno dodati na seznam nalezljivih bolezni, ki jih zajema to epidemiološko spremljanje, iz Priloge I k Odločbi 2000/96/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega z Odločbo št. 2119/98/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2000/96/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 3. septembra 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 268, 3.10.1998, str. 1.

(2)  UL L 28, 3.2.2000, str. 50.


PRILOGA

V točki 2.5 Priloge I k Odločbi 2000/96/ES se doda naslednja točka 2.5.5:

„2.5.5   Bolezni, ki se širijo s prenašalci

Klopni meningoencefalitis (KME)“